Samostředicí spojkové ložisko

Číslo patentu: 263777

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šír Dušan, Koudela Vojtěch, Doubal Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynílezu sna DUŠAN ing., ROZSOCHY, Koumzm VOJTĚCH ing., DOUBAL KAREL ingŘešení se týká mechanismu pro vypínání spojky osobního automobilu a řeší problematiku zakrytovânl aamostředicího spojkověho ložiska ze strany příruby vysouvací objímky. Podstata řešení spočivá ve sloučení funkce krytu a opěrného kroužku vloženého mezi nerotující ložiskový kroužek a přírubu vysouvací objímky do jednoho konstrnkčniho prvku spojeného s vnějším kroužkem ložiska a upraveného pro vyvozování těsnicího účinku.vynález se týká samostředicího ložiska, určeného především pro vypínaní spojek osobních automobilů.Dosavadní spojková ložiska jsou ze strany spojky opatřena pryžovým těsněním a z opačné strany, kde již není ložiska tak vyatavovano praěnemu prostředí, je opatřeno plechovým krytem. z důvodu rovnoměrného tření při. přesouvaní ložiska v radialním směru au pro vyrovnaní úhlových odchylek pri přenosu vypínací síly mezi membranou, loäiskem a opěrnou plochou příruhy vysouvací uhjímky bývá mezi ložiska. případně jeho nerotující kroužek a opěrnou plochu příruhy vysouvscí objímky vloien opěrný kroužek z plastické hmoty. Nevýhodou takového provedení samostredicího ložiska je rozdělení těsnicího a opěrného prvku na dvě samostatné součástí, nutnost výroby zapíchu pro těsnění na vnějěím kroužku ložiska a vyšší naroěnost na prostor.Uvedené nedostatky v dosud nejvyšší zname míre odstraňuje samostłedicí spojkové ložiska,sestavající z vysouvací objímky spojené s radiálně pfestavitelným valivým lołiskem a dale z opěrného krouiku z plastické hmoty, usporadaného mezi nerotujícím kroužk vallvého ložiska a přírubou vysouvací ohjímky podle vynalezu. Podstata vynalezu spočíva v tom, že opěrný kroužek je vytvořen jako plochý kotouč s otvorem, jehož vnější průměr je s výhodou menší ne vnější průměr vnějěího kroužku ložiska, opatłený na čele přivraceném k ložiaku prstencem s výhodou obdélníkového průłezu o vnějłím průměru stejněm nebo o pfesah větěím než je průměr nakružku vnějšího kroužku ložiska. Dalěfpodetata vynaleau spočíva v tom, že vnitřní průměr opět-ného kroušku je menší než vnitřní průměr vnitfního krouäku ložiska. Další podstata vynalezu spočíva v tom, že vnitřní průměr prstence je větší než průměr nakruäku vnltřního kronika ložiska. Další podstata vynalezu spočíva v tom, že vnitřní kroužek ložiska je na straně pžíruby vysouvací objímky opatřen vybraním. Dalłí podstata vynalezu spočíva v tom, že vnitřní průměr prstence je menší než průměr ndrkužku vnitřním kroužku loiiska. Další podstata vynaleau spočíva v tom, že prstenec je opatfen axialním směrem orientovaný-l zahloubením vytvořeným jako souviala nebo pravidelně rozmístěnými výstnpky płerušovana dražka.Výhoda provedení samostłedícíbo spojkovćho ložiska podle vynalezu spočíva zejména v tom,že opěrný kroužek plní zároveň funkci krytu, což znel-ně zjednoduěuje montaž ložiska, odpada výroba apichu ve vnějiím kronika ložiska pro uchycení krytu. Proti klasickemu zakryl-ovaní x ložiska je opěrným kroužkem výšen tzv. labyríntový těanící účinek a současně je možno prostor loiíska uplnit větší objemem maziva, případně použít masivní kleo z plastické hmoty.Příkladně provedení sauwstředicého spojkověho ložiska podle vynalezu je nazorněno na přiloženěm výkrese, kde obr. 1 představuje jeho základní provedení a obr. 2 jeho další možnou variantu.Samoetŕedicís pojkové loěisko znazorněně na obr. 1 sestava z vyaouvací objímky 4, na které je s radiàlní vůlí nasunuto vnitřním kronika g