Visutá mobilní pracovní plošina

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDEFIÁLNÍ ÚŘAD Pno VYNÁLEZY(54) Visutá mobilní pracovní plošina(57) Řešení se týká visuté mobilní prac 0 v~ ní plošiny pro práce na nadzemním potrubí. Jeho podstata spočivá V tom, že základní rám visutě mobilní pracovní plošiny je opatřen na horní části nejméně jedním horním nosným válečkem a na spodni části nejméně jedním spodním ncsným válečkem, přičemž rovnoběžné osy hórního nosného válečá ku a spodního nosného válečku kolmé k ose potrubí jsou vůči sobě posunuty ve směru osy potrubí a současně je na základním rámu uložena nejméně jedna dvojice bočních vodícich válečkú, jejichž osy jsou kolmé vzhledem k osám horního a spodního nosné~ ho válečku.vynález se týká visuté mobilní pracovní plošiny pro práce na nadzemním potrubí.Doposud se údržbářské a opravárenské práce na nadzemním potrubí, jako je například nátěr či izolace tohoto potrubí, provádějí buä ze zemního lešení nebo ze zdvižné plošiny,umístěné jako nástavba na nákladním automobilu. Použití těchto zařízení vyžaduje vysoké pořizovací a udržovací náklady, pracovníky potřebné pro přemísřování těchto zařízení podél potrubí na němž se pracuje a malou produktivitu údržbářských a opravárenských prací na potrubí.Uvedené nevýhody odstraňuje visutá mobilní pracovní plošina podle vynálezu. Její podstata spočívá v tom, že základní rám visuté mobilní pracovní plošiny je opatřen na své horní části nejméně jedním horním nosným válečkem a na své spodní části nejméně jedním spodním nosným válečkem, přičemž rovnoběžné osy horního nosného válečku a spodního nosného Válečku, kolmé k ose potrubí, jsou vůči sobě posunuty ve směru osy potrubí a současně je na základním rámu uložena nejméně jedna dvojice bočních vodicích válečků, jejich osy jsou kolmé vzhledem k osám horního a spodního nosného válečku.Visutá mobilní pracovní plošina podle vynálezu zajistí možnost rychlého opravárenského či údržbářského zásahu na kterémkoli úseku potrubí bez potřeby další techniky a bez nároku na větší počet pracovních sil, než kolik jich je třeba k vlastnímu opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §, která je pomocí závěsné konstrukce É základního rámu l spojene s pomocnou montážní plošinou 1, která je opatřna zábradlím g. Na horních profílech základního rámu A jsou upevněny dva horní závěsy ll, v nichž jsou otočné uloženy dva horní nosné vàlečky 3 se společnou osou. Na spodních profilech základního rámu l jsou upevněny dva spodní závěsy lg, v nichž jsou stavitelně uloženy dva spodní nosné válečky Q, otočné kolem společné osy. Jak horní nosné válečky g. tak spodní nosné válcčky 3 jsou v dotyku s pláštěm potrubí 3 tak, že osy nosných válečkú g, 3 jsou kolmé k potrubí 5. Vůči sobě jsou osy horních nosných válečků 3 a osy spodních nosných váločků 2 posunuty ve směru osy potrubí 3. Na stojináoh závěsné konstrukce É základního rámu Ä jsou připevněny otočně v bočních držácích łâ dvě dvojice bočních vodícich válečků Ž, jejichž svislé osy jsou kolmé k osám nosných válečků Ä, 3. Na hřídeli horních nosných válečků 3 je připojen řetězovýHorními nosnými válečky 3 a dolními nosnými válečky 2 se vysutá mobilní pracovní plošina uloží na potrubí A s tím, že poloha spodních nosných válečku 5 se nastaví ve spodních závěsech lg podle vnčjšího průměru potrubí 3. Pomocí řetězového pojozdového kladkostroje gg se visutá mobilní pracovní plošina přemístí na libovolný úsek potrubí 3. Údržbářské či opravárenské práce na potrubí A se provádějí z hlavní montážní plošiny § nebo z pomocnévisutá mobilní pracovní plošina pro práce na nadzemním potrubí sestávajicí ze základní ho rámu a montážních lávek vyznačená tím, že základní rám (1) Visutě mobilní pracovní plošiny je opatřen na své horní části nejméně jedním horním nosným válečkem (2) a na své spodničásti nejméně jedním spodním nosným válečkem (3), přičemž rovnoběžné osy horniho nosného válečku (2) a spodniho nosného válečku (3) kolmé k ose potrubí (4) jsou vůči sobě posunutyve směru osy potrubí (4) a současně je na základním rámu (lb uložena nejméně jedna dvojice bočnich vodicích válečků (5), jejichž osy jsou kolmé vzhledem k osám horního a spodniho

MPK / Značky

MPK: F16L 55/18

Značky: pracovní, plošina, mobilní, visutá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264940-visuta-mobilni-pracovni-plosina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Visutá mobilní pracovní plošina</a>

Podobne patenty