Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery

Číslo patentu: 263176

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sládeček Štefan, Režnák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Aulorvynúlezu REŽNÄK JÁN ing., SLÄDEČEK ŠTEFAN prom. mat., BRATISLAVA(54) Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbomici s využitím oddelenou modzoryRiešenie sa týka zosynchronizovania prenosu údajov medzi viacerými počítačmi na spoločnej sériovej zbernici. Podstata zapojenia obvodu spočíva v tom, že na sériovú zbernieu je pripojený vstup prijímacieho obvodu, ktorého výstup je privedený na sériový vstup obvodu sériovej komunikácie a na vstup dohliadacieho obvodu oddelovacej medzery, ktorého výstup je pripojený na vstup prerušovacieho systému, pričom výstup obvodu sériovej komunikácie je cez vysielací obvod pripojený na sériová zbernicu.vynález sa týka zapojenia pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery.V súčasnej dobe sú známe tri základné systémy práce viacerých počítačov na spoločnej sériovej zbernici.V prvom prípade každý účastník sleduje spravu, ktora sa prenáša po zbernici aj v pripade,že nie je určená jemu a na základe dohodnutého komunikačného protokolu analyzuje stav rozpracovanosti prenosu. Tým má každý účastník zabezpečenú informáciu o začiatku a ukončení správy a dokáže si zschytit správu jemu určenú.Druhý spôsob využíva systém cyklickěho vysielania v dohodnutých časových okamihocb,pričom dĺžka intervalu medzi dvomi prenosmi je volená tak, aby bolo možné preniest aj správu najväčšej dohodnutej dĺžky. V tomto prípade účastník, ktorému nie je sprava určená po analýze adresy nachádzajúcej sa v správe, uvedie do činnosti časový obvod na dohodnutý časový interval a prestane sledovat dianie na zbernici. Po uplynutí nastaveného časového intervplu je procesor formou žiadosti o prerušenie informovaný o potrebe pripraviť sa na príjem novej správy.Tretí spôsob využíva dohodnuté synchronizačné znaky, ktoré určujú začiatok alebo koniec vysielanej správy. V tomto prípade účastník síce sleduje celý čas dianie na zbernici, ale neanalyzuje celý komunikačný protokol, ale iba hľadá synchronizačné znaky.Všetky tieto systémy synchronizáeie majú určité nevýhody.V prvom prípade je procesor každého účastníka trvale zamestnávaný sledovaním a vyhodnocovaním stavu komunikácie. čo má za následok hlavne pri vyšších komunikačných rýchlostiach a v systémoch s jedným procesorom značné zníženie volnej kapacity procesora.V druhom pripade použitím dohodnutých časových intervalov medzi začitkami dvoch následovných prenosov klesá priepustnost zbernice hlavne pri prenose krátkych správ.V treťom prípade vyhradením určitých kombinácií alebo postupnosti údajov pre synchronizačné znaky sa sice skracuje doba, ktorú procesor potrebuje na zachytenie začiatku alebo konca správy, ale tým pádom nie je možné v údajovom retazci prenášať lubovolné kombinácie ddajov,čo má za následok nutnost použitia prevodu prenášaných údajov do vhodného kódu. Z tohto ale vyplýva zvýšenie počtu prenášaných údajov a tým zníženie priepustnosti zbernica.účelom vynúlezu je odstránenie hore uvedených nevýhod využitím oddelovacej medzery definovanej dľžky medzi dvomi vysielanými správami a využitia dohliadacích obvodov na zabezpečenie synchronizácia prenosu údajov.Tieto požadavky splna zapojenie pre prenos udajov po sériovej zbernici. ktorého podstata spočíva v tom, že na sáriovú zbernicu je pripojený vstup prijímacieho obvodu. ktorého výstup je privedený na sériový vstup obvodu sériovej komunikácie a na vsutp dohliadacieho obvodu oddelovacej medzery. výstup dohliadacieho obvodu je privedený na vstup prerušovacieho systému a výstup obvodu sériovej komunikácie je cez vysielací obvod pripojený na sériovů zbernicu.výhodou tohto riešenia synchronizácia prenosu údajov po sériovej zbernici je to, že procesor účastníka