Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

zsrrarsraa po PIS VYNÁLEZU e 263 ossyÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) ri-Eąínxa mnłmw ing., Autor vynálezu SVEŘA ZDENŤÄ( i 38- v uno JAN ing., nano,DUŠEK KILREL ing., NÄCHOD,KRTIČKA JAN ing HROIJOV,TOULA. PAVEL ing., mum(54) Způąob vxtvušeni elektriqky vodiváho spojení vývodů vinuti s vyvodnuni cuetmi. zejmena u cívek vinutí elektrických strojů točivýchUčelem řeěeñí e vytvořit spolehlivá elektricky vodive spojení 5 vysoce produktivní technologii tohoto spojení, vhodnou pro velkoaériovou výrobu elektrických strojů točivých. uvedeného účelu se dosáhne tím, že se izolovanó vývody vinutí, navinutěho na vývodních čáayech cívky. avaří laserovým paprckem nleepon v jednom místě jejich vzájemnšho styku. vysokou energií laserového paoraku dojde nejdříve k prapá~ lení izolace vývodu vinutí a pak k jeho přivařeni k vývodní části cívky v přesně likalizovanőm místě, a minimálním tepelným ovlivněním okolí sváruVynález se týká způsobu vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi,zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých.Doposud se toto spojení převážně provádělo pájením,ovíjením nebo 1 isováním.Techno 1 ogické operace vycházející z těchto způsobů jsou málo produktivní a vyžadují provést předem odizolgyání konců vinutí nebo použití nákladnější speciální izo 1 aoe.Navíc takto prevedená spojení vykazují větší poruchovost a nižší provozní spo 1 eh 1 ivost.Proto jsou výše uvedené způsoby málo vhodné pro použití při velkoseriové výrobě elektrických strojů.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u způsobu vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi,zejméne u cívek vinutí elektrických strojů točivých,podle vyná 1 ezu,jehož podstata spočívá v tom,že spojení je provedeno svařením laserovým paprskem.Izo 1 ovený konec vinutí,ovinutý kolem vývodní části cívky,je k.té~ to části přivařen alespoň v jednom místě jejich vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle vynálezu se dosáhne značného snížení praonostimmenšení výrobních nákladů, 2 - 265 053zlepšení pracovních podmínek a velmi kvalitního a spolehlivého elektricky vodivého i mechanického spojení.Proto je tento způsob zvláště vhodný pro použití při velkoseriově výrobě elektrických strojů točivých.Na připojeném~výkrese je znázorněn příklad způsobu vytvoření elektricky vodivého spojení vývodu vinutí s vývodními částmi podle vyná 1 ezu,kde na obr. je toto spojení znázorněno na cívce vinutí stetorového segmentu elektrického stroje točivého.Vývody A vinutí Q nevinutého na kostře 1 cívky 1 statorového segmentu elektrického stroje točivého jsou několikrát ovinuty kolem vývodních částí 1 cívky l,které mají tvar kolíků.Cívke 1 má tvar válce e jejím otvorem prochází megneticky vodivé jádro §.Vývody A nejsou odizolovány.Ne vhodně uzpůso~ beném místě se vývody A ozáří laserovým paprskem g.Působením jeho vysoké energie se nejdříve v místě ozáření propálí izolace vývodu A e pak dojde k jeho přiveření k vývodní části 1. Svár 5 je proveden velmi rychle,ne malé ploše e v ostře lokalizovaněm pámu.Tím je zaručene dobře elektricky vodivé e mechanicky pevné spojení sveřených částí,bez jejich tepelného poškození.Způsobu vytvoření elektricky vodivého spojení podle vynálezu lze použít obzvlášt při výrobě cívek a výrobě elektrických strojů točivých,zejména malých velikosti.1. Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi,zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých,vyznačující se tím,že elektricky vodivé spojení se provede sveřením vývodů vinutí s vývodními částmi laserovým paprskem.2. Způsob vytvoření elektricky vodívěho spojení podle bodu 1,vyznečující se tím,že svaření laserovým paprskem se provede alespoň v jednom místě styku izolovaného vývodu vinutí s vývodní částí,přičemž se izolovaný vývod vinutí na vývodní část navinz .

MPK / Značky

MPK: H02K 15/04, H02K 3/46

Značky: částmi, vývodu, vytvoření, vinutí, vodivého, elektrických, točivých, spojení, způsob, cívek, zejména, strojů, elektricky, vývodními

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263053-zpusob-vytvoreni-elektricky-vodiveho-spojeni-vyvodu-vinuti-s-vyvodnimi-castmi-zejmena-u-civek-vinuti-elektrickych-stroju-tocivych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých</a>

Podobne patenty