Klec valivého ložiska

Číslo patentu: 263778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Aumrvynúkzu STÁREK FRANTIŠEK ing., KOUDELA VOJTECH ing., BRNOŘešení se týká konstrukce klecf pro valivá ložiska, vyräběných odstřikováním z plastických hmot ve formách s axiálně vyjímatelnými jádry. U dosavadních známých řešení dochází ke styku valivých těles s hranami kupe kleci, co přináší při provozu zvyšování provozních teplot ložisek. rychlé opotřebení kleci a zhoršeni mazání. Podstata klece podle řešení sestávajicí ze dvou nestejných nákružků spojených přepážkami spočívá v tom, že každá přepúžka je rozdělena na vnitřní díl a vnější díl,přičemž povrch vnítřntho dílu přivrácený k valivému tělesu je vytvořen ze dvou rovinných části svirajícĺch úhel menší jak sto šedesát dva úhlových stupňů a na něj navazujíci další část je vytvořena jako část pláště s výhodou kolmého válce, přičemž přechod mezi těmito čáatmi leží na válcové ploäe určené roztsěnými kružniceni valivých těles nebo vnitřním povrchem většiho nákružku a vnějším povrchem menšiho nákružku. Místo styku kapsy kleca a valivého tělesa leží na první části povrchu vnitřniho dilu každé přepážky a volné konce přapážek mohou být opatřeny úkosy.vynález se týká klece valivého ložiska z plastické hmoty, určené zejména pro válečková ložiska.Dosud známé klece z plastických hmot zejména pro válečková ložiska se vyrábějí bud jako otevřeně s jedním nákružkem neho uzavřené se dvěma nákružky. přičemž kapsy klecí pro valivá tělesa jsou omezeny válcovými plochami neho lomenými rovinnými plochami.,Při výrobě klecí je využite vzájomného radíálního přesazení nákružků, což značné zjednodušuje konstrukci formy pro lísostřik. Předsteviteli těchto konstrukcí jsou řešení podle patentu Velké Británie č. 1 159 213 a prihlášky vynálezu ve Francii č. 2 452 026. Nevýhodou těchto známých konstrukcí je zejména to, že dochází ke styku valivých tělee s hranami kapes klece. v důsledku čehož se podstatné zhoršují podmínky mazání v místě styku velivého tělesa s klecí a možnosti přeshého P° 10 hONánĺ klece v ložisku působením deformace a opotřebení stykových hren kapes klece,působících v některých případech současně jako zámky zabraňující vypadávání valivých těles v nezamontovaném stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje v dosud nejvyšší známé míře klec valivého ložiska vytvořená z plastické hmoty a sestávající ze dvou nákružků spojených navzájêm přepážkami rovnoběžnými s osou rotace klece a vytváfejícími kapsy pro valivá tělesa, přičemž vnitřní průměr jednoho nákrułku je roven vnějšímu průměru druhého nákružku e povrchy přepážek přivrácené k valivým tělesům jsou vytvoženy alespoň ze tří částí, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom. že části, 2 nichž alespoň první část je ve styku s valivým tělesem, vytvářející povrch vnitřního dílu každé přepážky, jsou vytvořeny jako rovinné plochy svírající úhel,který je menší popřípadě rovenstq äedesáti dvěma úhlovým stupňům. Další část, vytvářející povrch vnějšího dílu každé přepážky je vytvořena jeko úsek kolmé rotační plochy o poloměru větším než je poloměr vnlivého tělesa, jejíž podélná osa je rovnoběžná s osou rotace klece a plynule přechází v druhou část povrchu vnitřního díiu přepážky. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že přechod další části v druhou část je uprsven v oblasti určené roztsčnou kružnicí valivých těles. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že přechod další části v druhou část je upraven v oblasti vnitŕního průměru většího nákružku. Další podstate vynálezu spočívá V tom, že vzdálenost místa styku povrchu první části vnitřního dílu přepážky a vslivého tělesa od rotační vdlcové plochy proložené vnitřním povrchem klece je větší než poloměr technologického zaoblení vnitřní hrany přepážky a menší než vzdálenost prechodu prvni části v druhou část povrch vnitřního dílu přepážky od rotační válcove plochy proloženě vnitřním povrchem klece. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější díl popřípadě vnitřní dílů každá přepážky je na straně volného konce opatŕen úkosem, směřujícím k válcové ploše určená přechodem další části v druhou část povrchu pžepážky.Při použití klece podle vynálezu nedochází ke styku velivého tělesa a hrany kapsy klece,čímž se podstatné zvýhodňují velivé poměry v ložisku. zlepšuje se mazáni a snižuje tepelné namâhání klece. Konstrukce klece a tvarování jejích płepážek umožňuje použít vysoce produktivní způsob její výroby lisostřikem do formy s axiálně vyjímatelnými jádry.Příkledně provedení klece podle vynálezu je schemuticky znázorněno na přiloäeněm výkrese. kde obr. 1 představuje celkové provedení klece, obr. 2 ~průřez přepěžkou klece