Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 v v Autor vynálezu BRVOZ ZDENEK ing. CSC., PRAHAV, ČERVENKA AN Ing. CSC.,STREDOKLUKY, YAŠÄK FRANTISEK ing. CSC., KLADNO, BALEK MICHAL ing., ANSKY FRANTIŠEK mg., HULÍK KAREL ing., PRAHA 54 Vestavba kolwony pro desorpcí Rum a/nebotěkavých ropných» látek57 s Vestavba kolo~ny pro desorpci Rnm a//nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchom z podzemních a povrchových vod spočívající V tom, že stavební bloky vestavbyvuvedené na obrázku sestávají z desek vyrobených z polypropylenové sítoviny, přičemždesky jsou zvlněny tak, že amplítuda vln je 5 až 50 mm s výhodou 10 mm, délka vln je 5 až 100 mm s výhodou 3 U mm a osy vln desky ve staveb~ ním bloku vestavby jsou vodorovné.1 vynález ĺse týka vestavby kol-ony pro de sorpcí Rum a/nebo těkavých ropných láteka/nnebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod.Vzrůstající spotřeba pitné vody ma za nasledek nutn-ost použít pro její přípravu vody z přírodních zdrojů znečištěných radioaktivními a těkavými orgxanicnkými látkami,které nejsou v přírodě obvyklé. Těmito látkami bývá hlavně Rum nejčastěji se v přírodě vyskytující izotop radonu a například uhiovodíky pochazející z ropy či chemickeho zpracování uhlí, halogenderivaty uhlovodiků z chemických výrub a z aplikaci chemických produktů atd.Existuje několik různých typů zařízení pro separaci radonu Hanslik E. Vodní hospodářství 7, 1982 str. 173, řada B a těkavých organických látek Bender H., Reinartz D.30 z jejich vodných rozt-okü. jedním z nich je prnovzdušňování probublávámím v provzdušňovacíoh nadržích. Provzdušňování probublaváním se s výhodou používá pro vypuzovaní radonu a »organických látek s vysokou těkavostí, pokud je jejich koncentrace ve vodě nízka. Energetické nároky načgrpärzí. kapaliny do proivzdušñiovacích nádrží jsou nízke. Zato však při čerpaní vzduchu se musí tento stlačovat, aby při prüchodu zařízením překonal vedle odporu v rozvodu a v. rozdělovači síly povrchového napětí při tvorbě bublin a hydrostatický sloupec vody nad rozdělovačem. Při vyšších relativních průtocích vzduchu potřebných k vypuzovaní méně těkavých organických látek tak může vysoká relativní hodnota spotřeby energie na stlačov-ání vzduchu ovlivnit provozní náklady velmi nepříznivě. Ploch-a nádrží vybavených rozdělovačem plynu je úměrná množství probublávaneho vzduchu. Se vzrůstajícím průtokem vzduchu proto narůstají i investiční náklady na provzdušňovaci zařízení a kromě toho i nároky na zastavěnou plochu. Pro odstraňovaní radonu a méně těkavých organických látek z vody je tedy provzdušňováni probublávaním nevhodne pro vysoké energetické a investiční náklady.Vhodnějším typem zařízení pro odstraňování radonu a s výhodou organických látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze dosáhnout toho, že vzduch pro průtok kolonovým aparátem s vestavbou stačí stlačovat na cca 20 až 50 krat menší tlak než v případě provzdušñovâni probub 2laváním. Takovým typem je Vestavba podle tohoto vynálezu. VestaV-ba má značnou účinnost, relativně rnízkou tlak-ovou ztratu, je lehká a relativně levná.Vestavba podle tohoto vvnalezu je znaz-or něna napřiložených obrázcích kde předsta vu e(llbrázek 1 zvlněnou desku 1 a nezvlněnou desku 2, obrázek 2 stavební blok vestavby, obrázek 3 tvar vlny s vyzrnačením délky a amplitudy vlny zvlněné desky 1.Vestavba podle tohoto vynalezu je vyrobena z polypropylenové sítoviny. Vestavba se skládá z desek tvaru 1 a 2 viz obr. 1, které se střídavě skladají těsně na sebe až vytvoří stavební blok vestavby uvedený na obr. 2. Deska 1 je zvlněna tak, že osy vln jsou ĽOVHOĎĚŽJHŠ a vodorovné. Amplituda vln desky 1 se pohybuje v rozmezi od 5 do 50 mm s výhodou 1 D mm, délka Vln je 5 až 100 mm s výhodou 30 mm a osy vln desky 1 ve stavebním bloku vestavby jsou vodorovné víz obr. 3. Tvar vlny připomínná dvě půlkružnice proti sobě a vzájemné posunuté a s výhodou je sinusrový.Dale jsou uvedeny příklady použití vestavbypodle tohoto vynálezu.Tento příklad ilustruje odstraňovaní radonu z vody na poloprovozmi jednotce.Plexisklova kolona čtveroového průřezu 0,21 X 0,21 m o výšce 1 m obsahovala vestavbu podle tohoto- vynalezu. Voda vstupujíci do kolony byla znečištěna Ring o koncentraci 30,8 Bq/l. Pro průměrnou teplotu 12,5 C a objemuový průtok vzduchu ku průtoku vody rovný 3 a pro hustotu zkrápění 0,0094 m 3/m 2 s bylo dosaženo výstupní koncentrace 5,03 Bq/l.Tento příklad ukazuje variantu prov-ozní jednotky pro čištění vody obsahující motorovou naftu, tetrachlórmethan a Rnm.Provozní kolona s výškou vestavby z polypropylenu 4 m má hustotu zkrápěni 0,0245 m 3/m 2 s. Vstupní voda je znečištěna motorovou naftou a tetrachlormethanem -o celkově koncentraci 0,1 g/m 3, přičemž se předpokláda složení charakterizované zastoupením alkanů a cykloalkanů 80 hmotunostních, toluenu 15 hmnotnostních, naftalenu 5 °/o hmotnostních a tetrachlormethaunu 5 hmotnostních a Rnm o koncentraci 20 Bq/l.Pro objemový poměr průtoku vzduchu kuprůtoku vody rovný deseti se dosáhne vevodě vystupující z kolony celkové koncen trace organických látek 0,0143 g/m 3 a rado- 7Vestavba kolony pro desorpci Rum a/ne- tovmy, přičemž desky 1 js-ou zvlněny tak,b-o těkavých ropných látek a/nebo halogen- že amplítuda vln je 5 až 50 m 1 n s výhodou derivátů uhlovodíků vzduchem z p-odzemních 10 mm, délka vln je 5 až 100 mm s výhodou a povrchových vod vyznačující se tím, že 3 U mm a osy vln desky 1 ve stavebním stavební bloky vestavby sestávají z desek bloku vestavby jsou vodorovné.

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: halogenderivátů, rn222, vestavba, podzemních, povrchových, uhlovodíku, ropných, desorpci, kolony, látek, těkavých, vzduchem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263902-vestavba-kolony-pro-desorpci-rn222-a-nebo-tekavych-ropnych-latek-a-nebo-halogenderivatu-uhlovodiku-vzduchem-z-podzemnich-a-povrchovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod</a>

Podobne patenty