Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řešení se týká okrouhlého pletacího stroje. zejména mnloprüměrového vicesystémo vého, opatřeného ptncovnimi elementy a jim přiřazeným noaičem hlavního programu. Nosiči hlavního programu je předřazen nosič pomocného programu 5 příslulným ovladnčem,sloužicím k zahřátí stroje na provozní teplotu, aniž se přitom tvoří vlastni úplety.vynález se týka okrouhláho pletacího stroje. zejména maloprůmčrovóho vícesystemoveho pro výrobu punčochového a ponožkového zboží.U elektronicky łízenýoh okrouhlých maloprůnčrovýoh pletacích strojů jsou využívany jako programu elektronické paměčové prvky a činné elementy pletacích strojů, napr. pletací jehly, stopry jsou ovládany elektromechanickými převddníky tvořenými s výhodou elektromagnety,servomotory. krokovými motory apod. Protože tyto elektromechanické prevodníky a pletací jehly jsou velmi citlivé na sníženon teplotu pracovního prostředí a zejména pak na rozdilnou teplotu mazacího oleje, opatłují se tyto okrouhlé pletací stroje přídavnými ovladači umístěnými na čelním łídicím panelu pletacího stroje. Tyto ovladače umožňují nastavit nižší otáčky pletacího stroje za účelem jeho zahřátí, která eliminují vysoké mechanické namáhání a následné opotřebeni činných elementu pletacího stroje na začátku pracovního cyklu.Hlavní nevýhodou těchto okrouhlých pletacích strojů je to, že kromě menší produkce úpletů způsobené sníienými otačkami pletacího stroje dochází k nespolehlivému vedení pružných elementů elektromechanických převodníků. Kromě toho se nepříznivě projevuje i zvýšený technologicky odpad, způsobený pruhováním úpletů v důsledku ztíženého pohybu jazýčků pletacích jehel.Cílem vynálezu je odstranit tyto nevýhody elektronicky řísených okrouhlých pletacích strojů. cíle je dosaženo tím, že nosiči hlavního programu je přiřazen nosič pomocného programu spojený s ovladačem tohoto nosiče pomocného programu. Výhodou tohoto uspořádání okrouhlého pletacího stroje je, že postupné zahřátí pletacího stroje na provozní teplotu,případně otestování činnych elementů se provede zvláštním postupem uloženým v nosiči pomocného programu nezávisle na nosiči hlavního programu. Tím dochází k snížení poruchovosti pletacího stroje a k odstranění technologického odpadu, protože se přitom vlastní úplet netvoří.Další výhody a význaky okrouhlého pletacího stroje podle vynálezu vyplývejí 2 popisu príkladného zapojení, znázorněného na výkrese. Na obr. je znazorněno schematicky ovládání okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového, víceeystémového pro zhotovování punčoch nebo ponožek.Hlavní vypínač l stroje je předŕazen ovladači 3 nosiče pomocného programu. ovladač g nosiče pomocného programu je spojen přímým vstupem 2.1 s nosičem 3 pomocného programu a kromě toho ještě druhým vstupom 2.2 s nosičem 1 hlavního programu. výstup z nosiče g pomocného programu je přiveden na vstup nosiče 5 hlavního programu. Pracovní smyčka E 42 pletacího stroje spojuje výstup nosiče 1 hlavního programu s jeho vstupem.Nosič 1 hlavního programu obsahuje informace nutné pro zhotovení upletu, jako např. údaje o vzorování, nastavení hustoty úpletu, zapínaní vypínaní vodičů nití, velikosti úpletu spod. Nosič 3 pomocného programu obsahuje obdobné informace s výjimkou informací pro zapínaní a vypínání vodičů nití v součinnosti s vyvolovacim zařízením pletacích jehel a je tvořen mechanickými nebo elektronickými paměiovými prvky.okrouhlý pletací stroj podle vynalezu pracuje takto. Po zapnutí hlavního vypínačel stroje jsou připraveny k činnosti veškeré činné elementy plstacího stroje. Pomocí ovladače 3 nosiče pomocného programu dojde płimým vstupem gł k připojení pletacího stroje k nosiči Q pomocného programu a podle informací v něm obsažených pracují jednotlivé činné elementy pletacího stroje tak, že přitom nedochazí k vytvoření vlastního úpletu. Tento pletacíchod stroje trvá po dobu určenou pomocným programem a během ní dojde k ohřatí pletacího stroje na potřebnou provozní teplotu. Poté je chod pletacího stroje již ovladan nosičemA hlavního programu e dochází přitom již ke zhotovovaní vlastních úpletů. Na konci hlavního programu je pletací stroj pracovní smyčkou iàł znovu zapojen na začátek hlavního programua celý pracovní cyklus se opakuje.V případě, že po zapnutí hlavního vypínače l stroje je pletací stroj již zahřát naprovozní teplotu, přlpojĺ ae pomocí ovladače 3 nosiče pomocného programu druhým přímým vstupom 343 přímo k nosiči 1 hlavního programu. Tak dojde k vyneohání zahřátí pletacího stroje a začne vlastní zhotovování úpletñ.Použitím nosiče pomocného programu se značně zkraouje doba potřebné k zahřátí p 1 etací~ ho stroje. Tím, že podle nosiče pomocného programu nedochazí k současnému ovládání pletacích jehel a vodičň niti do pracovní polohy, nevytváří se během této doby žádné úplety a snižuje se tak počet zmetků, vznikajioíoh vždy v době, kdy pletaci stroj není ještě zahřát na provozní teplotu.1. okrouhlý phäaol stroj, zejména maloprůměrový vicesystémový pro výrobu punčochového a ponožkového zboží, opatřený pracovními slmenty a jim přiřazenými nosiči hlavního a pomocného programu, vyznačujici se tím, že nosič (3) pomooného programu je předřazen nosiči (4) hlavního programu.2. okrouhlý pletaoi stroj podle bodu 1, vyznačujioi se tim, že s nosičem (3) pomocného programu a nosičem (4) hlavního programu je přímo spojen ovladač (2) nosiče pomocného programu.3. Okrouhlý pletaoi stroj podle bodů 1 a 2, vyznačujici se tim, že nosič (3) pomocněho programu je tvořen mechanickými paměčovými prvky.4. okrouhlý pletaci stroj podle bodů 1 a 2, vyznačujici se tim. že nosič (3) pomocného programu je tvořen elektronickými paměčovými prvky.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263792-okrouhly-pletaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okrouhlý pletací stroj</a>

Podobne patenty