Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihlášeno SL ll .v 6(75) čneic 11 W ing.,Auxorvynálezu SADLO LULBOS 41.5.,PILĚŠÝ làlkľůdĺiiskľ,E 95 LADISLNÍ,TOEÍOLA 1111303 ing., El-užš/J-JICÉ 64) Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízeníZpůsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení například oxidátoru pre oxidaci směsi 9-xylenu a p-metyltoluylátu vzduchem pri výrobě dimety tereftalátu. Podstata zpüsobu spočivá v tom,že rychlost cirkulace chladiciho média je udržována škrtícím členem na takové hodnotě, že ztráta třenim činí 30 až 90 ý rozdílu potenciálni energie mezi hladinou v sepnrátoru a polohou tohoto škrtícího členu při rychlosti, při které je tok v trubkách v rozmezí toku bublinkového až prstencováho.vynález se týká způsobu zvýšení intensity chlazení chemických zařízení,například oxidátoru při oxidaci směsi p-xylenu a p-metyltoluýlátu vzduohem, což je první reakční stupeň při výrobě dimetyltereftalátu z p-xýlenu.Oxidaee se provádí ve stojatých nádobách, kde do předložené kapalné měsi p-xýlenu, p-metyltoluylátu a katalyzátoru se uvádí vzduch. Uvolněné reakčhí teplo se odvádí odpařevánímsvazku uvnitř oxidátoru a z vnějšího pláště, eeparátoru parovodní směsi a eirkulačního potrubí umožšujícího průtok vodyze separátoru do spodku výměníku a odvod parovodní směsi do e- eperátoru. Napájení je zavedeno do eeparátoru nebo do sestupně části oirkulačního okruhu, vzniklá pára, obvykle při přetlaku 30 až 100 kPa, se odvádí do systému páry o velmi nízkém tlaku k otopu vhodných aparátů. Reakční teplota je dána ohemiekými hledisky a pohybuje se v.rozmezí 140 až 160 ° 0 při čemž je známe, že za vyšších teplot dochází ve vyšší míře k nežádouoím vedlejším reakoím a tudíž ke snižování výtěžku. Výkon oxidátoru je určen rychlostí odvodu tepla, ovliväovanou především teplotním epádem mezi reaktorem a chladicím-systému. Z hlediska použitelnoeti vyrobené páry je žádouoí držet tlak v separátoru páry a tudiž i teplotu v něm na oo nejvyšší hodnotě. Z hlediska výkonu je tedy žédoucí nejvyšší teplotní spád hlediska výtěžku a využití odpadní páry všdou naopak k požadavku nejnižšího teplotního epádu. Používaný pracovní režim oxidaoe je pak kompromis mezi oběma těmito hlediàka. Používá se například teplota 150 ° 0 a přetlak v separátoru ohladicího systému 60 kPa, čímž je určen jak výkon oxidace, tak i při daném katalyzátoru množství vznikajících reakčních prduktů. Z teorie cirkulačních vařáků je známa, že teplota semění po délce výměníku tak, že do výměníku vstupuje vodao teplotš stejné, jako je v separátoru a tudíž určené tlakem v separátoru, ohřívá ee postupně k bodu varu, jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v oxidátoru a stejném tlaku v separátoru,při kterém se chladící médium uvádí do reakčního prostoru prostřednictvím teplosměnného svazku trubek, umístěněho v reakčním prostoru lze zvýšit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstata spočívá v tom, že rychlost oběhu chladícího média, například vody, je udržována škrtíoím členem na takové hodnotě, že ztráta třením činí 30 až 90 rozdílu potenciálni energie mezi hladinou v separátoru a polohnutohoto škrtícího členu při rychlosti, při které je tok v trubkách v rozmezí toku bublinkového až prstencového.Zvyšovánínodporu vstupního potrubí se snižuje tlak na vstupu do výměníku a voda začne vřít při nižší teplotě. Zvyšováním odporu vstupního potrubí se sníží rychlost cirkulace,sníží se výška výměníku, zatopená pouze kapalnou fází, sníží se tlak na spodu výměníku a zvýší se suchost páry, vystupující z výměníku. Důeledkm těchto změn je pokles střední teploty vody a parovodní směsi ve výměníku a z toho plynoucí vzrůst tlakového spádu.Hodnota vloženého odporu se výpočte z rozdílu potenciálni energie mezi hladinou v separátoru a místem, kam bude vložen tak, aby při rychlosti, při které je tok v trubkách bublinkový net pístový činila ztráta třením 30 až 90 rozdílu potenciálni energie.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.Oxidátor je vybaven teplosměnným svazkem,sestávajícím ze72 trubek 57 x 3,5 mm (vnější průměr x tlouštka stěny) délky 7,5 m, separátorem s hladinou 2,5 m nad úrovní horního konceCirkulačni potrubí má průměr 0,1 m. Při přetlaku v separátoru 60 kPa a teplotě v oxidátoru 150 OC se odvádí 1900 kw. PO Za~ řazení regulačního ventilu světlosti 0,065 m, otevřeného na 20 zúvihu kužalky se dosáhne chladicího výkonu 1 900 kw již při teplotě v oxidátoru 144 °c.Zařazením stejného regulačního ventilu jakb V příkladu 1 se při teplotě v oxidátoru 150 °C doeáhne chladicího výkonu 2 180 KW.Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení,například oxidátoru při oxidaci směsi p-xylenu a p-metyltoluylátu vzduchem při výrobě dimetyltereftalátu, při kterém se chladící médium uvádí do reakčního prostoru prostřednictvím teplosměnného svazku trubek umístěněho v reakčním prostoru a parovodní směs takto vznikající se zavádí do separátoru,vyznačující se tím, že rychlost oběhu chladicího média, například vody, je udržováne škrtícím členem na takové hodnotě, že ztrá~ ta třenim činí 30 až 90 rozdílu potenciálni energie mezi hladinou v separátoru a polohou tohoto škrticiho členu přirychlosti , při které je tok v trubkách v rozmezí toku bublin kového až prstencového.

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: intenzity, chlazení, způsob, zařízení, zvýšení, chemických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263434-zpusob-zvyseni-intenzity-chlazeni-chemickych-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení</a>

Podobne patenty