Zapojení pro vlečnou regulaci teploty

Číslo patentu: 263781

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šrubař Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rrr. PO PIS VYNÁLEZU 233731(75) Autor vynâlezu summit PAVEL ing., virxov(54) Zlnoionĺ pro vlcćnou rogulaoł teplotyzapojení řeší vlečnou regulaci teploty pomoci dvou teplotnich čtdel spojených do série a dvou posuvných potenoiometrů zapojených mezi dva zdroje opěrných napětí a čidlo venkovní teploty. Napětí z běžců posuvných potenciometrů se přes dva shodná zeslstory pživádi pa vstup kumparátoru,kde se srovnává s pevným referenčním napětim. Mechaníckým umistěním posuvných potenciometrů do grafu závislosti teploty otopně vody na venkovní teplotě lze dosáhnout toho, že spojnice běäoů obou potenciometrů vyznačuje regulační přímku. zapojení umožňuje plynule měnit regulační charakteristiku vhodným nastavením posuvných potenciometrů.vynález se týká zapojení pro vlečnou regulaci teploty otopných soustav, kde se teplota teplonosnáho média, zpravidla vody, řídí v závislosti teploty vytápěného objektu.Je vhodné, aby regulační přímku. tj. závislost teploty otopné vody na venkovní teplotě,bylo možno posouvat, jako i měnit její sklon podle vlastností vytápěného objektu. Dosud známé regulátory umožňují měnit sklon regulační přímky jen skokově pomocí přepínače, nebo jsou vybaveny mikroprocesorem, který umožňuje automatické nastavení regulační přímky,avšak činí zapojení sloäitým.Tyto nevýhody odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že čidlo teploty otopné vody a čidlo venkovní teploty jsou spojene do série. K čidlu venkovní teploty je paraleleně připojena jednak sériová větev prvního zdroje opěrného napětí a prvního posuvného potenciometru, jednak sériová větev druhého zdroje opěrného napětí a druhého posuvněho potenciometru. Napětí z běžců obou posuvných potenciometrů je přes dva shodné rezistory pŕivedeno na první vstup komparátoru, na jehož druhý vstup je připojen zdroj referenčního napětí, druhým koncem spojený s čidlem teploty otopné vody.vhodným mechanickým umístěním potenciometrů do grafu závislosti teploty otopné vody na venkovní teplotě lze dosáhnout toho, že běžce obou posuvných potenciometrů leží na přímce znázorñující funkční závislost obou teplot. Tím je dosaženo spojení ovládací a indikační funkce posuvných potenciometrů.zapojení regulátoru znázorňuje obr. 1. Na obr. 2 je ukázán možný způsob mechanickéhouspořádání posuvných potenciometrů. Cidlo 3 teploty otopné vody a čidlo 3 venkovní teploty jsou podle obr. 1 spojena do série. K čidlu 3 venkovní teploty je paralelně připojena jednak sériová větev prvního zdroje 3 opěrného napětí a prvního posuvného potenciometru3, jednak sériová větev druhého zdroje 3 opěrného napětí a druhého poeuvného potenciometru Q. Běžce posuvných potenciometrů § a Q jsou přes dva shodné rezístory 1 a 3 připojenyna první vstup komparátoru łg, na jehož druhý vstup je připojen zdroj 3 referenčního napětí. druhým koncem spojený s čidlem 3 teploty otopné vody.Zdroje 3, 3 opěrných napětí jsou nastaveny tak, že první zdroj 3 opěrného napětídává napětí shodné s napětím čidla 3 venkovní teploty při teplotě 33 a druhý zdroj A opěrného napětí dává napětí shodné s napätím čidla 3 venkovní teploty při teplotě 13. obe zdroje opěrných napětí i zdorj referenčního napětí mohou být realizovány pomocí odporových děličú. Čidlo 3 teploty otopné vody a čidlo 3 venkovní teploty mohou být tvoŕena jednou nebo více křemíkovými diodami, přičemž čidlo 3 venkovní teploty obsahuje zpravidla diod více.oba posuvné potenciometry §, 5 jsou podle obr. 2 umístěny do souřadné sítě, kde na vodorovné ose jsou vyznačený dvě různé hodnoty venkovní teploty 33 a 13. Posuvné potenciometry § a Q jsou umístěny tak, aby jejich dráhy byly svislé, přičemž dolní mez prvního posuvného potenciometru § je ve stejné výšce, jako horní mezi druhého posuvného potenciometru 5. spojnice jejích běžoů, znázorněná úsečkou, může být realizována např. gumovou nití nebo pružinou.vynález umožňuje plynule měnit regulační charakteristiku změnou nastavení obou posuvných potencíometrů, přičemž spojnice jejich běžoů tuto charakteristiku zároveň znázorňuje.zapojení pro vlečnou regulaci teploty otopné vody V závislosti na venkovní teplotě se dvěma poauvnými potenciometry pro nastavení regulační přĺmky, vyznačující se tím, že čidlo (1) teploty otopné vody a čidlo (2) venkovní teploty jsou spojena do série, přičemž k čidlu (2) venkovní teploty je paralelné připojena jednak sériová větçv prvního zdroje(3) opěrného napětí a prvního posuvného potenciometrulä), jednak sériová větev druhého zdroje (4) opěrného napětí a druhého posuvného pocenciometru (6), přičemž hěžce posuvných potenciometrů (5, 6) jsou přes dva shodné resistory (7, B) připojeny na první vstup komparátaru (10), na jehož druhý vstupje připojen zdroj (9) referenčního napětí, druhým koncem spojený s čidlem (1) teploty otopná vody.

MPK / Značky

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, zapojení, regulaci, vlečnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263781-zapojeni-pro-vlecnou-regulaci-teploty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro vlečnou regulaci teploty</a>

Podobne patenty