Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby

Číslo patentu: 265925

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Vladimír, Žižka Jaroslav, Engelthaler Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

âŕšľžtfššľšäi PO PIS VYNÁLEZU 265925Autor vynâlezu ŽIŽKA JAROSLAV ing., ČESKÁ BŘÍZA, PROCHÁZKA VLADIMÍR ing., HORNI BŘIZA,ENGELTHALER JIRI ing. csc., HROMNICÉ(54) Zapoienĺ k rozpoznúvánfzhoršoných mechanických vlastností výrobků hromadné výroby(57) zapojení je určeno pro využití při automatickém třídění výrobků, zvláštěv keramické výrobě. Nahrazuje subjektivní vyhledávání vad, jako jsou praskliny a vady způsobené lisováním. Funkce spočívá v přesném měření frekvence vlastních kmitů výrobku s následným porovnávánim. Podstatou řešení je spojení snímače vlastních kmitů přesblok vyhodnocení amplitudy s čitačem, jehož číslicový výstup je spojen s jedním vstupem porovnávacího bloku, přičemž druhý vstup tohoto bloku je apojen s blokem před volby.Vynález se týká zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby, zejména v keramické výrobě, umožňující nalezení výrobků s vadami jako jsouzllňľuvňnĺ vnd vu výlnhvľrh nn provádí v knrnminkň výrobě buň zvýšeným mechanickým namáháním, vizuální kontrolou, akustickou metodou, popřipadě metodou elektrického průrnzu. Metoda zvýšeného mechanického namáhání se hodí pro výrobky jako jsou keramické obklädačky a dlaždice. Hlavní její nevýhodou je to, že je metodou destruktivní. Vizuální kontrola se provádí tak, že před prohlídkou se výrobek namačí ve slabém roztoku barvíva, což způsobí optické zdůraznění vad na povrchu výrobku. Nevýhoda tohoto způsobu je to, že vady lisováním jsou rozpoznatelné jen V některých prípadech a že tohoto rozpoznávání se musí účastnit člověk. Metodu elektrického průrazu u výrobků s porušenou mechanickou celistvosti lze uplatnit pouze u výrobků plochých s relativně malou tlouštkou. Výhoda tohoto způsobu je v rychlosti. Nevýhoda této metody je především v tom, že průrazné napětí je velice závislé na pôrovitosti výrobků a na jiných vlivech okolí zkušebního přístroje. způsob, který využívá akustické metody je opět závislý na schopnosti lidského sluchu rozpoznat podle charakteristiky tónu vydaného výrobkem po mechanickém úderu závadu ve výrobku. Výsledky jsou závislé na zkušenostech aUvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se měří počet vlastních kmitů výrobku po jejich vyvolání mechanickým rázem V časovém intervaými hodnotami amplitud těchto kmitů, přičemž u výrobkulu vymezeném dvěma předem stanoven et menší než u výrobků bez vady.se zhoršenými mechanickými vlastnostmi je tento počOpodstatnění vyplývá z matematického rozboru popisu průběhu vlastních kmitů výrobku. Průběh výchylky vlastních kmitů po jejich vyvolání lze popsat homogenní diferenciální rovnicídruhého řádu s konstantními koeficienty jejíž řešení je ve tvarukde u - je okamžitá hodnota výchylky kmítů,U - je maximální (počáteční) amplituda výchylky,u - je konstanta závislá na tlumení kmitů a hmotnosti výrobku, přičemž tlumeni je způsobováno převážně třecími silami v místech mechanických vad výrobku, m - je úhlový kmitočet výchylek, w - je počátečni fáze kmitání, t - je čas od okamžiku počáteční ampliduty.asem podle exponenciály lze vyjádřit vtahemZ uvedeného vztahu vyplýva, že amplituda výchylek klesá s č a to čím je větší tlumení ú , tím rychleji. ühlový kmitočet wl, 2 ÁL 2 vol-n (z) Při nulovém tlumeníkde B je konstanta závislá na pevnosti, rozměrech a hmotnosti výrobku.je kvadrát úhlového kmitočtu výohylekZ toho vyplývá, že i základní kmitočet 00 ° se vlivem konstanty tlumenía snižuje. e rozhodnutí o míře zhoršených mechanických vlastnostíVýhodou tohoto řešení je to, ž í je nedestruktivní a lzeje prováděno objektivním měřením bez subjektivního vlivu. Zkoušen jej uplatnit i u výrobků, u kterých.ne 1 ze použít metodu elektrického průrazu.zapojení k rozpoznávání zhoxšených mechanických vlastností výrobků je příkladně blokově