Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 16 os as mmummwn (45) Vydáno 14 os as Aolllw(75) Auwrvynücsu SYKORA JIŘI ing. csc n 3 cIN,vcHRz VÁCLAV ing. çsc., ÚSTÍ nad Labem(54) způsob oduotpčního oIinnñovínI stopnvýd mmm mmm)způsob adsorpčního odstreňováni uhlo vodíků v procesu nízkoteplotního dělení vzduchu je určen ke zvýšení bezpečnosti tohoto procesu. cirkulace kapaliny z kondenzátoru přes adsorběr je zahezpečovúna płímým smišením cirkulované kapalinys kyslíkovou kapalinou z tlakového stupně rektifikace, jejíž tlak je před smíäením snížen nejméně o 0,1 MP 3. Přimé smíšeniobou kapalin je e výhodou uskutečňováno K v injektoru. přičemž hnacím médiem je kyslíková kapalina.Předmět vynálezu se týká adsorpčního odstraňovaní uhlovodíků v proqesu nízkoteplotního dělení vzduchu.Dle dosavadních známych způsobů adsorpčního čištění vzduchu od nebezpečných uhlovodíků v procesu jeho nízkoteplotního dělení jsou nejvhodnější způsoby, které odstraňují uhlovodíky v místech, kde může dooházet k jejích největšímu zakoncentrování a to především v kondenzátorech. V kondenzátorech vře kapalina, která může obsahovat značně vysokou koncentraci kyslíku a vzhledem k tomu, že bývají pouze málo průtočné, koncentrují se v nich složky s nižším bodem varu, tj. právě stopy uhlovodíků. Rozpustnost uhlovodíků v kapalném kyslíku je velmi nízká a proto mohou z roztoku vypadávat v pevné fázi a způsobovat nebezpečné exploze. Běžné je odstraňovaní uhlovodíků adsorpcí v silikagelových adsorberech, které jsou na cestě tzv. bohaté kapaliny, která je těžká frakce prvního tlakověho stupně rektifikace a obsahuje 32 až 38 I O 2. Dalším známým způsobem je ten, při kterém se 2 kondezátoru odebírá kapalná fáze a pomocí čerpadla je tato kapalina recirkulována přes adsorber, ve kterém se adeorpcí odstraňují stopy uhlovodíků. Čerpadla na kapalné plyny jsou však nákladná a navíc vyžadují příkon elektrické energie. Navíc je cirkulace kapaliny přes adsorber poměrně nízká a tím i účinnost odstraňovaní uhlovodíků omazena.Výše uvedená nevýhody jsou odstraněny způsobem adsorpčního odstraňovaní uhlovodíků v procesu nízkoteplotního dělení vzduchu rektifikací cirkulací kapaliny z kondenzátoru přes adsorbér, který je charakterlzován tím, že cirkulace je zabezpečována přímým smíšením cirkulované kapaliny s kyslíkovou kapelinou z tlakověho stupně rektifikace, její tlak je přes smíšením snížen nejménš o 0,1 MPa. Přímé smíšení obou kapalin je s výhodou uskutečñováno v injektoru, přičemž hnacím médiem je kyslíková kapalina.Hlavní výhoda zpusobu dle vynalezu tkví v tom, že cirkulace kapaliny odebírané z kondenzátoru přes adsorbér je uskutečñována bez jakéhokoliv mechanického čerpadla a také bez prívodu vnější energie do cyklu. Kyslíkova kapalina 2 tlakověho stupně rektifikace, která bývá o tlaku 0,5 až 0.6 MPa je hnacím médiem v injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l, potrubím lg o tlaku 0.6 až 1 MPa. Po ochlazení na teplotu blízkou mezi sytosti vystupuje z výměníku l potrubím lg a je veden do rektifikačni kolony g. V té dochází za tlaku 0,6 až 1 MW k dělení vzduchu na kyslíkovou kapalinu s obsahem kyslíku 34 až 38 I a na plynný čistý dusík v hlavě kolony g. Plynný duaík je odebírán z kolony 3 potrubím lg do výměníku l, z kterého vystupuje za teploty blízké teplotě vstupního vzduchu potrubím gg jako produkt. Rstlux v rektiíikační koloně 3 je zajiěiovan v kondenzatoru Q. V mezitrubkovén prostoru kondenzátoru 3 kondenzuje plynný tlakový duaík, který je do něj přivaděn z kolony 3 potrubím g. zkondenzovaný kapelný dusík se vrací do kolonyKondenzaca dusíku v kondenzátoru Q je uskutečñovana na úkor varu bohaté kapaliny. která je do něj płiváděna z kolony 3. Kyslíková, tsv. bohatá kapalina vłe v prostoru g kondenzátora g za tlaku 0.2 až 0,25 Mľa. Vznikld plynna fáze je odvadäna potrubín lg do výměníku l, kde sa částečně ohłeje výněnou tepla se vstupnim vzduchom. Pak je vedena do expanzní turbiny 1, kde expanduje na tlak 0,11 Hra za konaní vnější prace a tím se získava potřebný chlad pro krytí tepelných trat cyklu. Po expanai je studený plyn veden potrubím ll do výměníku Q. ze kterého po výměně tepla se vatupním vzduchom vystupuje jako odpadní plyn ze zarízení potrubím lg o tlaku a teplotě blízke atmosíérické. xyslíkova kapalina odebírant z paty kolony 3 potrubím lg je vedena přes regulační armaturu ll, která regulujejejí průtok, do injektoru lg jako hnací médium. V injektoru dochází k příměmu snížení bohaté kapaliny z paty kolony 3 a kapaliny odebírané z kondenzátozu g potrubím Q přes adsorbér§ a potrubí g. Kapalína odebíraná z kondenzátora g je tak zbavována adsorpcí uhlovodíkův adsorberu g a smíšením obou kapnlin v injaktoru lg dochází k přímému využití energiebohaté kapaliny, která by se jinak plně mařila v regulační armatuře. obě kapaliny po emíšení jsou vedeny potrubím lg do kondenzátoru g. Bez problému se tak dosáhne desetinásobné cirkulace neboč dopravní výška je relativně malá. Lze tak dosáhnout vysoké účinnosti odstrañovâníZpůsob odstraňování uhlovodíků podle vynálezu nalezne uplatnění především při jednostupňové rektifikaci vzduchu, při které umožňuje jednoduchým způsobem výrazně zvýšit bezpečnost1. způsob adsorpčního odstraňovaní stopových množství uhlovodíků v procesu nízkoteplotního dělení vzduchu rektifikací cirkulací kapaliny z kondenzátoru přes adsorber, vyznačujíoí se tím, že cirkulace je zabezpečována přímým amíšením cirkulované kapaliny s kyslíkovou kapalinou z tlakového stupně rektifikace, jejíž tlak je před smíšením snížen nejméně o 0 J.MPa.2. způsob podle bodu 1, vyznačující ae tím, že přímé smíšení obou kapalln je uskutečñováno v injektoru, přičemž hnacím médiem je kyslíková kapalina.

MPK / Značky

MPK: B01D 3/14

Značky: uhlovodíku, stopových, způsob, množství, odstraňování, adsorpčního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263779-zpusob-adsorpcniho-odstranovani-stopovych-mnozstvi-uhlovodiku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků</a>

Podobne patenty