Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

łiegulační zařízení vícestupňového radíálního ventilátoruJe řešeno regulační zařízení vícestupnového radiálního ventilátoru 9 rozváděcími lcgatkami. Soustava rozváděcích lopatek pred vstupem do druhého a každího dalšího oběžného kola je tvořena vzájemné mezilehle uspořádanými pevnými a natáčivými rozváděcími lopatkami.Vynález řeší regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcímí lopatksmí.U stávajících typů radíálních ventilátorů s rozváděcímí lopatkami se používá pouze regulace před vstupem do oběžného kole. Nastavením regulačních lopatek do určitého úhlu se vytváří určitá složka obvodové rychlostí vstupujícího vzduchu e celkový tlak na výstupu ventilátoru se tím snižuje,resp. zvyšuje. zejména u vícestupňových radíálních ventilátorů s předřszeným kolem s rozváděcími lopstkami u každého oběžného kola je pouze při vstupní regulscí ekonomíčnost ventilátoru tím nižší, čím více je stupňů.Tyto nedostatky odstraňuje regulační zařízení vícestupňovéhoradiálního ventilátoru s rozváděcími lopatksmí uspořádanýmí před oběžným kolem podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že soustava rozváděcích lopatek je tvořena vzájemné mezilehle uspořádsnými pevnými rozváděcímí lopatksmi a natáčivýmí rozváděcímí lopatkami. Pevné lopatky spojují čelní desky rozváděcího kanálu a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení vynálezu.Na obr. 1 je znázorněn svislý osový řez dvoustupňovým radíálním ventilátorem e na obr. 2 je déteilně znázorněna část soustavy rozváděcích lopatek v příč~ ném řezu.Za prvním oběžným kolem ł je uspořádán rozváděci kanál se soustavou swzijemně mezílehle uspořádanýmí pevnými rozváděcimí lopatkamí g a natáčívýmí rozváděcímí lopatkemí Q. Pevné rozváděcí lopatky g spojují první a druhou čelni desku 3,2 rozváděcího kanálu g, Q. Druhé oběžné kolo Q je uspořádáno ve spírální skříní 1. Na vstupu ventilátoru je sací skříň Q s regulečnímí klapkamí 2. Natáčívé rozváděcí lopatky Q jsou uspořádány otočně kolem os rovnoběžných s osou oběžných kol g a jsou v radüüním směru delší než pevné rozváděcí lopatky g, se kterými mají společnou opsanou kružni ci vnějšího obvodu.1. Reguleční zařízení vícestupñového radíálního ventilátorus rozváděcímí lopatkamg vyznačené tím, že soustava rozvá děcích lopatek před vstupem do druhého a každého dalšího oběžného kola (6) je tvořeno vzájemné mezilehle uspořádanýmí pevnými rozváděcimí lopatkamí (2) a natáčívými rozváděcími lopatkamí (3).2. Regulační zařízení podle bodu L vyznačené tím, že pevné rozváděci lopatky (2) jsou v radíálnim směru kratší než natáčivé rozváděcí lopatky (3).Xyíiukĺy Moravské tiskaŕske závouy,střed. 11 100, tř.Lid 0 vých milicí 3, Olomouc

MPK / Značky

MPK: F04D 29/46

Značky: vícestupňového, rozváděcími, lopatkami, regulační, zařízení, radiálního, ventilátoru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-262858-regulacni-zarizeni-vicestupnoveho-radialniho-ventilatoru-s-rozvadecimi-lopatkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami</a>

Podobne patenty