Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetík

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNÁLEZV 45 Vydané 15 06 89 A OIJEWW 5) Autor vynâlezu lĺtRYCľ-IÍFA ONDŘEI ing. CSC., MAGDOLEN VIKTOR inc ou54 ľĺľĺřltĺyĺvíilý lwzmtilotívnuy tepoioe agozaxgzoslzovainý odparuvaął prohavýeäa anestetnk ~Prodmtztfrlu riošeniil je priedyšoý kvantitatívny topelrto KOIDDGHZUVMIÝ odparovač prchavých iHlCSlGĺĺk, určený pre podávanie íolwiačzwej (ULFISÍÉZÍO v poľný-oh podmienIçaezh. emo podstatou je,teleso odparova je opatrení ejoktorom s obtokovýln tralçtom vvtvoreným nätokovýn kanálem, ukončeným dýzonv a obtokovým kanálem so zmíešavacon. komoirou. Obtolšový trakt je tvorený obtokovým otvorom, odparovvacotl KOIHOFOU, otvormi v stene centálneho telesa, kompenzačnott k~o 111 oroL 1, dutinou, v otočnom valct, ontým plestonl s otvormi a drgížkamí. vytvowrtanýlni na vonkajšej stene dutého nieste Ohtokový trakt ústíaci do zmíešavnceaj komory je ukončený kalibrovanými otvormi V stene otočného valca a zberovým otvorom ústiacełro do sacieho kanáln. V osi kompenzačnej komory je vodiaci tŕň pevne spojený s dnom spoj-om pozostávajúcím zo závitu a matice. Na vodíacotm ľtŕne je voľne uložené bimetalické teleso 0 preté spodným koncom o vodiací tŕň a hor- v ným koncom o unášauč voľne uložený .na v 0- 33 .iiE 51 xšž. Idiacom tŕne.Vynález sa týka priedyšného kvantitatívneho tepelne kompenzovaného odzparoivača prchavých anestetík určeného pre podavanie inhalačnej anestézie V poľných podmienkach pre etapy odbornej lekárskej pomoci.Doteraz známe priedyšné edparovače,ktoré poskytujú programovateľné koncentráciu prchavých kvapalných anestetík V inspiračných plynoch nezávisle na okamžitom prietoku plynov odparovačom sú zariatclenia, ktoré .automaticky nekompenzujiĺi zmeny teplôt, jednak zmeny teploty okolia,V ktorej odparovač pracuje a jednak zmeny teploty V odparovači danej zmenou odparovaného množstva prchavého kvapalného anestetika, napríklad zvýšením okamžitého prietoku plynov edparovačom. Tieto zmeny u známych odparovačov sú kompenzované ručne podľa teploty plynov V edperevači, ktorá je meraná obvykle kvapalinovým teplemerom. Tento spôsob vyžaduje pozornost obsluhy a častý ručný zásad. Časový interval potrebný na ručnú kompenzáciu je daný hmotnosťou odparovača a z tohoto dôvodu sa ručne kompenzované odparovače vyrábajú ako relatívne hmotné zariadenia.Dalšou nevýhodou známych zariadeni tvoriacich priedyšný odparovač prchavých kvapalných anestetík je ich relatívne značná nepresnost udržiavania programovateľnej koncentrácie anestetík v inspiračnýcli plynoch. Táto nepresnost dosahujúca v mnohých prípadoch až 5 D programovanej hodnoty koncentrácie vyplýva z požiadavky malého priedyšnéhe odporu pri prietoku plynu labyrintom odparevača, kde je k dispozícii relativne malá tlaková energia k regulácii kvantitatívneho odberu nasýiených pár a ich dodávky do nosného plynu.Uvedené nedostatky odstraňuje priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač .prchavých anestetík podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že V telese odparovača je ejektor s obtokovým traktom, pričom ejektor v smere prietoku plynu je tvorený nátokovým kanálem s dýzou a odtok-ovým kanálem so zmiešavaoou komoreu a obtokoV-ý trakt V smere obtoku plynu je tvorený obtokovým otvorom Vedeným z nátekového kanála do odparovacej komory, odtiaľ otvormi V stene centrálneho telesa do kompenzačnej komory, odtiaľ do dutiny otočného valca s dutým piestem a z dutého piesta otvormi do drážok vytvorených na vonkajšej stene dutéhe piesta a kalibrovanými otvormi V stene etočného valca do zberového otvoru V stene centrálneho telesa do sacieho kanála a odtiaľ do zmiešavacej komory ejektora a V osi kompenzačnej kom-ory je vodiaci tŕň ,pevne