Tvářecí přípravek pro výrobu šroubových ploch

Číslo patentu: 262557

Dátum: 14.03.1989

Autori: Frydrych Milan, Dobesch Otto

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

grçgąsgąz PD PIS VYNÁLEZ u 262557(75) Am vynâlezu rnvnnwcn MILAN, ČESKÝ TÉŠIN, DOBESCH era-o, mnnmc(54) Tvářocl přlpravok pro výrobu Iroubových plechŘešení se týká tvářecího připravkupro výrobu šroubových plech, zejménačásti šneků šnekových dopravniků s plnými šneky. Jeho podstata spočívá v tom, žena matici je vytvořena plocha tvaru závitn šneku a centrální průchozi válcový otvor,V jehož horní části je kolmo k osa válcevého otvoru upevněn vodicí kolik, přičemžtvářeci část je složena z otočné desky B a na ní osově připevněného vodicihc trnu,opatřeného šrouhovou drâžkou, a současně 7je na otočné desce mimostředně uchycen odpružený zâvěs, na jehož konci je uložena tvářecí kladka.vynález se týká tvářecího přípravku pro výrobu šroubových ploch, zejména částí šneků šnekových dopravniků.Dosud sez polotovaru, kterým je plech tvaru mezikruží s vystřiženou mezikruhovou výsečí,ručně vyková za tepla jeden závit šroubové plochy na požadovaný tvar a rozměry. Takto získané části šneků šnekových dopravníků jsou zatíženy rozměrovou a tvarovou nepřesností. Pracnoet jejich výroby je značná, produktivita práce velmi nízká. Kvalita povrchu šroubových plooh je nízká, což se nepříznivě projevuje zvýšeným třenim při dopravě änekovými dopravníky.Uvedené nevýhody odstraňuje tvářecí přípravek pro výrobu šroubovýoh plech podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na matrici je vytvořena plocha tvaru závitu šneku a centrální průchozí válcový otvor v jehož horní části je kolmo k ose válcového otvoru upevněn vodicí kolík, přičemž tvářecí část je složena z otočné desky a na ní osově připevněného vodiciho trnu, opatřeného šroubovou drážkou, a současně je na otočné desce mimostředně uchyoen odpružený závěs, na jehož konci je uložena tvářecí kladka.Tvářecí přípravek pro výrobu šrpuhových ploch podle vynálezu zajistí vysokou tvarovou V a rozměrovou pŕesnost jednotlivých šroubových ploch s dosažením dobré kvality povrchu pracovních ploch. Sníží se pracnost výroby a vzroste produktivita práce, čímž dojde k úspoře pracovŠ ních sil. Dojde ke snížení fyzické námahy při výrobě a ke zvýšení bezpečnosti práce.Příklad provedení tvářecího přípravku pro výrobu šroubových ploch dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese V nárysu v částečném řezu, přičemž na obr. 1 je znázorněna tvářecí část a na obr. 2 matrice.Tvářecí přípravek dle vynálezu sestává z matrice l a nad ní umístěné tvářecí části g. Matríce ł je složena ze dvou soustředných válců lg, łł, z nichž vnější valec lg má na hořejším čele vytvořenou šroubovou plochu jednoho závitu šneku šnekového dopravníku a vnitřní válec łł má průchozí válcovou dutinu Q. Na horní části vnitřního válce ll je zevně radiálně umístěn upínací excentr lg a zevnitř je radiálně upevněn vodicí kolík 5, Tvářeoí část 1 sestává z upínací desky lg, na níž je šesti rovnoměrně po obvodu rozloženými šrouby łł připevněna otočná deska É. V ose otočné desky 3 je k ní připevněn válcový vodici trn 5,na jehož plášti je vytvořena äroubová drážka 1 o stoupání rovnám stoupání vyráběného šneku. souose s válcovým vodicím trnem Q je na otočnou desku § mimostředně uložen odpružený závěs g. Na jeho konci je přivaren držák 35, na němž je otočně uložena tvářecí kladka 3, složení zde ze čtyř radiálních valivých ložisek.Na horní okraj šroubové plochy matrice l se na vnitřní válec ll ustžedí přístřih polo tovaru a zafixuje upínacím excentrem lg. Z horní polohy se ve směru osy posune tvářecí část3 tak, že se začátek váloového vodicího trnu § zasune do průchozího válcového otvoru 3 vnitřního válce ll. Po zasunutí válcověho vodiciho trnu § do prüchozího válcového otvoru 3 vnitřního válce łł se zasune vodici kolík A vnitřního válce ll na začátek šroubové drážky 1 válcováho vodioího trnu Q. Poté kopíruje otočná deska 2, odpružený záves 3 a tvářecí kladka Q dráhu . odpovídající šroubové drážce 1 válcového vodicího trnu §. Tím tváří tvářeci kladka g polotovar vložený do matrice ł na požadovaný tvar závitu šroubové plochy. Zpětným pohybem se tvářecí část 3 vratí do horní polohy, hotový závit šneku šnekového dopravníku se sejme z matricel a přípravek je připraven k tváření dalšího závitu äneku.Tvářeci připravek pro výrobu šroubových ploch, zejména části šneků šnekových dopravníků s plnými šneky, sestávající z matrice a nad ni umistěné tvářecí části, vyznačený tim, že na matrici (1) je vytvořena plocha tvaru závitu šneku a centrální průchozi válcový otvor(3) v jehož horní části je kolmo k ose válcového otvoru (3) upevněn vodioi kolik (4), přičemž tvářecí část (2) je složena z otočné desky (5) a na ni osově připevněného vodicího trnu(6). opatŕeného šroubovou drážkou (7), a současně je na otočné desce (5) mimostředně uchycen odpružený závěs (8), na jehož konci je uložena tvářecí kladka (9).

MPK / Značky

MPK: B21D 11/06

Značky: přípravek, výrobu, šroubových, ploch, tvářecí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-262557-tvareci-pripravek-pro-vyrobu-sroubovych-ploch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvářecí přípravek pro výrobu šroubových ploch</a>

Podobne patenty