Sklopný volant

Číslo patentu: 264702

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbánek Henrich, Chochula Emil, Krajewski Tadeusz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šřjąíjłíšffąii PO PIS VYNÁLEZU 264 702(75) Aumrvynálezu URBÄNEK HENRICH ing., MARTIN (cs) , KRAJEWSKI TADEUSZ inž., PIASTÓW, (PL)(57) Sklopný volant je určený pre motorové vozidlá, hlavne pre poľnohospodárske traktory. Účelom riešenia je umožnenie sklopenia volantu do najvhodnejšej polohy. V pracovnej polohe je volant aretovaný západkou zapadajúcou do ozubeného segmentu. Západka je samosvorná, čo zvyšuje bezpečnosť funkcievynález sa týka sklopného volantu motorových vozidiel, u ktorého se rieši spôsob uloženia sklopného náboja volantu a spôsob jeho aretácie.sú známe konštrukcie sklopného volantu s ozubeným segmentom do ktorého zapadá západka. Nedostatkom tohoto riešenia je, že pri malom rozmere segmentu je potrebná veľká sila pružiny na pritláčanie západky, aby pri zaťažení volantu nedošlo k jej vytlačeniu zo záberu. Tento nadostatok odstraňuje sklopný volant so zväčšeným ramenom ozubeného segmente. Jeho nedostatkom sú veľké nároky na priestor.Uvedené nedostatky odstraňuje sklopný volant podľa vynálezu podstatou ktorého je, že náboj volantu je otočný okolo dvoch výklopných čapov, zakotvených v konzolâch vystupujúoich nad ovládací panel a v pracovnej polohe je aretovaný západkou otáčajúcou sa na hriadeli zápądky, uloženom pod ovládacim panelom rovnobežne s výklopnými čapmi. Náboj volantu je opatrený ozubeným segmentom, 5 neeúmernými zubami, pričom osa hriadeľa západky leží medzi kolmioami vedenými na boky zubov.Uloženie výklopných čapov nad ovládacím panelom umožňuje umiestniť ozubený segment a hriadel západky pod ovládacím panelom v jeho blízkosti bez nárokov na výšku ovládacieho panelu. Umiestnenie hriadela západky do priestoru medzi kolmice vedené na nesúmerne sklenené boky tej zubovej medzery v ktorej je zasunutý zub západky, umožňuje vytvorit samosvornú západku pre oba smery vykláňania volantu. Tým je zabezpečená aretácia sklopného volantu pri malých nárokoch na priestor a na silu vratnej pružiny pri automatickom vymedzovaní vôle v západke. Dvojdielna západka podopiera zub na dvoch stranách, čím sa znižuje jeho namáhanie. To umožňuje zmenšiť rozteč ozubenia a docieliť jemnejšie delenie.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia sklopného volantu podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú znázornená rezy uložením sklopného náboja a jeho aretácia. Na obr. 3 sú znázornená silové pomery na západke.Sklopný náboj l je otočný okolo dvoch výklopných čapov 3 v konzolách 3 vystupujúcioh nad ovládací panel 5. V pracovnej polohe je náboj l aretovaný západkou 5 otáčajúoou sa na hriadeli É uloženom pod ovládacím panelom 5 rovnobežne s výklopnými čapmi g. Sklopný náboj l je opatrený ozubeným segmentom 1, ktorého zubové medzery majú nesúmerne sklonené boky Q.Os 3 hriadeľa É západky á leží medzi kolmicami lg vedenými na boky Q tej zubovej medzery, V ktorej je zasunutý ozub ll západky §. Ak os g leží medzi kolmicami lg eúmerne, potom normálne sily gg pôsobiace medzi zubom ll a bokmi g zubovej medzery vytvárajú k ose 3 rovnaké klopné momenty snažiace sa západku vyklopit zo záberu. Ak je klopný moment síl łg na ramenách lg menší ako trecie momenty pôsobiace na západku, je zápądka samosvorná pre obidva smery1. Sklopný volant vyznačujúci sa tým, že náboj (1) volantu je v kinematickej väzbe okolo dvoch výklopných čapov (2), zakotvených v konzolách (3) vystupujúcich nad ovládací panel (4) a v pracovnej polohe je aretovaný západkou (5) otáčajúcou sa na hríadeli (5) západky, uloženom pod ovládacím panelom (4) rovnobežne s výklopnými čapmi (2).2. Sklopný volant podľa bodu 1 vyznačujüci sa tým, že náboj (1) volantu je opatrený ozubeným segmentom (7), ktoxého zubové medzery majú nesúmerne sklenené boky (8), pričom os(9) hriadeľa (5) západky (S) leží medzi kolmicami (10) vedenými na boky (8) tej zubovej medzery v ktorej je zasunutý ozub (ll) západky (5).3. Sklopný volant podľa bodu 1 a Z vyznačujúci sa tým, že dvojdielna západka (5) je umiestnená po oboch stranách ozubeného segmentu (7) a ozub je zakotvený v oboch dieloch dvojdielnej zâpadky (5).

MPK / Značky

MPK: B62D 1/00

Značky: volant, sklopný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264702-sklopny-volant.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklopný volant</a>

Podobne patenty