Zařízení k mazání ložiska

Číslo patentu: 263768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autun vynílem KŘII FRANTIŠEK ing., BRNO, PAVLIK JIŘI,BITEŠ, RAJSIGL ZDINŠK ing., BRNOzařízení řeší problematiku maaání vali véłm ložiska pro uložení spřtdacího otom dopłćdacího stroje s otâčkami vyššími. ne 60 000 min a odstraňuje stékání mzívn,od výše položené ložískové řady. Podstata řešení spočíva v tom, že mezi hřídelem a pouzdrem je uezl ložislmvýni řadami uspoŕádán nátrubek z poréznlho materiálu, obepĺnajíc s vůlí hłídel. Na straně apřádaciho rocoru ja náttubek opatřen alespoň jedním břitem, přiléhąjĺcim l hřideli. Mezi vnějším povrchem nátrnbku a vnitřním povrchem pouzdra je vytvořen prostor, do něhož je vyústěn plnicí otvor vytvořený- vynález se týká zařízení k mazání ložiska, zejména speciálního dvouradého kuličkováho ložiska, určeného pro uložení spřádacího rotorn dopřádacích strojů s otáčkami vyššími nežV současné době jsou ložiska textilních vŕeten takřks výhradně mazána plastickým mazivem,přičemž při otáčkách vyšších než 60 000 min 1 jsou ložiska domazávána základní olejovou slože kou plastického maziva a při otáčkach do 60 000 min 1 plastickým mazivem. Při současném konstrukčním uspořádání některých dopřádacích strojů je osa spžádecíoh rotorů odkloněna o 30 úhlových stupňů od horizontální roviny, následkem čehož dochází k úniku maziva od horní ložiskové řady. Zhoršují se tak tepelné poměry zejména v horní ložiskové řadě, ložisko je nutno častěji domazávst a snižuje se životnost plastického mazíva.Uvedené nedostatky ve značné míŕe odstraňuje zařízení k mazání ložiska, zejména speciálního dvouřadéhc kuličkověho ložiska pro uložení spžádacího rotoru dopřádacího stroje s otáčkami vyššími než 60 000 min 1 podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v prostoru mezi hřídelem a vnitřním povrchem pouzdra je mezi ložiskovými ŕadami uspotádán nátrubek z porézního materiálu obepínající s vůlí hřídel, jehož vnější, s výhodou válcový, povrch je na straně spřádacího rotoru upraven do tvaru alespoň jednoho břitu, přiléhajícího k hřídeli.Mezi vnitřním povrchem pouzdra a vnějším povrchem nátruhku je vytvořsn prostor, do kterého je vyústěn alespoň jeden plnicí otvor, vytvorený v pouzdru.Výhody zařízení k mazání ložiska podle vynâlezu spočívají zejména ve zvýšení životnosti náplně plastického maziva a tím i celého ložiska, v prodloužení domazávacího intervalu a v zabránění úniku maziva z výše položené ložiskové řady.Zařízení k mazání ložiska podle vynálezu je sohemsticky znázorněno na přiloženém výkrese.Hřídal 3 je prostřednictvím dvou loäiskových řad g s valivými tělesy uspořádanýmiv klecíoh g uložen v pouzdře ł, jehož vnitřní válcová plocha je opatłena oběžnýmí drahami. Hřídel g po délce přesahuje pouzdro 1, přičemž jeden jeho konec je opatřen nalisovaným spřádacím rotorem 5 a druhý konec je při provozu v dotyku s nezakresleným náhonovým řemenem.obe konce pouzdra l jsou opatřeny kryty §, přilěhajícími s vůlí k hřídeli g. V prostoru vymezeném povrchem hřídele g a vnitřním povrchem pouzdra l je mezi ložiskovými řadami 1 uspořádán nátrubek 1 z porázního materiálu, uchycený svým vnějším, v zobrazeném případě vàlcovým povrchem v nákružcích pouzdra A a přiléhající na straně spřádacího rotoru g břitem 2 s vúlí například 0,2 mm k povrchu hřídele 3. Mezi vnějäím povrchem nátrubku 1 a vnitřním povrchem pouzdra l je vytvořen prostor lg, do kteréhnje vyustěn alespoň jeden plnicí otvor 5, vytvořený v pouzdře l a zaslepený 2 vnější strany víčkem z porézního materiálu. Při jiném možném provedení zařízení k mazání ložiska podle vynálezu může být na vnitřním povrchu nátrubku1 vytvořen větší počet břitú g přiléhajících k povrchu htídele 3, případně může být tento počet błitů g kombinován s jiným ne válcovým vnějäím e/nebo vnitřním povrchem nátrubku 1.Při provozu ložiska se zařízením k mazání podle vynálezu dochází k zachycení maziva posouvajícího se od výše položené ložiskové řady 3 v prostoru nad břitem g a zároveň k domazávání ložiskových řad Q mazivem uvolněným z nátrubku 1. Do prostoru lg může být po určité době plnicím otvorem § dodáno další mazivo, které postupně veákne do nátrubku 1 a dále se z něj uvolňuje.zařízení k mazáni ložiska, zejména specíálního dvouřadého kuličkového ložiska pro ulo žení spřádaciho rotoru dopřádacího stroje s otáčkami vyššími než 60 000 min 1, vyznačenétím, že v prostoru mezi hřídelem (2) a vnitřním povrchem pouzdra (1)łje mezi ložiskovými řadamí (3) uspořádán nátrubek (7) z porézniho materiálu, obepinajici 3 vůlí hřídel (2), jehož vnější, například válcový povrch je ve styku s nákružky pouzdra (1) a vnitřní, například válcový povrch je na straně spřâdacího rotoru (8) upraven do tvaru alespoň jednoho břitu(9), přilěhajícího k hřĺdeli (2), přičemž mezi vnitřním povrchem pouzdra (1) a vnějšim povrchem nátrubku (7) je vytvořen prostor (10), do kterého je vyústěn alespoň jeden plnicí otvor

MPK / Značky

MPK: D01H 7/20

Značky: mazání, ložiska, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263768-zarizeni-k-mazani-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k mazání ložiska</a>

Podobne patenty