Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu ROVNANÍK EDUARD ing. csc., LEJSEK LUBOMÍR ing., FRANC VLADIMÍR ing.,BRNO, JUSKO FRANTIŠEK ing. Csc., HRONSKÝ JÁN ing., BANSKÁ BYSTRICA( 54 ) Vápenokřemićitý bezazhestový konstrukčně izolační prvek(57) Pre konstrukčni a izolační účely je určen prvek obsahující 25 až 40 dilů hmot. vápna a/nebo vápenného hydrátu, 20 až 40 dílů hmot. křemenného pisku 0 měrném povrchu nejméně 350 m 2.kg 1 a zbytku na sítě 0 063 nejvíce 15 , dále 5 až 30 dilů hmot. expandovaného perlitu o sypná hmotnosti nejvýše100 kg.m 3 a zrnitostí nejméně 50 pod 0,25 mm, 2 až 10 dilů hmot. úletového oxidu křemičitého a 2 až 12 dilů hmot. buníčiny. Prvek může dále obsahovat do 8 dílü hmot. anorganických alkalivzdorných vláken.vynález se týká vápenokřemíčitého bezazbestového konstrukčně izolačního prvku na bázi produktu hydrotermální reakce křemičité a vápenaté složky, vyztuženého disperzní vláknitou výztuží.Tepelné izolační a konstrukční materiály na bázi kalciumhydrogensilikátového pojiva,dlnpnvunň vyztužunň nnnlqnnivhýml FI ulqnulwkýml vlňhny nn uužĺvnlĺ v nuznnhu unvnvnfvh teplot přibližně do 600 až 1 U 00 UC při konstrukcích tepelných aqregátú, pro izolace průmyslových zařízení, ve slévárenstvíneže 1 ezných kovů, dále při stavbě lodí, ve stavebnictví a řadě dalších oborů. Pro dosažení nízkých objemových hmotnosti a vysoké izolační účinnosti byly zejména při výrobě materiálů určených pro izolace za zvýšených pracovních teplot používány aktivní formy křemičité složky, schopné reagovat s vápnem již při teplotách do 100 °C na objemné gelovité produkty, poskytující po odformování, hydrotermálním ošetrení za zvýšených tlaku a vysušení lehké a pevné výrobky požadovaných fyzikálně-mechanických a tepelné technických parametrů. Jako vláknitá výztuž byl používán především azbest, jenž současně přispíval k dosahovaní nízkých objemových hmotnosti výrobků, zvyšovaní jejich tepelné odolnosti, soudržnosti a objemová stálosti. Vzhledem ke zjištěné hygienické závadnosti azbestu se od jeho používání upouští a ve funkci rozptýlené výztuže jsou aplikovaný jiné druhy vláken organických - zejména pro výrobky určené pro normální pracovní teploty, příkladně ve stavebních konstrukcích anebo anorganických. Z organických vláken se uplatňuje zejména ekonomicky Výhodná buničina, druhou skupinu reprezentují především skleněná vlákna, odolná v alkalickém prostředí. Jako aktivní křemičitá složka se při výrobě izolačních typů vápenckřemičitých hmot technologií předreagování používá zejména diatomit vzhledem k vysoké reaktivítě s vápnem, vysokému specifickému povrchu, stabilitě vodných suspenzí apod. Nedostatkem použití diatomitu je zhoršený vývin stabilních krystalíckých hydrosilikátových fází při hydrotermálním ošetření,2 výšené smrštění za vyšších teplot a nižšípevnost výrobků. Používáním azbestu jako vláknité výztuže byly tyto nedostatky do značné míry eliminovány a pevnosti výrobkůzůstávaly po vyžihání vzhledem k vysoké armovací schopnosti a teplotní odolnosti azbestu na potřebné úrovni. S přechodem k bezazbestovým výrobkům se projevily nedostatky vápenckřemičité matrice, připravené z aktivních forem oxidu křemičitého, jmenovitě diatomitu, jako kremičité složky, a to sklon k porušování a tvorbě trhlin již během autoklávovánía zejména po vyžíhání výrobků.Uvedené nedostatky jsou odstraněny u vápenokřemičitého prvku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že tento prvek obsahuje 25 až 40 dílů hmot. vápna a/nebo vápenného hydrátu, 20 až 40 dílú hmot. kžemenného písku o měrném povrchu nejméně 350 m 2.kg 1 a zbytku na sítě O 063 nejvíce 15 8, dále 5 až 40 dílú hmot. expandovaného perlitu o sypná hmotnosti nejvýše 100 kg.m~ 3 a zrnitosti nejméně 50 pod 0,25 mm, 2 až 10 dílú hmot. úletového oxidu křemičitého a 2 až 12 dílů hmot. buničiny. Předmětný prvek může dále obsahovat do 8 dílůhmot. anorganických vláken odolnýoh v alkalickém prostředí.Použitím křemenného písku o určité minimální jemnosti a zrnitosti spolu s expandovaných perlitem s obsahem prachových podílů nad 50 hmot. S namísto obvyklé křemeliny ve skladbě křemičitých složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá matrice na bázi jemně mletého křemenného písku spolu s dalšími výše uvedenými složkami poskytuje výrobky o vysoké