Zásobník držátok lízaniek

Číslo patentu: 263793

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tink Vladimír, Ortuta Rudolf, Falat Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gąąrgtřççąz Pü Hs vvvuALEzu 263793(75) Autor vynálezu ORTUTA RUDOLF) TINK VLADIMÍR ing. . FALAT JOZEF ing., PREŠOVRiešenie sa týka zásobníka držátok. ktorý je určený na presné dávkovanie a podávanie držátok na pracoviskách v potravinárstve v automatickom cykle s priemyselným robotom alebo manipulátorom. Na základovej doske je uložená zásobná část so šikmým skĺzom, ktorý vyúsćuje do drážok bubna prestaviteľne upevneného na hriadeli. Bubon je poháňaný elektroprevodovkou cez prevod ozubenými kolesami,pričom pootočenie bubna o krok je zabezpečené maltézskym mechanizmom. Správna poloha bubna a prítomnost držátok sú signalizované.vynález se týka zásobníka držátok lízaniek, ktorý je určený na separáciu a podávanie držátok na pracoviskách v potravinárstve v automatiokom cykle s priemyselným robotom alebo manipulátorom, hlavne pri čelnom odoberaní manipulovanýoh predmetov zo zásobníka.Doteraz známe zásobníky, vytvárajúce operačnú zásobu držátok a ich vychystávanie pre čelné odobratie a vložinie do technologického zariadenia, sú riešené rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zásobník, do ktorého sú držátka vkladané ručne, a ich podávanie je robené na princípe vačiek, ktoré jednotlivé dtžátka od seba oddeľujú a posúvajú.Nevýhodou tohto zásobníka je nepretržitú dodávka držátok, ktorá neumožňuje výrobu robotizovst a tiež velká hlučnosť na pracovisku.Uvedené nedostatky odstraňuje zásobník držátok, určený na separáciu a podávanie držátok,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, bubna s krokovacím zariadením,zásobnej časti a elektroprevodovky.Na základovej doske je upevnené elektoprevodovka, spojená s bubnom pomocou ozubeného prevodu, hriadela a vačky s palcom. Bubon s krokovacím zariadením pozostáva z hriadela uloženého v telese, na hriadeli je uložený maltézsky kríž, ktorý svojim vybraním zasahuje do hriadeľa poháñaného elektroprevodovkou cez ozubený prevod. Na telese je v drážke upevnený snímač a na držiakoch zésobnej časti sú upevnené dvojice snímačov. zásobná časť, ktorá je upevnená na základovej doske sa skladá z vlastného zásobníka a priehľadného krytu, pričom na zásobníku je pripevnený stabilizátor.Výhoda navrhovaného riešenia je v tom. že zásobník držátok može byt riešený v optimálnej výške z hľadiska prístupu obsluhy aj msnipulačného zariadenia, a može byt umiestnený na malej pracovnej ploche. zásobník držátok vychystá pri každom kroku dve držátka. Je opatrený dvojicou snímačov, ktoré signalizujú prítomnost alebo neprítomnost držátka, a další snímač signalizuje polohu vychystávaoieho bubna. oddeľovanie a podávanie držátok je krokované,preto sa dá celý cyklus robotizovat.Príklad konštrukčného pnedenia zásobníka držátok podľa vynálezu je na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený v náryse a na obr. 2 je zobrazený v reze v pôdoryse.zásobník držátok, určený na presná dávkovanie a podávanie držatok na pracovniskach v potravinarstvev automatickom cykle s manipulátorom, hlavne pri čelnom odeberaní manipulovaných predmetov, pozostáva zo základovej dosky l, na ktorej sú upevnené telesá § a 5. V telesách 5 a 5 je uložený hriadel 1 poháňaný elektroprevodovkou g na.výstupe ktorej je upevnenéNa základovej doske l je uložená zásobná časť lg so šikmým skĺzom, pričom sklz vyustuje do drážok lg bubna g. Bubon g je prestavitelns upevnený na hriadeli 1, ktorý je uložený v telesách § a Q a na hriadeli 1 je tiež pevne uložený maltézsky kríž 3, ktorý svojim vybraním zasahuje do hriadela 2 poháňaného elektroprevodovkou 3 cez prevod ozubenými kolesami 3 a gg. Na hriadeli g je upevnené vačka ll, na ktorej je palec lg, pričom na telese § je v drážke upevnený snímač lg a na držiakoch gg, ll sú upevnené dvojice snímačov lg ana zásobnej časti gg je pripevnený stabilizátor li.zásobník držátok je na automatizovanom technologickom pracovisku umiestnený čelne. vychystávacím bubnom g smerom k manipulátoru. Do zásobnej časti lg sú ručne vložená držátka,ktorých zásobu je možne kontrolovat cez priehladný kryt. Po zapnutí elektromotora g sa zdhn panaly otáčať vychystávací bubon 2. Držátka gg umiestnené v zásobnej časti 35 sa dostanú do držátok lg bubna 3, ktorý ich začne unášat. V hornej polohe sú držátka 33 pritláčané stabilizàtorom lg aby nedošlo k ich vypadnutiu pri manipuláoii. Reč sa bubon 3 dostane do hornej úvrate, dvojica snímačov lg zaregistruje prítomnost držátok gg. Po manipuláciis držátkami gg dôjde k pootočeniu vychystávacieho bubna 3 o äalší krok. Toto pootočenie bubna 3 je zabezpečené elektroprevodovkou 3, ktorá poháňa cez prevod ozubeným kolesom 3 a łg hriadeľ g, na ktorom je umiestnená vačka łł. Na vačké łł je umiestnený palec gg, ktorý pri svojom pohybe zapadá do drážok maltézskeho kríža g. Maltézský kríž Q je pevne umiestnený na hriadeli Z, na ktorom je zároveň umiestnený vychystávací buben 3.Na telese ložiska 2 je pripevnený snímač AŽ, ktorý signalizuje pootočenie bubna 3 o krok, čím nastane čalši cyklus unášania držátok gg.zásobník držátok lizaniek pozostávajúci zo základovej dosky, na ktorej sú upevnené telesá, v ktorých je uložený hriadeľ poháňaný najmä elektroprevodovkou, vyznačujúcí sa tým, že na základovej doske (1) je uložená zásobná část (18) so šikmým skĺzom, pričom skĺz vyusťuje do drážok (13) bubna (2), ktorý je prestaviteľne upevnený na hríadeli (7),uloženom v telesách (5), (6) a na hriadeli (7) je tiež pevne uložený maltézský kríž (8),ktorý svojim vybraním zasahuje do hriadela (9) poháňaného elektroprevodovkou (3) cez prevod ozubenými kolesami (4) a (10) pričom na hrideli (9) je upevnené vačka (11), na ktorej je palec (12), pričom na telesa (6) je v drážke upevnený snímač (15) a na držiakoch (16),(17) súupevnené dvojice snímačov (19) a na zásohnej časti (18) je pripevnenýstahi 1 izátor

MPK / Značky

MPK: B65G 47/74, A23G 9/26

Značky: držátok, zásobník, lízaniek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263793-zasobnik-drzatok-lizaniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zásobník držátok lízaniek</a>

Podobne patenty