Zapojení adsorberu

Číslo patentu: 263780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zařízení na děleni vzduchu sestává především z výměníků tepla, rektifikačních kolon, kondenzátora, potrubí a armatur a je charakterizováno tím, že pata tlakové rektifikačni kolony je propojena s kyslíkovým prostorem kondenzátoru pčes směšovací těleso, které je propojeno s týmž kyslikovým prostorem kondenzátoru přes adsorber. směšovací těleso je s výhodou injektor.Předmět vynálezu se týká zapojení adsorbéru k odstraňovlní Itnpovýeh Inołetví nhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu.V zařízení na dělení vzduchu za nízkých teplot jsou umístäny adsorbery ve kterých jsou adsorpčně odstraňovany stopy uhlovodíkú z kapalin s vyšším obsahem kyslíku. Uhlovodíky se totiž mohou za dlouhodobého provozu hromadit v kapalnám kyslíku a způsobít pak explózí destrukci celého zařízení. známá jsou zapojení adsorberů k odstraňovaní uhlovodíku u nichž je na výstupu adsorhéru zapojeno cirkulační čerpadlo kapalného kyslíku. Kapolný kyslík, nebo kyslíkem obohacená kapalina je pak oirkulována přes adsorbér cirkulačním čerpadlem. Toto zapojení má však některé nevýhody. Pŕedevším církulační čerpadlo představuje značné investiční náklady, má omezené pŕepravní výkony a nízkou spolehlivost. Mimo to vyiaduje stály příkon energie.Tyto nevýhody jsou odstraněny zapojením adsorbéru k odstraňovñní uhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělenívzduchu, které sestava především z výměníku tepla. rektifikačních kolon. kondenzátoru, potrubí a armatur a které je charakterízováno tím, že vstup do adsorbétu je propojen s kyslíkovým prostorem kondenzátoru, zatímco jeho výstup je propojen se směšovacím tělesem, které je na svém vstupu propojeno s patou tlakové rektifikačhí kolony a na výstupu s kyslíkovým prostorem kondenzátoru. Směšovacím tělesem je s výhodou injektor.Hlavní výhoda zapojení adsorbézu dle vynálezu tkví v tom, že v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu odpadá nutnost instalace čerpadla na kapalný plyn a tak je doseženo vyšší spolehlivosti zařízení a jeho nižší ceny.Příkladné zapojení adsorbéru k odstraňovaní uhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu je patně z obrázku, na kterém je zajednodušené technologické schéma rektifikačního systému. zařízení na výrobu čistého tlakového dusíku jednostupñovou rektifikací. Rektifikační systém sestává z tlakové rektifikační kolony 3 a kondenzátoru Q. Do spodní části rektifikační kolony, která je nadimenzována na pracovní tlak 0,6 MPa až 1 MPa je zapojen přívod l vzduchu z teplosměnného systému výměníku, v kterých je vzduch ochlazován produkty dělení na teplotu blízkou teplotě sytosti. Kondenzátor 3 je propojen potrubím plynného a kapalného dusíku s rektifíkační kolonou 3. V kondenzátoru kondenzuje plynný dusík z rektifikační kolony a zajišřuje tak příslušný reflux, Z rektifikační kolony je potruhím 1 vyváděn plynný tlakový dusík jako produkt dělení. V patě kolony se shromažduje kyslíková kapalina o koncentraci cca 38 i 02. V kyslíkovém prostoru kondenzátoru Q pak tato kapalina vře o tlaku 0,2 až 0,25 MPa a vznikla pára je odváděna potrubím §. V kyslíkovém prostoru kondenzátoru by mohlo dochâzet k hromadění nebezpečných uhlovodíků a proto je nutné zabezpečit příslušné adsorpční čištění kyslíkové kapaliny. Ryslíkový prostor kondenzátoru je proto propojen potrubím 2 s adsorberem Q. Tímto potrubím proudí kyslíková kapalina do adsorbéru Q. Výstup z adsorbéru je propojen potrubím łł se saoím hrdlem ínjektoru, který je v podstatě směšovacím tělesem. Pata tlakové rektifikační kolony 3 je spojena se vstupním tlakovým hrdlom ínjektoru 1 potrubím É. Výtlačná strana injektoru je propojena s kyslíkovým prostorem kondenzátoru 3 potrubím gg. Potrubím 6 proudí kyslíková kapalina o tlaku 0,6 MPa a je hnacím médiem cirkulaoe kyslíkové kapalinyzapojení adsorbéru podle vynálezu nalezne uplatnění především u zařízení na dělení vzduchu s produkcí tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací, kde zabezpečí zvýšení provozní bezpečno sti zařízení.1. zapojení adsorbéru k odstraňování uhlovodiků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu,které sestává především z výměniků tepla, rektifikační kolony, kondenzátoru, potrubí a armatur,vyznačujici se tim, že vstup adsorbáru (8) je propojen s kyslikovým prostorem kondenzátora(3), zatimco výstup z adsotbéru (8) je propojen se směšovacím tělesem (7), které je na vstupu propojeno s patou rektifikační kolony (2) a na výstupu s kyslíkovým prostorem kondenzátora.2. zapojení podle bodu 1, vyznačující se tim, že směšovacím tělesem (7) je injektcr.

MPK / Značky

MPK: B01D 3/14

Značky: zapojení, adsorberů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263780-zapojeni-adsorberu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení adsorberu</a>

Podobne patenty