Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef, Hovorka Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§.šžf§ä.cíi«ř PO PIS VYNÁLEZ U 26 s 351 REPUBLIKA - 19 K AUTOBSKÉMU osvěnćeuí 1Am vľmález Kmüasu JIŘÍ, GOTTWALDOVZpůsob hromadné konfekoe koster klinových řemenů(54) na pevněm konfekčním bubnu(57) Řešení se týká způsobu hromadné konfekce koster klínovýoh řemenů na. pevném konfekčním bubnu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se na govrch konrekčniho bubnu navlékne pružny rukávec za zvulkamzované kaučukové směsiuana tento ruąávec se postupně uloží Jednotlivé dílcí polotovary hromadné kostry - například v pořadí vrstva nárazníku, vlnutá provazoová výztuž, další vrst va nárazníku a profilovaná vložka hromadného jádra. Po skončení těchto konfekčníoh operací se zavedením tlakového vzduchu mezi povrchy konfekčnibo bubnua pružného rukávce hromadný polotovar kostry spolu s tímto rukávoem sfouknez bubnu tak, že rukávec zůatane svým odním okrajom fixován na bubnu, hroma polotovsr se z něho sejm. potom se odděleně řeže na kostry .jednotlivých klino vých řomenů.vynález se týká způsobu hromadné konfekce koster klinových řemenů na pevném konfekčnim bubnu.V současné době se hromadná konfekce koster klinových řemenů provádí většinou na konfekčních strojích s rediálnč rozpínatelnými čelistovými bubny. Při nejjednodušším z těchto postupů se jednotlivé konfekčni polotovary - např. V pořadí vrstva nárazníku, vinutá provazcové výztuž, další vrstva nárazníku a hromadné jádro - ukládaji přímo na povrch čelistového bubnu. Po uložení všech těchto dilčich polotovarů se buben radiálně sevře, hotová hromadná kostra se sejme a na dalším stroji se pak řeže na kostry jednotlivých klinových řemonů. Zřejmcu nevýhodou tohoto způsobu konfekce je skutečnost, že vlivem až několikacentimetrových mezer mezi jednotlivými segmenty bubnu dochází často k deformaci šroubovice vinuté provazcové výztuže, což má potom přimý důsledek ve zhoršené kvalitě vyráběných řemenů.Tuto nevýhodu do určité miry odstraňuje další způsob konfekce na čelistovém bubnu, jehož podstata spočivá v tom, že se jednotlivé 411151 polotovary kostry ukládají na pružný rukávec ze zvulkanizované kaučukové směsi, nasazený před započetím vlastni konfekce na buben. Při tomto postupu se zhotovený hromadný polotovar řeže na kostry jednotlivých klinových řemenů přímo. ne konfekčnim bubnu. Nevýhodou tohoto postupu je ale skutečnost,že při řezáni hromadného polotovaru na kostry jednotlivých řemenů dochází často k poškození povrchu rukávce. Takto poškozený povrch se potom musí vždy po poměrně krátké době obrušovat a pokaždém obroušeni rukávce je nutno nastavit konečnou polohu seg mentů čelistového konfekčniho bubnu tak, aby byla zachována požadovaná délka řemenů. Při této poměrně složité a na přeenost náročné operací dochází k časovým ztrátám a pokud neni dokonale provedena,často i ke znehodnoceni části prcdukce v důsledku neúměrných délkových diferenci řemenů.Navíc se rukávec postupem času opotřebí na tolik, že je třeba jej nahradit novým a pochopitelně zase znovu nastavovat polohu segmentu bubnuoZ výše uvedených rozborů tedy jasně vyplýva, že z h 1 e~ diska rozměrové přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez (při konfekci se nepoužívá profilovaná vložka hromadného jadra) a musí se pak na samostatném stroji kosit v bočních částech do tvaru klínového řemene Nevýhoda tohoto způsobu konfekce spočíva v tom, že jak při řezání hromadného polotovaru, tak i při snímaní hotových koster jednotlivých klínových řemenů z bubnu (provádí se sfukováním pomocí tlakového vzduchu) dochází k poškozování rukávce, takže jeho životnost je velmi malá - pouze 1 - 2 dny.S tím pochopitelně souvisí nutnost jeho časté výměny a s ní spojené zvýšené materiálové i energetické nároky. Další nevýě hoda pak spočívá v tom, že při vlastní přípravě rukávcové vložky postupným navíjením několika vrstev faxinku, se totiž sčíta~ jí případné výrobní tolerance faxinku v přísluěném počtu vrstev,což má samozřejmě negativní dopad na přesnost výroby (diference v délkach jednotlivých řemenů).K odstranění nedostatků stávajících způsobů konfekce přispívá do značné míry způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se na povrch konfekčního bubnu navlékne pružný rukávec ze zvulkanizované kaučukové směsi a na tento rukavec se potom postupně uloží jednotlivé dílčí oolotou very hromadné kostry - např. v pořadí vrstva nárazníku vinutá provazcová výztuž, další vrstva nárazníku a profilovaná vložka hromadného jadra. Po skončení těchtokonfekčních operací se zavedením tlakového vzduchu mezi povrchy konfekčního bubnu a pružného rukávce hromadný polotovar kostry spolu s tímto rukávcem sfoukne z bubnu tak, že rukávec zůstane svým jedním okrajem fĺXOVán na bubna, hromadný polotovar se z něho sejme, načež sepak odděleně řeže na kostry jednotlivých klínových řemenů.Pro usnadnění snímaní hotové hromadné kostrypo skončení konfekce je výhodné, nanese-li se na pružný rukávec vrstva separačního prostředku, nebo navleče-11 se na pružný rukávec před započetím vlastních konfekčních operací ještě pružná separační vložka, na příklad na bázi polyesterové pleteniny.Hlavní výhoda zpüsobu konfekce podle vynálezu spočíva v tom, že na rozdíl od doposud známých způsobů zcela spolehlívě zaručuje výrobu klínových řemenů s minimálními délkovými diferencemi, bez častého seřizování stroje, jak je tomu u konfekcena čelistových bubneoh. Při tom se zárověň podstatně zvyšuje životnost pnyžového rukávce, z čehož pak přímo vyplývají příslušné materíálové 1 energetické úspory.Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu, vyznačený tím, že se na povrch konfekčního bubnu navlékne pružný rukávec ze zvulkanizované kaučukové směsi, na tento rukávec se postupně uloží jednotlivé dílčí polotovary hromadné kostry, po skončení vlastních konfekčních operací se zavedením tlakového vzduchu mezi povrchy konfekčního bubnu a pružného rukávce hromadný polotovar kostry spolu s tímto rukávcem sfoukne .z bubnu, hromadný polotovar se z něho sejme a odděleně se reže na kostry jednotlivých klínových řemenůVytiskly Moravské tiskařské závody,stred 1 sko 100, Studentské tř.5, OLOMOUC Cena 2,40 Kčs

MPK / Značky

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: konfekce, klinových, řemenů, koster, způsob, pevném, bubnu, konfekčním, hromadné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-265351-zpusob-hromadne-konfekce-koster-klinovych-remenu-na-pevnem-konfekcnim-bubnu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu</a>

Podobne patenty