a na obr.3 je znázorněn detailné styk valivého telesa s kepsou klece podle vynálezu.Klec vnliváho ložiska podle vynálezu je vytvořena 2 plastické hmoty s sestává ze dvou axiálně posunutých nákružků ł, 3, propojených płopůikami Q, rovnohěinými s osou rotece klece,která zároveň vytváří kapsy pro valivs tělesa 2. vnitřní průměr větłího nlkružku l je rovcn vnějěímu průměru meněího nákružku 3 a povrchy přepážek g pfivrácenć k vnlívým tělesům 2 sestávají jednak 2 rovinných částí g, g svírajícísh úhel beta ncněí jak to ěedesát dva úhlových stupňů s jednak z další části 1, vytvorené jako úsek v sobrszeném případě kolmě rotační válcové plochy. její poloměr 5 je větší než poloměr 33 velivěho těle g s plynule płechází v druhou část § povrchu vnitłního dílu 1 płepúłky 5. vnější díl g pžspiłky Q vytváří přosah vůči vnljlímu průměru menäího nákrulku 3 a nepłevyluje vnějlí průměr větěího nákrulku 5. Plynulý prechod mezi další částí 1 a druhou částí g je v zobrlzenm případě vytvołan v oblas 3 263778ti válcové plochy tvořené roztečnými kružnícemi valivých těles g. Ke styku valivého tělesa2 S vnitřním dílem 1 přepážky g dochází v místě styku 5, jehož vzdálenost 5 od rotační válcové plochy proložené vnitřním povrchem klece je větší než poloměr gl technologického zaoblení vnitřní hrany přepážky g k 1 ece,a menší než vzdálenost 51 přechodu první části 5 v druhoučást 5. vnější vzdálenost gl vnějších dílů 3 a vnitřní vzdálenost 22 vnítřních dílú 1 je menší než průměr Q 3 valivých těles 2, čímž je zabráněno vypadnutí valivých těles g z klecev nezamcntovaném stavu. Při jiném možném provedení klece podle vynálezu mohou být zámky proti vypadnutí valivých těles g vytvořeny pouze na jejím vnějším nebo vnitřním obvodě, přičemž Volné konce âł, gł dílů Q, A přepážek Ě mohou být opatřeny úkosem směřujícím k dělícĺ válcové ploše určené například vnitřním průměrem většího nárkužku l a vnějším průměrem menšího nákružku g. Při použití klece pro válečková lošiska má místo styku Ě charakter přímky, při jejím použití například pro kuličkové ložisko 5 kosoůhlým stykem má místo styku 5 charakter jednoho bodu. Kombinací úkosů vytvořených na volných koncích gł, gł dílů 3, 1, charakteru dalších částí 1 povrchu vnějších dílů g, velikosti uhlu beta a délky přepážek § je možno vytvářet optimální podmínky pro ložiska různých typů a použití.Klec valivého ložiska podle vynálezu je výhodné použít zvláště por velkosériovou výrobu valivých ložisek.1. Klec valivého ložiska, vytvorená z plastické hmoty a sestávajíoí ze dvou nákružků spojených navzájem přepážksmi rovnoběžnými s osou rotace kleoe a vytvářejícímí kapsy pre valivá tělesa, přičemž vnitřní průměr jednoho nákružku je roven vnějšímu průměru druhého nákružku a povrchy přepážek přivrdcené k valivým tělesům jsou vytvořeny alespoň ze tří částí,vyznačená tím, že části (5, 6), z nichž alespoň první část (5) je ve styku s valivým tělesem(9), vytvářející povrch vnitřního dílu (4) každé přepážky (8) jsou vytvołeny jako rovínné plochy svírající úhel (beta), ktorý je menší popřípadě roven sto šedesáti dvěma úhlovým stupñům, zatímco další část (7), vytvářející povrch vnějšího dílu (3) každé přepážky (B) je vytvořena jako úsek kolmé rotační plochy o poloměru (R) větším, než je poloměr (R 3) valívého tělesa (9), jejíž podělná osa je rovnoběžná s osou rotace klece e plynule přechází V druhoučást (6) povrchu vnitřního dílu (4) přepážky (8).2. Klec valivého ložiska podle bodu 1, vyznačená tím, že přechod další části (7) V druhou část (6) je upraven v oblasti určené roztečnou kružnicí valivých těles (9).3. Klec valivého ložiska podle bodu 1, vyznačená tím, že přechod další části (7) v druhou část (6) je upraven v oblastí vnítřního průměru většího nákružku (1).4. Klec valivého ložiska podle bodu 1, vyznačená tím, že vzdálenost (a) místa styku(A) povrchu první části (5) vnitřního dílu (4) přepážky (8) a valivého telesa (9) od rotační válcové plochy preložené vnitřním povrchem klece je větší než poloměr (xl) technologického zaoblení vnitřní hrany přepážky (8) a menší než vzdálenost (al) přechodu první části (5) v druhou část (6) povrchu vnítřního dílu (4) přepážky (8) od rotační válcové plochy prelože né vnitřním povrchem klece. 5. Klec valivého ložiska podle bodů 1 ai 4, vyznačená tím, že vnější díl (3) popřípaděvnitřní díl (4) každé přepážky (8) je na straně volného konce (31, 41) opatřen ůkosem, amäřujíoím k válcové ploše určené płechodem další části (1) v druhou část (6) povrchu přepñžky (8).

MPK / Značky

MPK: F16C 33/46

Značky: valivého, ložiska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263778-klec-valiveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klec valivého ložiska</a>

Podobne patenty