Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERALNIÚŘAQ (40) Zverejnené 14 03 as PRO VYNÁLEZY (45) Vydané 13 09 90AUÍOI VYHÉÍGZU ŠIRKA JAROSLAV ing. , MOCKO JOZEF, NOVÉ MESTO nad Váhom(54) Zariadenie na zakladanie najmä súborov odvodov(57) Riešenie sa týka zariadenia na zakladanie najmä súborov privodov integrovaných obvodov a tranzistorov zo stohovacích zásobníkov na palety. zariadenie pozostáva z frémy suportu so zakladacimi hlavami,depaletizačnej jednotky a orientačného dopravnika. Na fréme nad miestom pre uloženie palety je na vodiacich tyčiach umiestnený suport spojený s pohonovou jednotkou. Na jednej strane miesta pre uloženie palety je umiestnený depaletizačný dopravnik a kolmo na depaletizačný dopravník je umiestnený orientačný dopravnik osadený pevným dorazom a pohyblívým dorazom. súoso s orientačným dopravnikom je ustavený vysúvací mechanizmus.vynález sa týka riešenia zariadenia na zakladanie najmä súborov prívodov integrovaných obvodov a tranzistorov zo stohovacíoh zásobníkov na palety.Doteraz známe zariadenia pre automatické zakladanie nakontaktovaných súborov prívodov na palety formy puzdriaceho lisu prípuzdrení do plastového puzdra sú založené na vození zásobníka súborov zakladacím suportom, depaletizáciou súborov a ich postupným zakladaním. Nevýhodou je, že okrem manipulácie so súbormi sa musí manipulovat ešte i so zásobníkmi súborov prívodov. Iné riešenie je založené na vertikálnej doprave zásobníkov súborov prívodov, depalatizácii súborov a zakladaním dvojrozmerným súradnicovým pohybom zakladacieho suportu a zakladacej hlavy, čo je náročné na riadenie dvoch súradníc. Ďalšie riešenie je založené na zakladaní súborov odoberaných z predlohy zostavenej v konfigurácii s paletou, ktoré zložitou hlavou zakladá súbory do jedného radu naraz, čo je výhodné z hľadiska výkonu, ale nevýhodné pri zmene polohy palety, kedy sa musí celé zariadenie zložito a nákladne prestavovať.Uvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov pozostávajúca z frémy, suportu so zakladacimi hlavami, depaletizačnej jednotky a orientačného dopravníka, podstatou ktorého je, že na fréme nad miestom pre uloženie palety je na vodiacich tyčiach umiestnený suport spojený s pohonovou jednotkou. Na jednej strane miesta pre uloženie palety je umiestnený depaletizačný dopravník. Kolmo na depaletizačný dopravník je umiestnený orientačný dopravník osadený pevným dorazom a pohyblivým dorazom. Súoso a orientačným dopravníkom je ustavený vysúvací mechanizmus.zariadením na zakladanie najmä súborov prívodov podľa vynálezu sa docieli automatická manipulácia so súbormi privodov. odstráni sa monotônna ručná práca a možnosť úrazu popálením,nakolko paleta je ohriata na pracovnú teplotu formy puzdriaceho lisu. Výhodou je tiež, že vynález umožňuje začlenenie zariadenia do mechanizovaných a automatizovaných montážnych liniek.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov je prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným inkrementálnym rotačným čidlom ll. Na suporte 3 sú uchytené zakladacie hlavy 3. Na jednej strane miesta pre zloženie palety je umiestnený depaletizačný dopravník 2 §. Depaletizačný dopravník gg pozostáva z horizontálneho modulu lg a motorom lg a upinacej dosky gg, na ktorej sú upnuté zásobníky lg súborov prívodov. Kolmo na depaletizačný dopravník gg je umiestnený orientačný dopravnik 1 osadený pevným dorazom lg. Súoso s orientačným dopravnikom 1 je ustavený vysúvací mechanizmus ll.Funkcia zariadenia na zakladanie najmä súborov prívodov je nasledovná Obsluha ručne založí patrične zorientované zásobníky súborov prívodov lg na upínaciu dosku 33 depaletizačného zásobníka 23 a dalšia činnost zariadenia je už automatická. Na impulz z riadiaceho systému vysúvací mechanizmus povysunie dvojicu súborov zo zásobníka lg na orientačný dopravník 1,ktorý súbory vytiahne zo zásobníka a dopraví ich po pevný doraz g (vertikálny modul lá vykoná príslušný zdvih a dopraví sa dalšia dvojica súborov zo zásobníka lg na orientačný dopravník 1, ktorý súbory vytiahne zo zásobníka lg a dopravi ich po pevný doraz g vertikálny modul lg vykoná príslušný zdvih a dopravi sa aalšia dvojica súborov prívodov na vysunutý pohyblivý doraz lg. Vertikálne valce gg zakladacích hláv 3 zídu do dolnej polohy, zakladacie hlavyg uchopia súbory prívodov, valec gg sa vráti do výohodiskovej polohy a suport g sa prostredníctvom regulačného motora Q premiestní nad príslušnú polohu na palete 35, čo sleduje riadiaci systém prostredníctvom inkrementálneho rotačného čidla ll, zakladacie hlavy 3 založia súbory a suport g sa vráti do východiskovej polohy nad orientačný dopravník 1 kde sú už pripravenésúbory privodov, ktoré boli depaletizované počas zakladanía súborov prívodov a celý cyklussa znova opakuje zakaždým spríslušnou zmenou súradnice suportu 3 podľa zakladacích polôh na palete lg. Po vyprázdneni dvojice zásobnikov lg súborov privodov sa horizontálny modul 13 posunie o zdvih âalšej dvojice zásobníkov lg súborov prlvodov.Zariadenie pre zakladanie súborov prívodcv je možné využiť pre zakladanie súborov do palety formy puzdriaceho lisu pri puzdreni elektronických súčiastok do plastového puzdra,pripadne pre zakladanie súčiastok do rôznych paliet pri ich montáži do dvoch alebo viacerýchzariadenie na zakladanie najmä súborov privodov, pozostávajúce z frémy, suportu so zakladacími hlavami, depaletizačnej jednotky a orientačného dcpravníka, vyznačujúce sa tým,že na fréme (1) nad miestom pre uloženie palety (18) je na vodiacich tyčiach (4) umiestnený suport (2) spojený 5 pohonovou jednotkou (6), pričom na jednej strane miesta pre uloženie palety (18) je umiestnený depaletizačný dopravník (23) a kolmo na depaletizačný dopravnik(23) je umiestnený orientačný dopravnik (7) osadený pevným dorazom (9) a pohyblivým dorazom(10), pričom súoso s orientačným dopravníkom (7) je ustavený vysúvaci mechanizmus (17).

MPK / Značky

MPK: B65G 60/00

Značky: najmä, súborov, zariadenie, zakladanie, prívodov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-266147-zariadenie-na-zakladanie-najma-suborov-privodov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov</a>

Podobne patenty