Nasávacie a dávkovacie zariadenie kvapalín

Číslo patentu: 264178

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dedík Ladislav, Holomáňová Dagmar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

40 Zverejnené 17 10 88 45 Vydané 15 07 89 FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY(751 Autor vynálezu DEDIK LADISLAV ing. CSO., PEZINOK, HOLOMANOVA57 Podstatou riešenia je, že neefektívny priestor v privádzacom potrubí a priestor medzi pracovným piestom a pracovným valcom e vyplnený nasávaunou kvapalirnou za pomoci vytesňovacieho prvku. Zariadenie je možné powižiť pri iconštrukcii odsávacích a dávknovacích pipiet a mikropipiet jedno- a viackanálových s konštrukciou pracovného valca pre jednorazové použitie. 5vynález sa týka nasávacieho a dávkovacieho zariadenia kvapalín.Doteraz známe riešenia problému vytesnenia neefektívlneho priestoru nasávacích a dávkovacích zariadení kvapalín riešia tento problém iba čiastočne, znižovaním výnobnej tolerancie medzi piestom a pracovným valcom pri piestoch plunžerového typu bez tesnenia, aleb-o osadením konca piesta tesnením. Nevýhodou piesta plunžerového typu je skutočnosť, že po opotrebeni piesta alebo steny pracovného valca sa stava zariadenie funkčne nespôsobilým. Pri utesnení piesta manžetou je utesnenie síce vyhovujúce, avšak pre malé priemery piesta technicky velmi náročné a prevädzkovo ľahko zraniteľné. Pri oboch spôsoboch je zariadenie velmi citlivé na kuželovú chybu pracovného valca, o ktorom sa predpokladá, že je vyhotovený vo vysokej kvalite povrchu z materiálov zaručujúcich presnú geometriu valca,napr. skla. Obidva tieto spôsoby však neriešia problematiku mŕtveho priestoru V p 1 ivádzacom potrubí, čo spôsobuje ich značnú prevádzkovú nespolahlivooť a dävkovaciu nepresnost.Uvedené nevýhody sú odstránené nasávacím a dávkzovacím zariadením kvapalín podla vynalezu, ktorého podstata je, že vyplňuje neefektivlny priestor v privadzacom potrubí a v priestore medzi dávkovacím pracovným piestom a pracovným valcom nasavanou kvapalinou, za pomoci vytesňovacieho prvku pevnej geometrie, ktorý sa pohybuje vo valcovej dutine s elastickými stenami,ktorá je zámerne vytvorená na čelnej strano pracovného valca, pričom vzduch z neefektívnych priestorov je koncentrovaný do valcovej dutiny pod vytesňovacím prvkom,ktorý po ukončení dávkovanie odstráni kvapalinu z neeiektívnych priestorov zariadenia pretlakom vzduchového varnikúša, ktorý z valcového priestoru vypudi vytesňovací prv-ok. Pri vytesňovaní neefektívneho priestoru pracovnou nasávanou kvapalinou i pri jej vyvpudzovaní z týchto priestorov predpokladáme, že je pracovný dávkovací piest úplne zasunutý v pracovnom valci.Ak mechanicky zabezpečíme, aby sa čelo piesta pohybovalo iba v pracovnej kvapaliIne, dosiahneme spoľahlivú funkciu nasávaCÍGÍIO a dávkovacieho zariadenia pri ďalšom nasávaní a davkovaní kvapaliny pohybom pracovného piesta v pracovnom valci. Utesnenie piesta voči vytesňovaciemu prvku zabezpečuje tesniaci krúžok umiestnený vo vybraní vytesňovacieho prvku.Vytesnernie neefektívneho priestoru a utesnenie piesta nasávacieho a dávkovacieho zariadenia nevyžaduje prísne valcový tvar pracovného valca a nemusí pri ňom dochá 