Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ääšäàťfľšm POPVIS VYNÁLEZU un 2 ° 3 ° 72.40 Zveřejněno 16 09 88 45 Vydänn 15 07 as FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRI VYNÁLEZY i 75 Autor vynálezu HAKEN IIŘI Ing., HAJŠO ŠTEFAN ing., ZÁVIVŠKA ZDISLAV mg., PRAHA 54 Zařízení pro sběr skmjků řepy při sklizni chrástu587 Řešení spadá, do oblasti ořezávačů ře~PY Vynález řeší problém spolehlivá dopravy skrojkü řepy od ořezávacĺho ústrojí dosvodného dopravníku chrästu.Podstata spočívá v tom, .že svodné obloukové rošty všech ořezávacich jednotek stroje jsou vyústěny nad Spodní větevoběžného pásového příčného dopravníku s unášečtjehož horní větem je uspořádána nad skbuzem ke svodnému příčnému dopravnlku.týká zařízení pro sběrhskrojkü řepy při sklizni chrástu a řeší problém jejichspolehlivá dopravy od ořezávaciho ústrojí do svodného dopravníku chrátu.Dosud známá nebo navrženä zařízení pro sběr slcrojků řepy při sklizni chrástu jsou zadožena na dopravě skrojků pomocí metače nebo naplchovánírn a jejich následným oddělením rotačním odebiracím nebo metacím zařízením. Všechna tato zařízení se bud ukázala jako funkčné nespolehiiuvá z důvodu nedostatečné odebirací nebo dopravní schopností, nebo vyžadují velký zástavbový prostor v důsledku dlouhé dopravní dJrá-hy Skrojků, což vede ke zvýšení hmotnosti a rozměrii stroje.Tyto nevýhody .aj nedostatky jsou odstraněny zařízením pro sběr skrojků při sklizni chrástu podle vynáiezu, jehož podstata spočíva v tom, že svodné obloukové rošty všech ořezavacích jednotek stroje jsou vyústěnynad spodní větev ohěžného pásového příč- ného dopnavniku s unášeči, jehož horní vě tev je uspořádání nad skluzem ke svodnému příčnému dopravníku.Zařízení pro sběr skrojkü řepy při sklizni chrästu podle VYIIŠÄGZU. má velmi malé prostorové nároky, nepjrodlužuvje stroj a hmotnostně nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací nůž 5 se svodnim ohloukovým roštem B, vyústěným nad spodní větví 7 oběžného pásového přičněho dopravníku B, opatřeného unašeči 9 skrojků 1 l řepy 11. Horní větev 12 oběžného pásového příčného dopravníku B, která je s výhodou skloněna směrem kupředu z důvodů prostorových, je vyüstěna nad skluz 13 vedený ke svodnému příčnému dopravniku 14 chrástu a skrojků, např. šnekovému. Oběžňý pásový příčný dopravník 8 je společný pro všechny ořezávací jednotky 15,které jsou tvořeny nosným čtyřkloubovým mechanismem 2, hnaným kotoučovým metačem 3, odpruženým přítlačnou pružinou 4,ořezávacim nožem 5 a svodným obloukovým roštem E. Do svodného příčného dopravníku 14 ústí dopravní dráha 16 ořezávacího cepového metače 17 chrástu, upraveného vpředu na. stroji. Na přičný dopravník 14 navazuje vynášecí dopravník 18 chrástu a skrrojků do neznázorněného zásobníku.Zařízení podle vynálezu funguje taktoOřezávací cepvový metąč 17 skilízí chrást řep 11 a dopravuje jej do svodněho příčného dopravníku 14. Skrojky 10 řep 11 jsou seříznuty ořezävacim nožem 5 ořezávací jednotky 15 a pomocí hnaného hmatače 3 vyneseny po obloukovém roštu B vzhůru do oběžného pásového příčného dopravníku B,který je společně od všech ořezávacích jednotek 15 vnese do svodného příčného dopravníkiu 14 k již sklizenému chrástu.Zařízení pro sběr skr-ojkü řepy při sklizni chirástu, opatřené ořezávacimi jednotkami skrojkü s ořezávacím nožem, rotačnim hnaným hmatačem a svodným obloukovým roštem chrástu, uspořádaným za ořezavacím cepovým metačem chrástu, vyznačené tím, žesvodnê-obloukoviíýrošty 6 ořezávacich jednotek 15 stroje jsou výústěny nad spodní větev 7 oběžného pásového příčného doprąvníku 8, jehož horní větev 12 je uspořádána nad skluzem 13 ke svodnémwu přičnému dopravníku 14

MPK / Značky

MPK: A01D 23/06

Značky: skrojků, sběr, sklizni, řepy, zařízení, chrástu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263872-zarizeni-pro-sber-skrojku-repy-pri-sklizni-chrastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu</a>

Podobne patenty