Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ggąijtgąrçąz POPIS VYNÁLEZU 264 870ĺ 75) Aumrvynáhzu VALOUŠEK RUDOLF ing., NOVOTNÝ TOMÁŠ ing., PRAHA(54) zapojení pro měření intenzity proudového polo v zemi(57) Podstatou řešení, které je určeno zejména pro účely protikorozni ochrany v zemi uložených kovových zařízení je, že snimaci elektrody jsou propojeny se vstupem vstupniho obvodu, jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače měřené veličiny, který je dále propcjen s obvodem pro nastaveni nuly. Zesilovač měřené veličiny je propojen s elementem ovládání rozsahů (E OR) a jeho výstup je propojen s indikátorom měřené veličiny a se vstupem obvodu absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen se vstupem děliče hodnotou odporu. Jeho výstup je propojen se vstupom zesilovače usměrněného signálu. Tento zesilovač je propojen s elementem ovládání zesíleni (E 02) a jeho výstup je propojen se vstupem děliče hodnotou vzdále nosti elektrod, jehož výstup je propojen se vstupem obvodu kompenzace zesilení. Obvodje propojen s E OR a jeho výstup je propojen se vstupem výstupniho zesilovače. Výstupní zesilovač je propojen 5 E OZ a jeho výstup je propojen s indikátorem intenzity proudo vého pole.Vynález se týká zapojení pro měření intenzity proudového pole v půdě, zejména pro účely protikorozní ochrany v zemi uložených zařízení.Dosud prováděná zjištování intenzity proudového pole se realizují měřením napětí mezi referenčními elektrodami, zpravidla CU/CUSO 4 a dodatečným výpočtem. Do výpočtu se dosazuje vzdálenost mezi referenčními elektrodami a naměřený odpor půdy. Při měření je nutno odečítat od naměřených hodnot napětí, které je mezi elektrodami při nulové hodnotě snímaného napětí. Jiný možný způsob eliminace tohoto diferenčního napětí je zvyšovaní vzdálenosti mezi elektrodami tak, aby hodnota tohoto napětí byla zanedbatelná vůči hodnotě napětí snímaného.Nevýhodou tohoto způsobu zjištování je nutnost výpočtu intenzity proudového pole, což se děje zpravidla dodatečně. Tím se snižuje operativnost celého měření. Další nevýhodou je nemožnost eliminaoe difetenčního napětí mezi elektrodami při samotném měření. Při měření je nutno ke každé zjištěná hodnotě přičíst nebo odečíst diferenční napětí podle vzájomného vztahu polarit obou napětí. Tím může dojít velmi snadno k chybě, protože zejména v oblasti bludných proudů se často mění polarita snímaného napětí.Zvyšování vzdálenosti mezi referenčními elektrodami může vést ke zkreslení zjištované hodnoty, protože při větších vzdálenostech není zachována homoqenita jak prostředí, tak i sledované veličiny.Nevýhody odstraňuje zapojení ke zjištování intenzity proudového pole podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že snímací elektrody jsou propojeny se vstupem vstupního obvodu,jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače měřené veličiny, který je dále propojen s obvodem pro nastavení nuly, přičemž Zesilovač měřené veličiny je propojen s elementem ovládání rozsahu a jeho výstup je propojen s indikátorom měřené veličiny a se vstupem obvodu absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen se vstupem děliče hodnotou odporu, jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače usměrněného signálu, kterýžto zesilovač je propojen s elementem ovládání zesílení a jeho výstup je propojen se vstupom děliče hodnotou vzdálenosti elektrod,jehož výstup je propojen se vstupem obvodu kompenzace zesílení, kterýžto obvod je propojen s elementem ovládání rozsahu a jeho výstup je propojen se vstupem výstupního zesilovače,kterýžto výstupní zesilovač je propojen s elementem ovládání zesílení a jeho výstup je propojen s indikátorem intenzity proudového pole.Výhodou zapojení podle vynálezu je takové zpracování měřené veličiny, které dává okamžitou informaci o velikosti a polaritě měřené veličiny při současném přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je uveden na výkrese.Na výkrese jsou referenční elektrody