Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SA°VE Po PiS wamlšz o 263 442Vynález se týká zařízení k signalizacihlídaných a poruchovýoh stavu průmyslové to levize, jako mezní teploty uvnitř kamery, ~ prútoku vody v chladicím krytu kamery apod. Při instalaci průmyslové televize se vyskytuje požodavek na signalizaci mezní teploty uvnitř kamery, dále minimálního prütoku chladící vody v chladicím krytu kanzery nobo jiných hlídaných hodnot veličín nebo proudových stavů z okolí kamery do místa,kde je umístěn monitor. Tento poadavekse dosud řeší samostatnými signalizačními obvody, což je konstrukcně náročné a nákladné. Uvedené nevýhody etávnjícího stavu techniky se odstraní zařízením k signalizaci hlídanýoh a poruchových stavu pvůmyslové televize podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, ze aestává ze synchronizačního obvodu kamery, na jehož výstupje napojen první směšovací obvod a geperútor znacky, kdo na výstup prvního směšovacího obvodu je napojen koncový zesilovnč videa a na jeho vstup druhý směšovací obvod, ua který jsou nepojeny generátor značky a čidlo hlídnné nebo poruchovć veličiny. Výhodou zařízení podle vyndlezu je to, že umožnuje signalizovat mezní nebo poruchovć stavy na obrazovce monitoru bez nároku nasamostatné signalizační obvody a přídavnć ( vodiče mezi kamerou a monitorem a že infor- cmace o těchto stavech se na obrazovku mo- nitoru přenášejí V úplném televizním sig nálu. Zařízení podle vynálezu je v bloko vém schematu znázorněno na pŕiložcném vý kresu. . .Vvnález se týká zeřízení k signelizeci hlídanýoh nebo poruchových stvvů nrůmvslové televize, jeko mezní teplotv uvnitř kamery, průtoku vodv v chladícím krytu kemerv e pod.Při instalaci orůmvslové televize se vvskvtuje cožeñavek na sígnliz 2 cí mezní tepíotv uvnitř kemerv, dále minimélnfho průtoku ohlaíící vodv v chladícím krvtu kamery nebo jiných hlídaných hoinot veličín nebo nroudovůch stwvů 2 okolí kamerv do místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup orvního směšovacího cbvnñu je nťbojen koncový zesiloveč viiee 9 ne jeho vstun uruhý směšovací obvoí, na který jsou nepojenv generátor značky e čídlo hlídnnć nebo poruchové veličiny.Výhñínu zařízení podle vvnálezu je to, že umožňuje signalizovnt Tezní neno roruchové stovv ne ohrezovce monitoru bez nřroku na samostatné siznolízační obvoôv G uříorevné vodiče mezi kâmeľou 2 monítnrem m že informace o třchto stavech se na obrazovku monitoru nřenáší v ňplnćm tekàvíznťm signálu.Zařízení nodle vvnálezu je v blokovém schemetu znázorněno na přiloäeném vůkresu.Podle příkladného provedení je zařízení podle vynálezu tvořero synchronizačním obvodem l kamery, na jehož vstup je přiváděna synchronizační směs z televizní ústřednyo Na výstup synchroniza~ čního obvodu je nepojen první směšovací obvad g na jehož výstup je ąapojen koncový zesilovač §vídea, ze kterého vystupuje úplný televizní signál k.monitoru.-Na.výstup syochronizačniho obvodu L kamery je napojen generátor A znáčky, ne který je wapojeno čidlo Q hlidaçé nebo poruchové veličiny a který je svým výstupem napojen na druhý směšovací obvod Q, který je svým výstupom napojen na prvni směšovací obvod g. Na vstup druhého směšovecího obvodu § je napojeno video.Čidlo j hlidañé nebo poruchové veličioy uvádí V kameře do činnosti generátor gznečky syochronizovaný Synchronizační směsi kamery. Signál z generátoruł značky je vede doziruhého směěova~ cího-obvodu §,.kde se smísi se signálom videa. Príslušné značka se zobrazí na stinítku monitoru.Zařízení k signalizaci hlidaných a poruchových stavů průmyslové televize, vyznačené tím, že seetává ze synchronizačniho obvodu (1) kameryg na jehož výstup je napojen první směšovací y obvod (2) a generátor (4).značky, kde na výstup prvního směšovaciho obvodu (2) je napojen koncovýszesilovač (5) videa a na jeho vstup druhý směšovací obvod (6), na ktorý jsou nepojeny generátor

MPK / Značky

MPK: H04N 17/02

Značky: signalizaci, poruchových, zařízení, televize, průmyslové, hlídaných, stavu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263442-zarizeni-k-signalizaci-hlidanych-a-poruchovych-stavu-prumyslove-televize.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize</a>

Podobne patenty