spojený s dnom telesa odpanovača spo-jem a na v-odiacom tŕne je voľne uložené bimetalické teleso -opreté spodným koncom o Vodiaci tŕň a horným koncom o unášač Voľne uložený na Vodiacom tŕne a unášač je opretý o Vnútorné dno dutého piesta a o vonkajšie dno du 4tého piesta a pružinou V dutina etočného valca a V stene otočného valca je po obvode vytvorená sústava kalibroxíaných otvorov o rovnakej výške a rozdielnej šírke a otočný valec je opatrený výstupným hriadelom pevne spejeným s točítkom a V točítku sú vytvorené indexovaeie otvory pre indexovaciu západku.Bimetalické teleso je vytvorené sériovo poskladanými bímetaliclçými elementami,vonkajšími krúžkaml a Vnútornými krúžkami.Nový a vyšší účinok riešenia podľa vynalezu spočíva v tom, že cez edparovuč môže pacient aj spontanne dýchat, lebo ejektor má malý odpor a pri meniacom sa .prietoku nosného plynu zostáva navolené obohatenie anestetikom konštantné. Časť nosného plynu obehateného o anestetikuin cbteká termoregulačný člen .a ten automaticky otvara, alebo priškrcuje otvory, ktorými plyn prechádza, čím je dosiahnuté, že i pri meniacej sa teplote zostava navolené percent-o anestetika V dýcliacej zmesi konštantné.Príklad priedyšného kvantltatívnehe tepelného kempenzovaného OdpčiľOVížČCl. prchavých anestetík podľa vynúlezu je znázorncný na výkrese.V telese 1 Lidparovača je ejeltttn s obtokevým traktom vytvorený nátokovým kanálem 2, Likončeným dýzou Ci a udtokovýui líćlľlĺtlülll 4 so zmiešavacou koniorou S. (litokový trakt je tvorený obtokevým otvorom B, odparoVace-u kemorou 7, otvormi š V. stene S centrálneho telesa 1 D, kompenzačnou kamerou 11, dutinou 12, V otočnom Valci 13, dutým piestom 14 s otvormi 15 a drážkanii 1 G vytvorenými na vonkajšej stene 17 dutého piesta 14. Obtokový trakt ústlaci do zmiešavacej komory 5 je ukončený kelibrovanými otvormi 18 V stene til etočného valca 13 a zborovým otvorom 2 D ústiaceho do sacieho kanála 21. -V osi kompenzačnej komory 11 je vodiacl tŕň 22 pevne spojený s dnem 23 spojom 24 pozostavajúcim zo závitu 39 a matice 40. Na vediacom -tŕne 22 je voľne uložené bimetalické teleso 25 opreté spodným koncom 2 o vodiaci tŕň 2.2 a horným koncom 27 o unášač 28 voľne uložený na vodiacom tŕne 22.Bimetalickě teleso 25 pozostáva z pitnetalických elementov 36, ktoré sú na seba naskiadané cez vonkajšie krúžky 37 a vnútorné .krúžky 38.Unášač 28 je opretý o vnútorné dno 29 dutého piesta 14. E) Vonkajšie dno 36 dutého piest-a 14 sa opiera pružina 31. Otočný valec 13 je ukončený výstupným hriadeľom 32, ktorý je pevne spojený s točítkom 33,V ktorom sú Vytvorené indexovacie otvory 34, do ktorých zapadá indexovacia západkia 35.Funkcia odąparevača je nasledovnáNesný plyn Q z automatického pohonu,alebo zo spontánnehe dýchania vstupujedo telesa 1 odparovača nátokovým kanálem 2. Jedna jeho časť Qz je privedenä do dýzy 3 ejektora, čím sa vzduje a spôsobí, že druha čast nosného ,plynu (11 prechádza obtokovým otvorom ii cez odparovaciu komoru 7. tento jav naviac podporuje sací efekt,ktorý vzniká V sacom kanáli 21 v dôsledku príldenia nosného plynu dýzou 3 ejektora. V odparovacej komore 7 sa nosný plyn O 1 obohatí anestetikom a otvormi 8 v stene 9 centrálneho telesa 1 G, kompenzačnou konlorou 11 a. dutinou. 