Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kabátek Jan, Ditl Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autorvynálrzu KABÁTEK JAN ing., DITL PAVEL prof. ing. DISC., PRAHA(54) Zařízení ke kontinuálnímu smčšovánítokutin(57) Řešení se týká oboru směšováni viskôzních i nízkoviskôzních kapalin,emulgaci, dispergaci plynů do kapalin a intensífikace přestupu tepla. zařízeníje tvořeno vložkou sestávajici ze šroubových ploch, jejichž hrany tvoří ve vstupním průřezu vložky mnohoúhelník. Šířka rozvinuté šroubové plochy je po délce proměnná a celková průtočná plocha štěrbin jedné vložky činí 0,2 až 3 násobek plochy mnohoúhelníkového průřezu na začátku vložky.vynález so týká zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutín, tvořeného vložkami se šrouhovými plochami, jejichž hrany tvoří ve vstupním průřezu vložky mnohoúhelnik řazenými za sebou a umístěnými v potrubí. zařízení je určeno pro dispergaci vzájemně mísitelných kapalin, pro dispergaci plynu do kapaliny, intenzifikaci přestupu tepla při proudění kapalin, vytváření vhodné mezifázové plochy u heterogenních reakcí a podobně.Dosavadní zařízení ke kontinuálnímu směšování tekut využívají různých druhů vestaveb do potrubí. vestavby bývají ve tvaru různých šroubových ploch, vhodné umístěných tvarovaných lamel, křížících sa kanálků, tvarových destiček apod. Nevýhodou lamelových a kanálkových směěovačů je jeich vysoká tlaková ztráta a náchylnost k zanášení. Nevýhodou směšovačů ve tvaru šroubových plech je poměrně velká délka nutná k dokonalému smíchání a většinou snížení směšovací účinnosti v přechodovém hydrodynamickém režimu.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutín, tvořené vložkami se šroubovými plochami, jejichž hrany tvoří ve vstupním průŕezu vložky mnohouhelník,a umístěnými v potrubí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se šrnubové plochy jedné vložky vzájemné dotýkají na podélné ose potrubí ve vzdálenosti 0,5 až lnásobku díly vložky a šířka rozvinuté šrouhové plochy je po délce vložky proměnná, přičemž celková průtoč~ ná plocha štěrbin mezi šroubovými plochami v jedno vložce činí 0,2 až Jnásobek plochy mnohoúhelníkového průřezu na začátku vložky. Podle výhodného provedení směřují podélné hrany broubových ploch, bližší vnitřnímu povrchu trubky na konci vložky do vrcholů mnohoúhelníkového průłezu následující vložky k podélným hranám šroubových ploch, bližších vnitřnímu povrchu trubky na konci následující vložky.základní výhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje dosažení intenzivního promíchávání viskózních i nízkoviskôzních kapalin, emulgaci a dispergaci plynů do kapaliny i realizaci částečného mísení.zařízení podle vynálezu je dále blíže vysvětleno na příkladu provedení podle připojeného obrázku, na němž je v axonometrickém pohledu znázorněno zařízení pro směšování tekutinae třemi šroubovými plochaml ve vysunutém stavu.zařízení je tvořeno vložkou g, umístěnou v potrubí l. vložka 3 je vytvořena ze tří ahodných šroubových ploch 3 sestavených tak, že sousední šroubové plochy g se dotýkají ve vrcholech trojúhelníkového průłezu na začátku vložky 3 a všechny tři šroubové plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku i na konci vložky Q. Podélná hrana rozvinuté šroubové plochy g, směřující do osy potrubí, je přímková a opačná podélnú hrana je tvarově upravene tak, aby se v nerozvinutém stavu dotýkala vnitřní stěny potrubí l po celé délce. Tšmito úpravami při dané délce vložky g je docíleno, že průřez štěrbin mezi šroubovými plochami 3 jedné vložky g je roven vstupnímu trojúhelníkovámu průřezu vložky Q.Při řazení vložek 3 za sebou je možno střídat vložky g a opnčnou šroubovicí bud jednotlivě nebo po skupinách nejvýše 15 vložek, a to s výhodou tnkovým způsobem, že podélné hrany šroubových ploch 3 bližších vnitřnímu povrchu trubky na konci vložky 1 směřují do vrcholu trojúhelníkového průřezu následující vložky, vyznačeného čárkovaně na výkrese. Tímto uspořádáním lze jednoduše fixovat vzájemnou polohu vložek Q. Prostřídáním vložek g s pravotočivou a levotočivou šrouhovicí je vyrovnán krouticí moment, kterým působí protékající kapalina na zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Tekutina, případně směs, proté-A kající potrubím l je na konci vložky g rozdělena do proudü, jejichž počet odpovídá počtušrcubových ploeh g. Každý proud je při vstupu do další vložky Q dělen hranou vstupního průřezu vložky g na část tekoucí dovnitř vložky g a část tekoucí mezi vložkou Q a stěnou potrubí l. Kapalína tekoucí dovnitř vložky 5 je nucena protéci štěrbinami mezi šroubovými plochami g vložky g a dochází k promíchávání s částí kapaliny, tekoucí mezi vložkou Q a stěnou potrubí l. Různou velikosti štěrbin dochází ke změnám objemověho průtoku i rychlostního profilu jednotlivých proudů, vytvářejících se z části tekoucí dovnitř vložky Q, a tím k různé intenzitě míchání. Při vstupu do další vložky g nastává opět dělení proudů.Dělením ptoudů na vstupu a vzájemným prostupem proudů během průtoku jednou vložkou 1 při vhodná velikosti podé 1 nýchštěrbin dochází k intenzivnímu ptomíchávání.Zařízení podle vynálezu je možno použít zejména pro směšování viskozních a nízkovískozních kapalin, emulgaci, dispergaci plynu do kapaliny, pro intenzifikaci přestupu tepla,realízaci částečného mísení a další.1. zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutín, tvořené vložkami se šroubovými plochami,jejichž hrany tvoří ve vstupním prúřezu vložky mnohoúhelník, řazenými za sebou a umístěnými V potrubí, vyznačené tím, že se šroubové plochy (2) jedné vložky (3) vzájemné dotýkají na podélné ose potrubí ve vzdálenosti 0,5 až lnąsohku délky vložky (3), a šířka rozvinuté šroubové plochy (2) je po délce vložky (3) proměnná, přičemž celková průtočná plocha štěrbin mezi šroubovými plochami (2) v jedné v 1 ožce(3) činí 0,2 až 3 násohek plochy mnohoúhelníkového průřezu na začátku vložky 13).2. zařízení podle bodu 1 vyznačené tím, že stoupání šroubových ploch (2) v jedné vložce(3) je ve stejném směru a počet šroubových plech (2) je stejný u všech vložek (3) jednoho zařízení.3. zařízení podle bodu 1 a 2 vyznačené tím, že po 1 až 5 vložkách (3) jsou vystřídány vložky (3) s pravotočívou a levotočivou šroubovicí.

MPK / Značky

MPK: B01F 7/08

Značky: zařízení, tekutin, směšování, kontinuálnímu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264468-zarizeni-ke-kontinualnimu-smesovani-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin</a>

Podobne patenty