2dzať k priamemu styku piesta s pracovným valcom. Tým, že pracovná kvapalina zaujíma plne rneefektívny pracovný priestor, blíži sa nasávacíe a dávkovacie zariadenie s vytesňovacím prvkom ideálnemu bezvôlovému zariadeniu plunžerového typu bez neefektívnych priestorov. To má za následok vysokú presnosť dávkovania i nnasávania pracovnej kvapaliny. jednoduchosť konštrukcie vytesňovacieho prvku a jeho utesnenia voči pracovnému piestu tesniacim krúžkom prílnáša minimálne náklady na opravu zariadenia vplyvom jej nnetesnosti výmenou za nový tescniaci krúžok. Zariadenie nevyžaduje valcový tvar pracovného valca ani vysokú kvalitu jeho povrchu.Na pripojenom výkrese sú zobrazené dva osové rezy .nasävacieho a dávkovacieho zariadenia, pričom pracovný piest je úplne zasunutý. Na obr. 1 je zariadenie v kludovej polohe, na obr. 2 je zariadenie po vytesnewní neefektívneho pracovného priestoru kvapalinnou.Príklad vyhotovenia nasávacieho a dávkovacieho zariadenia je na priloženom výkrese. Zariadenie pozostáva z pracovneho valca 1, V ktorom je vytvorený obecne nevalcový pracovný priestor 8, valcová dutina 4 a privádzací kanál 3. Vo valcovej dutine 4 vyhotovenej z elastického materiálu je s presahom zasunutý rotačný tuhý vytesňovací prvok 5 »onpatrený tesniacimi rebrami B a elastickým tesniacim krúžkom 7. Pohybom vytesňovacieho prvku 5 smerom k čelu 12 pracovného valca 1 vo valcovej dutine 4 sa vyplní HBBÍBKÍÍVHY pracovný priestor 9 pracovnou kvapalinou 1 I z nádoby 11 cez privádzací kanál 3. Pracovný piest je pri tejto činnosti úplne zasunutý do pracovného valca. Ďalšie unasávanie vykonáme posuvom piesta 2 smerom k čelo 12 pracovneho valca 1, pričom dbáme, aby čelo piesta 13 bolo pod úrovňou hladiny hladiny 14. Dávkovanie pracovnej kvapaliny zabezpečíme krokovým alebo kontinualilym pohybom piesta 2 v pracovnom valci.Nasávacie a dávkovanie zariadenie kvapalín s vytesňovacím prvkom je možné použit pri konštrukcii »odsávacích a dávkovacích pipiet ,a mikropipiet, a to jedno- i viackanálových pri zvýšených »nárokoch na presnosť dávkovaných množstiev. Pri konštrukcii pracovného valca je možné v plnej šírke využiť priehľadiíých plastických hmôt,ktoré umožňujú optickú kontrolu hladiny nasávanej a davkovanej kvapaliny, správnost furnkcie zariadenia a predovšetkým konštrukciu pracovného valca vhodnú pre jednorázové použitie s minimálnou dĺžkou privádzacieho kanála.Nasávacíe a dávkuovacie zariadenie kvapalín pozostáva z pracovného valca uzatvoreného na spodnej strane privádzacím potrubím, do ktorého je z čelnej strany posuvne vložený pracovný dávkovací piest, sa vyznačuje tým, že pracovný valec 1 má na če 1 ~ nej strane elastickú valcovú dutinu 4, vktorej je s presahom uložený tuhý vytesňovací prvonk 5 s tesniacími rebrami 6 a elastickým krúžkom 7, v ktorom je uložený s presahom valcový pracovný piest 2,na ktorom je posuvne uložený vytesňovací prvok 5.

MPK / Značky

MPK: G01F 11/02, G01F 11/04

Značky: nasávacie, zariadenie, dávkovacie, kvapalín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264178-nasavacie-a-davkovacie-zariadenie-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nasávacie a dávkovacie zariadenie kvapalín</a>

Podobne patenty