Snímač analyzátoru katalytického spalování

Číslo patentu: 264888

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Kadlec Karel, Houdek František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PD PIS VYNÁLEZU v K AUTDRSKÉMU osví-nćeuí(54) Snímač analyzátoru katalytickéňo spalování(57) Snímač umožňuje konstrukcí přístrojů pro měření koncentrace hořlavých plynů a par v prostředích s nebezpečim výbuchu. Měřioí komora snímače se skládá z vnitřního válcovitého tělesa, vyplněného elektricky nevodivou zalévací hmotou, do něhož je vlepen plošný spoj s nosníky vláken, dález vložky vyrobené z izolantu opatřené dvěma vývrty, jež tvoří dva prostory pro měřicí vlákno a srovnávaci vlákno, dález kryciho tělesa 5 porézní stěnou. Součástí komory je dále upevňovaci příruba, uzavíraci přiruba a těsnici kroužek.-Snímač je opatřen odnímatelným prútočným nástavcems těsněním a olivkami pro přivod a odvodPředmětem vynálezu je snímač analyzátoru katalytického spalování. Snímač podle vynálezu umožňuje konstrukcí přístrojů k měření koncentrace hořlavých plynu a par v prostředí s nebez pečím výbuchu.Snímače používané u analyzátorů pracujících na principu katalytického spalování jsou tvořeny měřicí komorou, v níž je umístěno měřicí a srovnávací vlákno. vlákna jsou vyhřívána elektrickým proudem a spolu s dalšími odpory jsou zapojena do Wheatstonecva můstku. Povrch měřicího vlákna je katalyticky účinný a v případě přítomnosti hořlavé látky v plynném v ku probíhá na povrchu vlákna spalovací reakce. Uvolněným teplem se zvyšuje teplota vlákna, u tím i jeho elektrický odpor. Změna odporu se vyhodnocuje jako výstupní signál měřicího müst ku, který odpovídá koncentraci měřené látky.Měřicí komory snímačů mohou být konstruovány jako průtočné nebo difuzní. U difuzních snímačů je stěna měřicí komory vytvořena z porézního materiálu, např. sintrovaného bronzu a k výměně vzorku uvnitř komory dochází difuzí. Výhodou difuzní komory je, že analyzátor nemusí být vybaven čerpadlem vzorku a stabilizátorem průtoku. Vzhledem k požadavku nevýbušnosti jsou difúzní snímače konstruovány jako pevný zavěr a často tvoří nerozebíratelný celek při poruše snímače, např. při znečištění sintru, přepálení vlákna či ztrátě katalytické Ativity, je potom nutno vyměnit celý snímač.U rozebíratelných snímačů, které jsou konstruovány na principu pevného závěru, se užívá jako elementu, který zabraňuje prošlehnutí plamene, spáry předepsaných rozměrů vytvořené mezi dvěma součástkami měřicí komory. Tato spára nemá Vlastnost těsného uzávěru a při rozdílném tlaku vně 1 uvnitřkomory snímače dochází k proudění komorou, což způsobí zkreslení údaje snímače. K tomu dochází zvláště v těch případech, kdy je difuzní snímač vybaven nástavcem, do kterého se vzorek nebo kalibrační směs přívádí pomocí čerpadla. K největšímu zkreslení údaje dochází při podtlaku, protože spárou se přisává do komory vzduch, který zřečuje analyzovanýVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny u snímače, tvořeného komorou s porézní stěnou a obsahující měřicí a srovnávací vlákno podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že měřicí komora sestává z vnitřního válcovitého tělesa, vyplněného elektricky nevodivou zalévací hmotou, např. epoxídovou pryskyřicí, do něhož je vlepen plošný spoj s nosníky vláken, dále z vložky vyrobené z izolantu, např. z teflonu, opatřené dvěma vývrty, jež tvoří dva prostory pro měřicí vlákno a srovnávací vlákno, dále z krycího tělesa s porězní stěnou, například ze sintrovaného bronzu s upevňovací přírubou a z uzavírací příruby a těsnicího kroužku. Na upevňovací přírubu přes závit lze připevnit odnímatelný průtočný nástavec s těsněním a olivkamiTímto uspcřádáním se dosáhne rozebíratelnosti a současně i těsností komory snímače. Rozebíratelnost je zajištěna pomocí vyřešení komory snímače vnitřního válcovitého tělesa a krycího tělesa spojených pomocí dvou přírub. Použití těsnícího kroužku zajiščuje těsnost spáry mezi vnitřním válcovitým tělesem nesoucím měřicí a srovnávací vlákno a krycím tělesem. V