Způsob spojování opryžovaného textilu při výrobě gumotextilních nafukovacích výrobků

Číslo patentu: 263763

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kopřiva Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob poh 6 I 6 h I ř nafukovadnogzäyłovan otextlup Ivyrobě gumotoxtulnlchzpůsob řeší spojováni opryžovaného textilu při výrobě gumotextilních nafukovacich výrobků. Před gumováním se jednotlivé kusy o délkách 30 až 150 hm sešívaji k sobě na speciálním šicim stroji. Z opyžovaného textilu se kontinuálním způsobem na výrobní lince uskutečňuje výroba gumotextilních nafukovacích výrobků. Spoje textilu, které se nahodile vyskytuji na kterékoliv části výrobku, se npravuji přelepenim dvěma pruhy opryžovaného textilu z licní strany. Úprava se provádí na odloučenám pracovišti a nezaručuje úplnou těsnost spoje. Podle řešení se spoje opryžovaného textilu přelepi z vnitřní strany proužkem oboustranně lepivého textilu o šíži 30 až 50 mm a na něj se nenese pryžová fólie 0,3 až 0,6 mm 5 přesahem o 10 až 15 mm.vynález řeší způsob spojování opryäovaného textilu pri výrobě gunotextilních nafukovscích výrobků, sestivajících z horního a spodního pásu, opatrenýoh na vnitrní straně neprodyšnou lepivou pryžovou vrstvou, vzdjmně spojených obvodovou páskou s případně mezistěnami.Délka opryrovaného textilu, se kterého se vyrábí naíukovací výrobky, činí 80 až 350 bn. Pás je spojen 2 kusu textilu v délkách od 30 až 150 bm. Pre začátksm gumování se jednotlivé kusy k sobě sešijí na speciálním šicín stroji. Toto spojení je provizorní, dosahuje maximálně 60 l pevnosti použitého textilu s slouží pouze k hospodárnému opryłoviní textilu.Kromě šitých spojů vrchních a spodních pásu se pri výrobě nspojují k sobě spodní pásy. Nspojování se provádí tím způsobem, le oba konce pásu se na šíri asi 0 cm prelołí volně pres sebe a po rubní lepivě straně se prelepí B cm lirokým pruhom lepivćho opryrovaného textilu. spoj spodního pásu se pro výrobu nedá vyułít, slouží k zabránění diskontinuity výrobního procesu. Spodní pás v délce výrobku se po průchodu výrobní linkou vyrazuje do odpadu.Výroba qumotextilních naíukovacích výrobků se uskutočňuje kontinuálním způsobem na výrobní lince. Spodní pás opryiovaného textilu prochází separačním zarísením, které označí místa pro naiepování vnitrních součástí - nozistěn, ventilu a obvodové pásky - a současně separuje plochy, ktoré se nemají spojit s horním pisem. Po nslepení vnitřních součástí se pod tlačnými válci na spodní pás nadubluje pas horní. výrobek se pak vulkanizuje v tlakovám kotli.Spoje textilu, které se nahodile vyskytují na kterékoliv části výrobku, se před vulkanisací upravují prelepením dvěma pruhy opryäovaného textilu z lícní strany výrobku. vnitřní pruh o šíri 40 až 60 mm zabraňuje úniku vzduchu, vnější pruh o šíri so až 100 mm, ze stejnáho materiálu, jako je spodní nebo horní pas, spevňuje spoj. Uprava se provádí na odloučenám praoovičti. Je čssově, organizačné s prostorově náročná, nezaručuje 100 těsnost spoje.Takto upravený výrobek není estetický s predáva se se slevou.Uvedené nedostatky jsou nyní prekonłny způsobem spojovâní opryžovanáho textilu podle vynalazu, jehož podstata spočívá v tom, že seäité styky textilu v hornín nebo spodnín pásu. nebo styk začátku s konce epodního pásu se prelepí prouäkem ohoustranně lepivého textilu o šíri 30 až S 0 nm, načo se tento proužek prelepí pasken pryłová fólie o síle 0,3 ai 0.6 mn,ktorý presahuje na každé straně o lo až 15 mm.Na prlpojeném výkrese je schematioky snssoxnčno polołení proužku oboustrannč lepiviho textilu a prekrytí pryiovou fólii, kde jednotlivé ob. snečíobr. 1 - čelní pohled na lepivou stranu opryšovsného textilu,obr. 2 - průrez spojeným pisem.Popis způsobu spojování pásu opryłovsneho textilu podle vynilezu na príkladu vyrobyVýrobní linkou prochází pás opryiovsnáho textilu A. styk koncu textilu v pásu 3 jek sobě priiit tak, aby spoj odolal minimilnímu tehu 30 N na 1 cm. V okraji spoje do hloubky5 si 10 on je na licni straně nslepena elektricky vodivi fólie, která pri průchodu elektrickyui kontakty sprostredkuje zastavení výrobní linky a vydá obsluse pokyn k provedení vlastního spoje. styk koncu textilu se rovnonłrnü prelepí proulken ohoustrannč opryłovaněho lepiváho textilu Q. Proułek se płeválečkuje a rovnosirnä prelepí pñsksn prylove fólie 5 s svtlečkuje. Pro srychlení praca s sníiení prostojd linky je sołno pracovat s predom spojsnýn proulken ohoustranně lepviěho textilu a plsken pryiove tôlis.spoj pogunovaného textilu na nefukovscín výrobku podle vyntlesu splňuje v plné sire požadavky výrobce i uživatele. Nový výrobní způsob snižuje pracnost, ietrí materiál, pracovní plochu a preváłení výrobku tím, že celá úprava se providi na výrobní lince, zvylujespolehlivost spoje proti unikání vzduchu, zvyšuje estetickou úroveň a tím umolñujo výrobci zařadit výrobek do vyšší cenové kategorie než dosud. Uživatel dostává po funkční stránceZpůsob spojovaní opryžovaného textilu pri výrobě gumotextilnich nafukovacích výrobků. sestâvajícich z horníbc a spodniho pasu opxyžovaného textilu, opatřených na vnitřní straně neprodyšnou lepivou vrstvou, vzájemné spojených mezistěnaml a obvodovou páskou, vyznačený tím, že sešité styky textilu v hornín nebo spodním pásu nebo styk začátku a konce spodního pásu, se přelepí proužkem obouatranně lapivého textilu o äíří 30 až 50 mm. načež se tento proužek přelepí páskem pryžové fólie tlouščky 0,3 až 0,6 mm, který pfesahuje na každé strnně

MPK / Značky

MPK: B29C 65/48

Značky: výrobe, spojování, výrobků, textilu, nafukovacích, způsob, opryžovaného, gumotextilních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263763-zpusob-spojovani-opryzovaneho-textilu-pri-vyrobe-gumotextilnich-nafukovacich-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob spojování opryžovaného textilu při výrobě gumotextilních nafukovacích výrobků</a>

Podobne patenty