l, g propojeny se vstupem vstupního obvodu 3. Výstup tohoto obvodu je propojen se vstupem zesilovače A měřené veličiny. Na vstup tohoto zesilovače je připojen také obvod § pro nastavení nuly. Zesilovač A měřené veličiny je propojen s elementem § ovládání rozsahu, přičemž tento element je propojen s obvodem lg kompenzace zesílení. Výstup zesilovače 5 je propojen s indikátorom 1 a vstupem obvodu g absolutní hodnoty. Výstup tohoto obvodu je propojen se vstupom děliče 2 hodnotou odporu, jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače lg usměrněného signálu. Obvod tohoto zesilovače je propojen s elementem llovládání zesílení, který je propojen s obvodem výstupního zesilovače lg.Výstup zesilovače lg usměrněného signálu jepropojen se vstupom děliče lg hodnotou vzdálenosti elektrod. Výstup tohoto děliče je propojen se vstupem obvodu lg kompenzace zesílenía výstup tohoto obvodu je propojen se vstupem výstupního zesilovače lg. K výstupu výstupního zesilovače lg je připojen indikátor lg intenzity proudového pole. Napětí mezi elektrodami l,g je vedeno přes vstupní obvod 3 na zesilovač 5 měřené veličiny. Výstupní napětí tohoto zesilovače lze nastavit na nulu obvodom § nastavení nuly a tím se eliminuje diferenční napětí mezi elektrodami l a g. Rozsah zesíleni lze nastavit elementem É ovládání rozsahü. Měŕené napětí lze odečítat na indikátoru 1 měřené veličiny včetně jeho polarity. Z výstupu zesilovače A měřené veličiny je signál veden na obvod § absolutní hodnoty, jehož úkolem je převést měřenou veličinu na jednu polaritu. Obvod děliče g hodnotou odporu vydělí absolutní hodnotu napětí velikosti zemního odporu. Zpracovaná veličina je zesílena zesilovačem lg usměrněného signálu. Nastavení velikosti zesílení tohoto stupně je spřaženo s elementem ll ovládání zesílení regulací výstupního zesilovače tak, aby výstupní veličina se pohybovala v rozmezí měřitelném indikátorem lg intenzity proudového pole. Z výstupu zesilovače lg je signál přiveden na obvod děliče lg hodnotou vzdálenosti, kde je signál vydělen velikosti vzdálenosti mezi referenčními elektrodami. Následující obvod kompenzace zesílení lg je spřažen elementem § ovládání rozsahu s regulací zesilovače 5 měřené veličiny tak, aby kompenzoval vliv zesílenl tohoto stupně na zpracování signálu. Signál jde dále na výstupní Zesilovač lg a indikátor lä intenzity proudového pole.Vynálezu může být využito při zjiščování proudové hustoty v půdě, zejména velikosti bludných proudů, např. v plynárenství. vodárenství a petrochemii.Zapojení ke zjišłování intenzity proudového pole v zemi, např. pro účely protikorozní ochrany V zemi uložených kovových zařízení vyznačený tím, že snímací elektrody (1), (2) jsou propojeny se vstupem vstupního obvodu (3), jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače (4) měřené veličiny, který je dále propojen s obvodem (5) pro nastavení nuly, přičemž zesilovač(4) měřené veličiny je propojen s elementem (6) ovládání rozsahů a jeho výstup je propojen s indikátorem (7) měřené veličiny a se vstupem obvodu (8) absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen se vstupem děliče (9) hodnotou odporu, jehož výstup je propojen se vstupem zesilovače (10) usměrněného signálu, kterýžto zesilovač je propojen s elementem (ll) ovládání zesílení a jeho výstup je propojen se vstupem děliče (12) hodnotou vzdálenosti elektrod, jehož výstup je propojen se vstupem obvodu (13) kompenzace zesílení, kterýžto obvod je propojen s elementem (6) ovládání rozsahů a jeho výstup je propojen se vstupem výstupního zesilovače(14), kterýžto výstupní zesilovač (14) je propojen s elementem (ll) ovládání zesílení a jeho výstup je propojen s indikátorem (15) intenzity proudového pole.

MPK / Značky

MPK: G01V 3/22

Značky: proudového, zapojení, intenzity, měření

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264870-zapojeni-pro-mereni-intenzity-proudoveho-pole-v-zemi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi</a>

Podobne patenty