schematicky znázorněno na obr. 1, přičemž na obr. 2 je v blokovém schématu znázorněno případné zapojení bloku 3 vyhodnocení amplitudy.Jak patrno z obr. 1 výstup snímače l vlastních kmítů je spojen se vstupem c bloku vyluulnuuconnĺ muplltnuly, jn-lmž Injndluvtutf výntup g jo npujun I řítnuĺiaa vntupvnu g čítnčn b je spojen s nulovacím vstupem g čítače 3. Výstup čítače Q je spojens jedním hodnotovým vstupem g porovnávacího bloku á, přičemž druhý hodnotový vstup i tohoto porovnávacího bloku á je spojen s výstupem bloku 5 předvolby.Jak patrno z obr. 2 je zapojení bloku g vyhodnocení amplitudy takové, že vstup g bloku vyhodnocení amplitudy je spojen se vstupy bloku É amplltudové detekce a neinvertujícím vstupem komparátoru 2, přičemž jeho invertující vstup je spojen s jedním výstupem napěčového děliče ll. Výstup bloku É amplitudové detekce je spojen s neinvertujícími vstupy komparátoru 1 maximální hodnoty a komparátoru 5 minimální hodnoty. Jejich invertující vstupy jsou spojený jednotlive s dalšími dvěma výstupy napěčováho dělíče ll. Vstupy členu lg AND, jehož výstup je hradlovacím výstupem 3 bloku g vyhodnocení amplitudy, jsou spojeny jednotlivé s negovaným výstupom komparátcru 1 maximální hodnoty, komparátoru § mínimalní hodnoty a komparátoru 2. Výstup komparátoru 1 maximální hodnoty je nulovacím výstupem Q bloku g vyhodnocení amplitudy.Funkce zapojení je taková, že signál úměrný hodnotám výchylek vlastních kmitů výrobku získaný ze snímače l vlastních kmitů se přivede na vstup g bloku g vyhodnocení amplitudyv kterém jak plyne z obr. 2 se provede v bloku § ąmplitudové detekce jeho amplitudová detekce. Takto získaný signál, jehož úroveň po vyvolání vlastních kmitů výrobku plynule klesá podle tlumení vlastních kmítů se přlvádí na neinvertující vstupy napěřového komparátoru 1 maximální hodnoty a komparátoru g minimální hodnoty, v kterých je porovnáván s předvolenými hodnotami napěčového dělíče ll. současně se výstupní signál ze snímače l vlastních kmitů přívádík bloku g vyhodnocení ámplitudy na neinvertující vstup komparátoru 2, na jehož výstupu jsou impulsy ohdélníkového tvaru, jejichž frekvence odpovídá frekvenci vyvolaných vlastních kmitů. Loqickým součinem negovaného výstupního signálu z komparatoru 1 maximální amplitudy, výstupního signálu z komparátoru 3 minímální amplitudy a výstupního signálu komparátoru g, kterýse provádí členem lg AND, je na výstupu 3 bloku 3 vyhodnocení amplitudy signál v podobě obdélníkových impulsů odpovídající frekyencí 01 vyvolaných vlastních kmítů pouzeV intervalu, v kterém amplituda signálu leží mezi nastavenou maximální a minimální hranici napěčového děliče ll. Pozitivní výstupní signál komparátoru 1 maximální amplítudy sloužíjako nulovací signál čítače 3. Po vyvolání vlastních kmitů se nejprve čítač Q pomocí signáluna nulovacím vstupu g čítače g vynuluje, V době vymezené maximální a mínimální hodnotouamplitudy vlastních kmitů následuje čítaní impulsů o frekvencicul, v čítačí 1. Číselný stav čítače Q je po utlumení vlastních kmitů srovnáván s hodnotou nastavenou v bloku 5 předvolby, která odpovídá číselné hodnotě napočtené u výrobku nepoškozeného. zjistí-li se v porovnâvaćím bloku § menší hodnota, než je hodnota nastavená v bloku 5 předvolby, je výrobek mechanickyk rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výrobyže výstup snímače (1) vlastních kmitů je spojen se vstupem (c) bloku (Z) vy(a) je spojen s čítacím vstupom (d) čítačespojen s jedním hodnotovým vetupem lg) porovnávacího bloku (5), přičemž druhý hodnotový Vstup (E) porovnávacího bloku (5) je spojen s výstupem bloku (4) předvolby.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/00

Značky: výroby, zhoršených, hromadné, mechanických, rozpoznávání, výrobků, vlastností, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-265925-zapojeni-k-rozpoznavani-zhorsenych-mechanickych-vlastnosti-vyrobku-hromadne-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby</a>

Podobne patenty