důsledku toho jsou snímače opravitelné a je možné vyčištění zaneseného sintru nebo výměna poškozeného měřicího či srovnávacího vlákna. Ve spojení s prütočným nástavcem, opatřeným těsněním, umožňuje snímač měření při podtlaku či přetlaku vůči okolí snímače a průtočný nástavec může být podle potřeby připojen na sací nebo výtlačné straně čerpadla pro dopravu vzorku. Při změnách tlaku v průtočném nástavci nedochazí k ovlivnění údaje snímače.Příklad konkrétního provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese. Na obr. 1 je odnímatelný průtočný nástavec a na obr. 2 je znázorněna měřicí komora s porézní stěnou.Snímač analyzátoru katalytického spalování je tvořen měřicí komorou s porézní stěnou. Uvnitř měřicí komory je umístěno měřicí vlákno É a srovnávací vlákno 1. Měřicí komora se skládá z vnitřního válcovitého tělesa l, jehož vnitřní prostor je vyplněn elektricky nevedivou zalévací hmotou 3, např. epoxidovou pryskyřicí. Do vnitřního válcovitého tělesa l jevlepen plošný spoj 3 a nosníky 5 vláken. Uvnitř měřicí komory je uložena vložka § vyrobenáz izolantu, např. z teflonu. vložka Ž je opatřena dvěma vývrty, které tvoří dva prostory pro měřicí vlákno Q a srovnávací vlákno 1. Dalšímí částmi měřicí komory je krycí těleso § s porézní stěnou 3 z porézního materiálu, např. sintrovaného bronzu, upevñovací příruba lg a uzaví rací příruba ll a těsnicí kroužek lg. Těsnicí kroužek lg zajištuje těsnost spáry vytvořené mezi vnitřním válcovitým tělesem l a krycím tělesem §.Snímač je vybaven odnímatelným průtočným nástavcem lg znázorněným na obr. 1 s těsněním lg a olivkami lg a lg pro přívod a odvod vzorku.Při měření koncentrace hořlavých látek V okolní atmosféře snímače, difunduje hořlavá látka porézní stěnou g do prostoru měřicí komory. Na měřicím vlákně Ě dochází ke katalytickému spalování hořlávé látky, ke zvýšení teploty a odporu měřicího vlákna É. Jestliže je vzorek odebírán z měřeného prostoru čerpadlem, opatří se snímač průtočným nástavcem lg, který se našroubuje na upevňovací přírubu lg tak, že těsnění li dosedne na krycí těleso Ě. Vzorek se přivádí, resp. odvádí olivkou lg resp. lg a 2 prostoru průtočného nástavce difunduje porézní stěnou 9 do prostoru měřicí komory. Těsnicí kroužek lg zabraňuje proudění vzorku čivzduchu vnitřním prostorem měřicí komory při rozdílném tlaku vně a uvnitř komory.Při opravě snímače, např. při čištění porézní stěny 2 nebo při výměně měřicího vlákna É nebo srovnávacího vlákna 1 se uvolní upevňovací příruba lg a spodní příruba ll. Potom je možno sejmout krycí těleso 3 a vyčistit porézní stěnu g či vyměnit měřicí vlákno 5 nebo srov návací vlákno 7.Snímač podle vynálezu nalezne uplatnění při realizaci analyzátorů pracujících na prin~ cipu katalytického spalování. Tyto přístroje, konstruované bud jako přenosné nebo stabilní,se používají hlavně k zabezpečovacím účelům při zjištování koncentrace hořlavých plynú a par v ovzduší.1. Snímač analyzátoru katalytického spalování, tvořený měřicí komorou s porézní stěnou a obsahující měřicí a srovnávací vlákno, vyznačený tím, že měřicí komora sestává z vnitřního válcovitého tělesa (1), jehož vnitřní prostor je vyplněn elektricky nevodivou zalévací hmotou(2) např. epoxidovou pryskyřicí, do něhož je vlepen plošný spoj (3) s nosníky (4) vláken,dále z vložky (5) vyrobené z izolantu např. z teflonu, opatřené dvěma vývrty, jež tvoří dva prostory pro měřicí vlákno (6) a srovnávací vlákno (7) a 2 krycího tělesa (8) s porézní stěnou (9) například ze sintrovaného bronzu, s upevňovací přírubou (10) a z uzavírací příruby2. Snímač podle bodu 1 vyznačený tím, že na upevñovací přírubu (10) přes závit je připevněn průtočný nástavec (13) s těsněním (14) a olívkami (15, 16) pro přívod a odvod vzorku.

MPK / Značky

MPK: G01N 25/22

Značky: snímač, katalytického, spalování, analyzátorů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264888-snimac-analyzatoru-katalytickeho-spalovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač analyzátoru katalytického spalování</a>

Podobne patenty