ložiska, mezi. jehož vnějěím kronike g a přírubou vysouvaoí objímky i je uspořadan opěrný kroužek ł z plastické hmoty, provedený jako plochý kotouč s otvorem. vnější průměr opěrného kronike ł je- menší než vnější průměr vnějšího kroužku g ložiska a jeho vnitřní průěr je menší než vnitřní průměr vnitfního kroužku § letiska. Čelo opěrného krouiku ł je na straně ložiska opatřeno prstencemłg obdélníkového průřeru, zasunutým s přesahem do nakrnlku vnějšího kroułku g ložiska. Vnitřní průměr prstence g je větší než průměr mmm vnitřním kronika g ložiska.U provedení snamrněněho na obr. 2 je opěrný kroužek l prostřednictvím prstence g rovněž zasunut do vnějěího kronika 3 ložiska. vnitřní průměr prstence g je menší než průměr nakruěku vnitłního kroužku g ložiska a prstenec g tak zapadá a vůlí do pravoñhláau vybraní g vytvořenéhn ve vnitřním kronike g ložiska. Prstene 3 je dale opatłen axialním zahloubením 1, ktoré je v zobrasenén případě vytvoreno jako souvísla drałka obdélníkového pritom. Při jiná moném provedení může být zahloubení 1 přeruleno pravidelně ronmístěnýmí výstnpky, případně radíalně orientovauými iebry.21 provozu samstłedícíízo spojkověho mnm podle vynalezu je vyoouvací objímka 4 i mmm nezakreslenou vypínací pakou a płitlaěuje vnitřní kroułek § ložiska k talífova pru 3 v 253717žině spojky, čímž dochází k jeho uvedení do otáčivého pohybu. Při prvním vyilápnntí spojkavého pedálu do skompletování motoru, spojky a převodovky se ustaví lozisko vůči vynouvaci objímce i do souosé nebo nesouosé polohy podle přesností vzájemné polohy motoíu a převodovky,přičemž dojde k radiálnímu posunuti nejen ložiska, ale i opěrněho kroužku 1. Prstene g plni mimo funkce opěrného dnu zl. funkci krytu, jehož labyzintový účinok je zvýłon vytvořením zahloubnni I. Při maximálním rndiálním posunuti ložiska vůči vyaouvací objimce 4 zabraňuje opěrný kroužek 1 dotyku rocujicího vnitřním kroužku g ložiska s vnějším povrchem náboje vysouvací objímky 4.1. samostředicí rspojkové ložiska, sestávajicí z vysouvaci objtmky spojené s radiálně přestavitelným valivým ložiskem a dále z opěrného kroužku z plastické knoty, uspožádaného mezi nerotujicím kroužkem valivébo ložiska a přírubou vysouvací objimky, vyznačené tim, že opězný kroužek (1) je vytvołen jako plochý kotouč a otvorom, jehož vnější průměr je menší než vnější průměr vnějšího kroužku (2) ložiska, opatřený na čele přívráceném k ložiska prstenoem (3) obdélníkového průłezu o vnějšim průměru shodném popřípadě ořpřesah většinu než je průměr nákružku vnějšiho kroužku (2) ložiska.2. Samoatfedici spojkové lozisko podle bodu 1, vyznačené tím, že vnitřní průměr opěrnéhokroužku (1) je menší než vnitřní průměr vnitřním kroužku (5) ložiska.3. samostředíci spojkové ložiska podle bodu 1, vyznačené tim, že vnitřní průměr prstence (3) je větší než průměr nákružku vnitřním kroužku (5) ložiska.d. samostłedici spojkové ložiska podle bodu 1, vyznačené tím, že vnitřní kroužek (5) ložiska je na straně pžiruby vysouvací objímky (4) opatřen vybránín (6).5. samostředici spojkové lozisko podle bodu 1, vyznačené tím, že vnitřní průměr prstence (3) je menší než průměr nákružku vnitřního kroužku (S) ložiska.6. samostředicí spojkové lozisko podle bodu 1, vyznačené tim, že prstence (3) je opotfen axiálním směrem oriencovaným zah 1 oubentm (7), vytvorený jako souvislá papŕipadě pravidelně rozmístěnýmí výstupky přerniovaná drážka.

MPK / Značky

MPK: F16C 33/78

Značky: ložisko, samostředicí, spojkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263777-samostredici-spojkove-lozisko.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samostředicí spojkové ložisko</a>

Podobne patenty