12 Litočného valca 13 a cez duty piest 14 otvormi 15 ukončenými na vonkajšej stene 17 drážkami 16, je privedený cez kalibrované otvory 18 steny 19 do zberového otvoru 20 a odtiaľ do zmiešovacej komory či, kde sa zmieša s častou nosného .plynu Qz. Výstupné zmes je z telesa 1 odparovača odvedená odtokovým kanálu-m 4. Tento princíp prúdenia nosného plynu odparovačuom pri konštantnej teplote zabezpečuje, že navolene percento obohatenia nosného plynu anestotikom pri ľubovolných prietokoch nosného plynu odparovačom zostáva konštantné.Výchozia hodnota obohatenia nosného plynu anesteiikom idúcehuo cez odparovač sa nastavuje spojom 24, v dne 23, pozostávajúcim zo závitu 35. a Inaiice 41. Dtáčaním vodiaceho tŕňa 22, ktorý je opretý o spodný koniec 26 bimetalického telesa 25 a bimetalické teleso 25 horným koncom 27 o iunášawč 28, sa pohyb v-odiaceho tŕňa 22 lľellâšü na vnútorné dno 29 dutého piesta14, ktorého drážky 16 určujú východzí prierez kalibrovuaných otvorov 18. Nastavené poloha vodiaceho tŕňa 22 sa zaistí m.atic-ou 4 U.Požadované percento anestetika v nosnom plyne sa nastavuje točítkom 33 so stupnicou, ktoré je pevne spojené s výstupným hriadelom 32. Otáčanĺm točítka 33 sa natáča otočný valec 13 s kalibrovanými otvormi 18 a tým sa pridáva, alebo uberá počet kalibrovaných otvorov 18 do zberového otvoru 29. Jednotlivé polohy točítka 33 sú aretované indexovacou západkou 35 v indexovacích otvoroch 34.Navolene percento anestetika v nosnej vínami. prechádzajúcej »odparovačom zostáva konštantné i pri zmene vonkajšej a vnútornej teploty, pretože je automaticky tepelne komzpenzovane Tepelná kompenzácia je dosiahnutá termoregulačným členom- bimetalickým telesom 25, pozostávajúcim z poskladaných bimetalických elementov 36, vonkajších krúžkov 37 a vnútorných krúžkov 33. Obtekaním časti nosného plynu obohateného anestetikom O 1 sa pôsobením teploty bimetalické teleso 25 deforrnuje a spôsobuje pohyb dutého piesta 14,lctorý pri zvyšovaní teploty kalibrované otvory 18 priviera va pri znižovaní teploty pôsobením pružiny 31 na vonkajšie dno 30 dutého .piesta 14, kalibrované otvory 18 pootvára. Týmto je dosiahnuté, že i .pri meniacej sa teplote sa navolené percento anesteltilça v dýchacej zmesi nemení.1. Prledyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetik vyznačený tým, že v telese 1 oclparovača je ejektor s obtokovým traktom prlčom ejektor v smere prietoku plynu je tvorený nátokovým kanálem. 2 s dýzou 3 a odtokovým kanálem 4 so zmiešavacou komwrou 5 a wobrokový trakt v smere ohtoki plynu je tvorený obtokovým otvorom 6 vecleným z nátokového kanála 2 do odparovacej komory 7, odtiaľ otvormi 8 v stene 9 centrálneho telesa .0 do kompenzačnej komory 11, odtiaľ do dutiny 12 otočného valca 13 s dutým piestom 14 a z dutého piesta 14 otvormi 15 do drážok 16 vytvorených na vonkajšej staršie 17 dutého piesta 14 a kalibrovanými otvormi 18 v stene 19 otočného valca 13 do zberového otvoru 20 V stene 9 centrálneho telesa 10 do sacieho kanála 21 a odtiaľ do zmiešavacej komory 5 ejektora a v osi kompenzačnej komory 11 je vodiaci tŕň 22 pevnespojený s dnom 23 telesa 1 odparovača s-pojom 24 ta» na vodiacom tŕne 22 je volne uložené bimetalické teleso 25 opreté spodným .koncom 26 o vodiaci tŕň 22 a horným koncom Z 7 o unášač 28 volne uložený na vodi-acom tŕne 22 a unášač 28 je opretý o vnútorné dno 29 duteho piesta 14 a o vonkajšie dno 30 dutého piesta 14 a pružinou 31 v dutine 12 otočného valca 13 a v stene 19 otočného valca 13 je po obvode vytvorená sústava kalibrovaných otvorov 18 o rovnakej výške a rozdielnej šírke a otočný valec 13 je opatrený výstupným hriadelom 32 pevne spojeným s točítkom 33 a v točítku 33 sú vytvorené indexovacie otvory 34 pre indexovaciu západku 35.2. Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač podľa bodu 1 vyznačený tým, že bimetalické teleso 25 je vytvorené sériovo poskladanými bimetalickými elementami 36, vonkajšími krúžkami 37 a vnútornými krúžkami 38,

MPK / Značky

MPK: A61M 16/18

Značky: odparovač, kompenzovaný, tepelně, kvantitatívny, prchavých, priedyšný, anestetík

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-262767-priedysny-kvantitativny-tepelne-kompenzovany-odparovac-prchavych-anestetik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetík</a>

Podobne patenty