sa zamestnáva komunikáciou iba v nevyhnutne nutnej miere a súčastne nie je zbytočne blokovaná sériová zbernica.zapojenie podľa vynalezu je dalej vysvetlené pri popisu výkresu, kde značí obr. 1 princíp zapojenia potrebných technických prostriedkov a obr. 2 časové priebehy na výstupe z prijímacie ho obvodu a na výstupe z dohliadacieho obvodu.obvod l sériovej komunikacieje pripojený cez vysielací obvod 3 na sériovú zberniou 5.Vstup údajov zo sériovej zbernice 5 je cez prijímací obvod 3. výstup 2, privedený jednak na vstup obvodu l sériovej komunikácie a súčasne na spúšťací vstup dohliadacieho obvodu§ oddelovacej medzery 3. Výstup g dohliadacieho obvodu 5 je spojený na prerušovací systém 1. Dohliadací obvod § oddelovacej medzery 3 je riešený tak, že logickú úroveň na svojom výstupe g zmení na kludovú hodnotu po uplynutí času nastavitelného programovo po poslednej zmene loqickej úrovne na svojom vstupe. Dohliadací obvod É oddelovacej medzery 2 aktivuje prerušovací systém 1 po ukončení komunikácie po sériovej zbernici 3 nezávisle od dľžky prenašanej správy s nastavitelným oneskorením.Dohliadací obvod Q oddelovacej medzery 3 vyhodnocuje čas, počas ktorého sa na výstupe2 prijímacieho obvodu Q nemení logická úroveň. V prípade, že na výstupe g prijímacieho obvodu Q nenastane zmena logickej úrovne dlhšie ako je nastavená doba oddelovacej medzery 2, dohliadací obvod Q zmení svoj stav a vygeneruje žiadosť o prerušenie pre prerušovací systém 1. Týmsa zabezpečí pre procesor informácia o ukončení komunikácie na sériovej zbernici 5. Navrhovaný obvod synchronizácie pracuje nasledovne.Ked sa vychádza zo stavu, že kominikácia začína, účastník, ktorý je v danom okamihuoprávnený visielat, vyšle na sériovú zbernicu A spravu dohodnutého formátu, ktorý obsahujev hlavičke adresu príjemcu správy. Všetci účastníci rozdekôdujú vysielanú adresu, porovnajús vlastnou a v prípade nezhody prestanú sledovat dianie na sériovej zbernici 5 až do okamihu,ked prostredníctvom prerušovacieho systému 1 nie sú upozornení na to, že už uplynulo doba oddelovacej medzery 2 po skončení komunikácie na zbernici. Na základe tejto informácie všetci účastníci aktivujú prijímacie obvody a očakávajú na sériovej zbernici 5 novu správu s novou adresou. Účastník,ktorý vysiela správu, musí zabezpečiť po jej odvysielaní na dobu dlhšiu ako je dohodnutá dlžka oddelovacej medzery g klud na sériovej zbernici 3. V bežnej praxi je postačujúca doba oddelovacej medzery Q rovná dobe odvýsielania dvoch až troch slabík. Dľžka tejto doby závisí do schopnosti odpovede adresáta. Čím je adresát schopný pohotovejšie reagovať na výzvu. tým môže byť oddelovacia medzera 2 kratšia. vždy ale musí byt dlhšia, ako doba odvysielania jednej shüky.Dohliadací obvod g oddelovacej medzery 1 môže byt realizovaný rôznymi spôsobmi s využitím analögovej alebo číslicovej integrácie času. Výhodné sú najmä číslicové dohliadacie obvody synchronizované 5 činnosťou obvodu sériovej komunikácie.zapojenie podľa vynalezu je možno využiť vo výpočtovej technike pre komunikáciu pri spločnej sériovej zbernici.Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery sa vyznačuje tým, že výstup obvodu (1) sériovej komunikácie je cez vysielací obvod (2) pripojený na sériovů zbernicu (4), na ktorú je pripojený vstup prijímacieho obvodu (3), ktorého výstup(9) je privedený na sériový vstup obvodu (1) sériovej komunikácie a na vstup dohliadacieho obvodu (6) oddelovacej medzery, ktorého výstup (8) je privedený na vstup prerušovacieho

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00, G06F 13/38

Značky: údajov, sériovej, zbernici, prenos, zapojenie, medzery, využitím, oddelovacej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263176-zapojenie-pre-prenos-udajov-po-seriovej-zbernici-s-vyuzitim-oddelovacej-medzery.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery</a>

Podobne patenty