Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Číslo patentu: 266646

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kabourek Petr, Rybář Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gzzrzsgązzus POPIS VYNÁLEZU 25 s 54 s(54) 4 Zařízení pro intervalové čištění tras dálkově pásové dopravy(57) Navržené zařízení je uloženo na mobilním podvozku s pevným rámem, teleskopicky výauvnou lopatou a hydraulickými válci a sestává z otočně uloženého teleskopického ramene v pohyblivé části teleskopického rámu pomoci vertikálniho čepu a je ovládané hydraulickým válcem pevně spojeným pistnicovým čepem s teleskopickým ramenem a čepem s pohyblivou částí teleskopického rámu .vynález se týká zařízení pro intervalové čištění traay~dálkové pásové dopravy procházející stísněným prostorem.Doposud známá zařízení pro čištění tras dálkově pásové dopravy na principu intervalového čištění a využívající pro čištění prostor vzniklý umístěním spojovací kolejnice středních dílu do takové výše nad podloží konstrukce, že je umožněno zasunout rypný orgán čisticího zařízení do prostoru konstrukce středních dílů pod tuto kolejnici, svým uspořádáním a kinematikou celé soustavy nevyhovující svojí prostorovou náročností podél pásové dráhy k současnému použití pro čištění úseků trasy dálkově dopravy vedoucích ve stísněných prostorách především nosných konstrukcí mostü, pojezdů atd. Inovace technologických celků vede k využívání širších dopravníků s relativně nízkým stavebním profilom konstrukce a tím i minimálním prostorem mezi vétvemi dopravníku a podložím konstrukce, kde dochází k ukládání a hromadění otěru spodního pásma. K čištění těchto prostoru pásové dopravy vedené ve volném prostranství se používá bud univerzálních strojů s upraveným rypným orgánem,nebo speciálních zařízení. spoločným znskem těchto zařízení je rypný orgán v podobě dlouhé štíhle lopatky, která je zasunována pod spojovací kolejnici. Manipulace s takovým orgánom je značné náročná nejen při zasouvání, ale 1 při vyprazdñování. Kinematika zařízení je zpravidla dana pohybem soustavy ramen, řízsných hydraulickými válci, obdobné jako u klasických lopatkových rypadel. Pro čištění dálkově pásové dopravy způsobem nad spojovací kolejnicí umístěnou přímo na pražcích dopravníku se úspěšně užíva zařízení, využívající teleskopický výsuv ramen, která mají celou kinematiku z hlediska obsluhy jednodušší. Problematický zde zůstává poměrně značný podhrab pražců pásové dráhy. V souhrnu lze konstatovat, že kinematika zařízení používaných pro čištění pod konstrukcí dálkově pásové dopravy, zejména pod spojovací kolejnicí, je značně náročná na obsluhu, což podstatné ovlivňuje výkonnost zařízení a zároveň znemožñuje použití v prostorech s úzkým průjezdním profilem nebo nízkou nosností konstrukce podlaží podél pásové dráhy. Tyto prostory se doposud čistí pouze ručně,což vyžaduje značné fyzické vypětí pracovníků provádějících čištění v nsbezpečném prostoru pod konstrukcí dopravníku.Tyto nedostatky řeší speciální čistící zařízení pro intervalové čištění ve stísněných podmínkách, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám,pevně spojený svojí pohyblivou částí s druhým několikanásobně výsuvným teleskopickým ramenem, na jehož špičce je umístěna krátké, ale široká lopata. Pohyb výložníků zabezpečují hydraulické válce kombinované s řetězovými násobiči. Pro intervalové čištění ve stísněných prostorách vedené krasy dálkově pásové dopravy se spojovací kolejnici dole má toto zařízení otočné spojení pohyblivé části teleskopického rámu s teleskopickým ramenem, naklápěné hydraulickým válcem s krátkým zdvihem.Výhodou tohoto zařízení je, že odstraňuje fyzicky namáhavou práci v nebezpečném prostoru pod konstrukcí dopravníku, která je časově velmi náročná a nevýkonná, dále se dá provádět pouze při zastavení dopravníku. Použitelnost zařízení ve stísněných podmínkách zaručuje jeho poměrně jednoduchá výsledná kinematika pohybů a malý zástavbový prostor pracovních částí. čištění je možné provádět i u pásové dráhy s jednostranným přístupem při zajištění dostatočného výsuvu vodotovného teleskopu. Mechanické intervalové čištění nepoměrně zvyšuje Výkonnost čištění a zároveň umožňuje při dodržení určitých bezpečnostních zásad čistit i za běhu dopravníku, nebot při manipulaci by nemělo dojít ke střetu nástroje a běžicího pásu ani jiných pohyblivých častí konstrukce pásové dráhy. Další výhodou je snadnost ovládání nástroje především při zasouvání pod konstrukcí dopravníku, k čemuž postačuje pouze jeden ovládaný pohyb stejně jako u ostatních činností meohanismu.Obsluha tohoto zařízení je tudíž v celém cyklu jednoduchá s méně dnavná, než obsluha klasických rypadel.Příklad provedení zařízení pro intervalové čištění trasy dálkově dopravy se spojovací kolejnicí dole, vedené přes mostní konstrukcí s jednostranným přístupem je schematicky,znázorněn na přiloženém výkresu.3 zarízení je uloženo na naláu mobilním kolovém nebo housenicovém podvozku 1, kde je na přední části pevného rámu 3 umístěn vertíkálně pohyblivý teleskopický rám 3, poháněný jednočlnným hydraullckým váloem s řetězovým násoblčem5 a je otočně vertikálnim ěepem ýsuvným teleskopickým ramenem vysouvaných pomocí dvojčinného hydraulické 5 pro oba směry pohybu, přičemž na posledni části 1 teleskopického ramene É je zavěšena naotočném čepu 2 samočinně výklopná lopata § straně teleskopického ramene § je jako vyvažující členstředniho dilu dopravníku se spojovací kolejnici umístěnou dole naklápěním teleskopického ramene É pomocí vertikálního čepu 33 části teleskopického rámu g.~v obou částech čepy łg a łl. pojovací kolejnicí łł, umístěnou přímo na pražcich

MPK / Značky

MPK: B65G 45/00

Značky: pásové, stísněných, čištění, dálkově, podmínkách, zařízení, intervalové, dopravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-266646-zarizeni-pro-intervalove-cisteni-tras-dalkove-pasove-dopravy-ve-stisnenych-podminkach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách</a>

Podobne patenty