pevnosti a objemové stálosti, u nichž je potlačen sklon k tvorbě trhlin, a to i v případě použití buničiny nebo jiné organické vláknité výztuže. Pro zlepšení pevnosti za vyšších teplot, případně protipožárních vlastností je možno použít přísadu umělýchPři výrobě vápenokřemičitých bazezbestových prvků podle vynálezu je účelné použit technologii filtračního lisování. Nejprve se páleně vápno vyhasí za intenzivního míchání . ve tří až čtyřnásobném množství teplé vody. Po asi 30 minutách se vápno smísí s vodnoususpenzí křemičitých složek a dalších přĺpadných přísad. Množství vápna a křemičité složky se dávkuje tak, aby byl dodržen molární poměr oxidu vápenatého a oxidu křemičitého v rozmezi 0,7 až 1,1. Výchozí suspenze složek se výhřívá po dobu 1 až 3 h za obáasného micháni na Lolnľu říbliřnň 95 C, pak sv přídüjĺ buničinn 4 případně alkalivzdorná skleněné vláknaa předreagovaný produkt se odvodní v sítovém formovacím zařízení a lisuje na konečný tvar.Ihlĺulrlunraln pvvlty m- |~.|I nnhnlví unlnlclťnruvňnľ |nľ| llnlLu ntulyru-IU vodní Muy |,() už |,u MW a izoLnrmn 1 výdržĺ 6 až JU h. Po autoklâvovánĺ se výrobky vysouší a případně povrchově upravuji.vynález bude dále podrobněji objasněn a jeho účinky doloženy na příkladech jeho praktic~ kého uplatnění.32 hmot. dílü vápna bylo za intenzivnĺho micháni vyhašeno v asi pětinásobném množství vody o teplotě 70 OC. Po odlcžení na cca 60 minut bylo vyhašené vápno vneseno do suspenze sestávajĺcĺ z 35 hmot. dílů křemenného písku, 5 hmot. dilů úletu z výroby krystalíckého křemíku a 20 hmot. dílů expandovaného perlitu. Takto připravená suspenze byla pak vyhřívána po dobu 90 minut při teplotě 90 OC a poté smichána s 6 hmot. díly rozvlákněné buničiny a 2 hmot. díly alkalivzdorných skleněných vláken. Po odvodněni na sítovém odsávacím zařízení byl vzniklý koláč vylisován tlakem 0,1 MPa a poté autoklávován při tlaku 1,2 MPa za izotermnĺ výdrže po dobu 6 hodin. Po vysušeni je objemová hmotnost hotového výrobku 328 kg.m 3 apevnost v tahu za ohybu 1,3 MPa. Po dvouhodínovém vyhříváni při teplotě 650 OC činila pevnost v tahu za chybu 0,4 MPa. Hodnota smrštění po tepelném zpracování činila 1,2 .Stejným postupem jako v přikladu 1 byla připravena suspenze obsahující 30 hmot. dilů vápna, 28 hmot. dílů křemenného pisku, 4 hmot. díly úletu z výroby krystalického křemiku a 18 hmot. dilů expandovaného perlitu. Do této suspenze bylo vneseno B hmot. dilů rozvlákněné buničiny. Po odvodněni na sitovém odsávácím zařízení byl vzniklý koláč vyliscván tlakem 0,1 MPa a poté autoklávován při tlaku 1,2 MPa po dobu izotermní výdrže 6 hodin. Po vysušeníobjemová hmotnost hotového výrobku je 365 kg.m 3. pevnost V tahu za chybu 1.7 MPa.Z vodné suspenze, připravené stejným postuoem jako V přikladu 1, z ZB hmot. dílů vápna,30 hmot. dilú křemenného písku, 18 hmot. dilů expandovaného perlitu, 3 hmot. dilů úletu z výroby krystalického křemíku, 8 hmot. dílů rozvlákněné sulfátové buničiny a 2 hmot. dílů alkalivzdorných skleněných vláken, byly na sitovém odsávacim zařízení vyrobeny desky, které byly přilisovány tlakom 0,1 MPa a podrobeny autoklávovacímu vytvrzeni při tlaku 1,0 MPa s dobou izotermni výdrže 7 hodin. Po vysušenĺ vykázaly desky objemovou hmotnost 380 kg.mh 3, pevnost v tahu za ohybu 2.0 MPa a po žíhánl při teplotě 650 OC po dobu 2 hodin 0,6 MP 3. Hodnota lineárnĺho smrštěnl při1. Vápenokřemíčitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek na bázi produktu hydrotermální ronkuo křcmičiLé a vápcnüLÓ složky, vyztužený dispnxznĺ vláknítou výztuži, vyznačujlcikía-nn-nnnťvhn pluku u nuť-Inťnu mvIL-Inl tuujuxňnů ,V 10 m .luf .I tlxylknl m rxĺlľ- U 0 h In-vĺuu 15 V., dále 5 až 30 dilů hmot. expandovaného perlitu o sypná hmotnosti nejvýše 100 kg.mtí nejméně 50 pod 0,25 mm, 2 až 10 dilů hmot. úletového oxidu křemičitého a 2 až 12 dílů2. Vápenokřemičitý prvek podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje dále do B dilů hmot. anorganických vláken cdolných v alkalickém prostředí.

MPK / Značky

MPK: C04B 35/80, B28B 1/52

Značky: izolační, konštrukčné, bezazbestový, vápenokřemičitý, prvek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-266097-vapenokremicity-bezazbestovy-konstrukcne-izolacni-prvek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek</a>

Podobne patenty