Zařízení ke spojování a kotvení sítí

Číslo patentu: 263425

Dátum: 11.04.1989

Autori: Císař Zdeněk, Janošek Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNI ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverej-čno 1.3 09 ab»(75) JANOŠEI( BOHUIJIL,°Yâ° 1 CÍSAŘ zmsmšx, Bimo 64) ř Zařízení ke spojování a kotvení sítíNavrhovaným řešením se doaáhne zjednodušení e zvýsení spolehllvosti spojovúní a kotvení zejnéna letištních sítí.Na spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříky opatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zgětným tvarovánim. Uvedené zařízení se pouzije 1 zemědělství při atavbě polních letiět pre zemědělské le~ tadla. Dále se využije při stavbě sąlážnich jnm vystýlaných umělohmotnou folií vyztuženo sítí, kde okraje stači ukotvita spojit stejným způsobem. Navrhované řešca ní se rovněž použije při výstavběpřetlakových hal, kde použití krycí sítoviny s ukotvenim podle vynálezu odstruní nutnost výroby výztužného nafukovacího žebrovánía jeho údržby. Uvedené zařízení se využije 1 pro kotvení maskovacích a jiných sítí.Vynález se týká zařízení ke spojování a kotvení zejména letištních sítí.Dosavadní způsob řeší tuto problematiku nespolehlivě s velkými nároky na nákladovost a pracovní síly. Letištní plochy pro zemědělské letadla jsou zpevňovány pomocí sítí z umělé hmoty, kterými prorůstá trávní letištní směs, spojení a ukotvení jednotlivých dílů těchto sítí se provádí poměrně pracným a nákladným způsobem, a to založením konce jednoho dílu a počátku dílu dalšího do společného výkopu s následným zásypem zeminy a zhutněním. Jiným známým způsobem je založení jednoho dílu do výkopu s následným zásypema zhutněním, přičemž následující díl je volně ve vhodné délce přeložen ve směru přistání letadel. Nevýhodou prvního způsobu je značná nákladnost spojená s nároky na zemní stroje a pracovní síly,přičemž v místě založení nutně vzniká místo nezpevněné sítí, do kterého se boří kole zemědělských letounů. Nevýhodou druhého způsobu je zajištění zpevňovacích sítí pouze ve směru startu zemědělských letadel, kdežto působení dynamických brzdných sil při přistávání není vymezeno a dochází k porušení zpevněnéhc povrchu letiště v místech přeložení sítí.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení ke spojování a kotvení sítí, jehož podstata spočívá v tom, že na Spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříkygopatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětnýn tvarováním.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají především v jednoduchosti a spolehlivosti spoje. Sítě se ve styčných místech přessebe pouze přeloží a jejich vzájemného tahového spojení se dosáhne zaražením spojovacího dílce opatřeného tvarovou hlavou do krajních ok sítí tak, ze jednotlivé svislé části spojovacího dílce se působením zpětného tvarování např. zpětných háčků pevně uchytí v původní rostlé zemině. S výhodou se použije vícenásobné provedení svislé části spojovacího dílu se zpětným tvarováním komplexním, popřípadě s hlavou čtvercového a/nebo obdélníkového půdorysu se zaobleným povrchem. Čočkovitým a/nebo zaobleným povrchem hlavy se dosáhne snadného přejezdu kol letounů a dopravní techniky a zamezí se vytržení svislých částí ze zeminy.Provedení způsobu spojování a kotvení je znázorněno na přiloženém výkresuq.obr. l a obr. 2 ve dvou různých alternativách.Tvarovaný spojovací díl sestává z tvarované hlavy lłopatřené nejméně dvěma svislými částmi g tak, že svislé části g jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od středu tvarované hlavy 1. Svielé části g mají zpětné tvarování kolem celého průřezu a/nebo pouze na vnější straně dříku. Svislé části g prochézejí překrývajícími se díly sítě 1 a pásem A silné főlie do země. Pás 3 silné főlie je vložený mezi tvarovanou hlavu 1 a díly sítě 1.Jednotlivé okraje dílů sítí 3 se přeloží přes sebe tak, aby přesahující část činila 10 tvarované hlavy l spojovacího kolíką a opatří se na svrchní části pásem A silné krycí polyetylenové főlie, přes kterou se zarazí ve vhodných vzdálenostech od sebe tvarované spojovací díly. Síly horizontálne působící na kotvený spoj jsou nejmenší, jestliže jednotlivé díly spojovaných sítí 1 jsou kladeny ve směru startu a přistání letadel. Na zvlášř exponovaných místech kotveného spoje tak, že spodní vrstvy 1 jsou kladeny napříč směru rozjezdu a přistání a svrchní sítě jsou kladeny ve směru startu a přistání letadel a jištěny proti vytržení zařízením podle vynálezu, je dosaženo nejmenšího nebezpečí porušení kotveného spoje.Zařízení ke spojování a kotvení sítí sestávající ze zaoblené tvarované hlavyyvyznačující se tím, že jsou na její spodní straně umístěny nejméně dva svislé dříky (2) opatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětným tvarováním.

MPK / Značky

MPK: E04H 15/62

Značky: spojování, zařízení, sítí, kotvení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263425-zarizeni-ke-spojovani-a-kotveni-siti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke spojování a kotvení sítí</a>

Podobne patenty