Vkládacia stielka do obuvi šitého typu

Číslo patentu: 261804

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hulman Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu HULMAN STEFAN, PARTIZÁNSKE54 Vkladanie stielka do obuvi šitého typuŕ Riešenie sa týka šitej obuvi, ktorej šálová podošva. je prišitá priamo n-a zvršok. Účelom je vybaviť takúto obuv, ktorá má najmä v ~pätnej časti podošvy na vnútornej strane silné rebrovanie, stlelkou, kto-ra svojou ovdoln-osťou voči oderru a pevným lplechovitým charakterom zabraňuje predčasnému rozodieraniu na spomenutom rebrotvawní ,podošvyn Uvedený problém sa podarilo vyriešiť vkladacou stielkou, ktorá má mernü hmotnosť 1,20 g . cm pri. tvrdosti 92 až 98 °Sh, hmotnostne obsahuje 15 až 20 dielov butnadiénstyrénovéh-o kauču-ku, 30 až 35 dielov vysokostyrénového kanučuku s obsahem 60 0/0 styréntt, 5 až 10 dielov dtrevl-tej mačky, 2 až l 3 diely zínkovej bieloby, 0,5 až 1 diel stearínu, 0,6 až 1,2 »dielu benzothivazildisulfidu,0,5 až 1 diel difenylguanidñnu, 0,4 .až 0,6 dielu fenyhbetuatnalftyluaminu, 3 až 4 diely,kumarónovej živice, 1 až 2 diely kalafúny,0,7 až 1 diel žltého kysličníka železitého,0,2 až 0,3 dielu červeného kysličníka železltého, 1 až 2 diely titánovej bleloby, 25 »až 32 dielov. kaolinu a 1 až 2 diely síry, a na ploche prlvrátenej k ploche chodidla užívateľa. obuvi e opatrená textilnou vrstvou.vynález sa týka vklaĺiacej Astielky doow Řvi šitéh-o tyjpu so zvrškom, stielkou ąło švou, ktorej zvršok je prišitý priamo s podošvou na jej zvýšených okna p-VYSÍUIPLIjúcich v podstate kolmo hjej hornej,čiže vnútornej plochy, rďz elenej najma uv.pätnej časti systémom pozdlžnych a prieč-nych rebier s približne rovnobežnými zvislými stenami ,na väčšie množstvo vzájomne od seba oddelených vybraní s plochou dna.prebiehajúcou v podstate rovnobežne s nášľapovou časťou, čiže vonkajšou plochou podošvy, .a od nej vzdialenou v nemeniacej sa vzdialenosti.Obuvnícky priemysel vy-rába v ostatnom čase novú kategóriu obuvi s prišiton podošvou priamo ku zvršku. S cielom dosiahnutia nadmerného odlahčenia má podošva na vnútornej strane rebrc~vianie, ktoré je však na druhej s-trane zdrojom ťažkostí, nakoľko normálne vkladacie stielky, či už z umelej vlaknitej usne, alebo z prírodnej usne, bez ktorých sa tento typ obuvi napokon -neobide sa pri nosení na svojom ,povrchu od pružného rebrovania podošvy neúnosnou mier-ou rozodierajiiPredovšetkým pre odstránenie tohoto »nedostatku bolo potrebné nájsť vhodný materiál, ktorý by svojimi úžitkovými vlastnosťami, predovšetkým odolnostou voči oderu a vysokou tvrdosťou, vyhovov-al ako vkladacia stielka, čo sa aj podarilo vyriešenim vklardacej stielky do obuv-i šitého typu so zvrškom, stielkou a podošvou, ktorej zvršok je prišitý priamo s podošvou na jej zvýšených okrajoch, vystujpujúcich v podstate kolmo hore z jej hornej, čiže vnútornej plochy, rozdelenej najmä v pätnej časti systémom pozdlžnych a ,priečznych rebier s približne rovnobežnými zvislými stenami na väčšie množstvo vzájomne od seba oddelených v-ybraní s plochou -dna prebiehyajücou v podstate rovnobežne s nášlapovou častou,čiže vonkajšou plochou podošvy .a od nej vzdialenou v nemeniacej sa vzdialenosti,podstata ktorej podľa vynálezu spočíva v tom, že má mernú hmotnost 1,20 g.cm 5 pri tvrdosti 92 až 98 °Sh, hmotnostne obsahuje 15 a-ž 20 dielov bu-tadiénstyrénového kaučuku, 30 až 35 dielov vysokostyrénového kaučuku s obsahom 60 styrévnu, 5 až 10 dielov drevitej múčky, 2 až 3 diely zlnkovej bieloby, 0,5 až 1 diel stearínu, 0,6 až 1,2 dielu benzortiazyldisulfidu, 0,5 až 1 diel difenyiguanidlnu, 0,4 až 0,6 dielov fenylbetanaftylamínu, 3 až 4 diely »ku-marónovej žiVlce. 1 až 2 diely kalaiúny, 0,7 .až 1 diel žltého kysličníka železiteho, 0,2 až 0,3 dielu červeného .kysllčnika železitého, 1 až 2 diely titánovej bieloby, 25 až 312 dielov kaolinu a 1 až 2 diely siry, a na ploche jprivratenej k ploche chodidlo Liživateľa obuvi je opatrena -tex-tilnou vrstvou.Výhody vkladacej stielký podľa vynalezu sú v jej vysokej tvrdosti a odolnosti voči oderu, čo je dané .použitým vysokostyrěnovým kaučukom s obsahom 60 styrénu, 4 ktorý spolu s drevitou müčkou dáva Vulkanizátu tvrdý, pjecl-ioívitý charakter, tolko žiadaný od vkladacej s-tielky podľa vynálezu.vynález vkladacej stielky je bližšie ilustrovaný na priloženom výkrese, na ktorom znamená obr. 1 perspektívny vonkajší pohlad na šitú obuv s vkladacou stielkou podla vynálezu, a obr. 2 pohľad v reze, vedenom .podľa deliacej roviny A-A na obr. 1 v pätnej časti tej istej obuvi.Ako z výkresn vyjplývá, má šitá obuv zvršok 1 a podošvu 2, ktorá je ku zvršku 1 pripevnená šitím cez svoje zvýšené obvodové okraje 3. Táto podošva 2 je, najmä v pätnej časti, rozdelená systémom pozdĺžnych a priečnych rebier 4 s približne rovnobežnými stenami 5, prebiehajúcirni zvisle,na väčšie množstvo vzájomne od seba oddelených vybraní 6, ktorých plocha dna prebieha v podstate rovnobežne s nášľapovou plochou 7 jpodošvy 2.Na hornú gplochu 8 jpodošvy 2, z ktorej po obvode vystupujú kolmo hore spomenuté zvýšené okraje 3, je priložené vkladacia stielka 9. Táto stlelka 9 má mernú hmotnosť 1,20 g . cm pri tvrdosti 92 až 98 °Sh, hmotnostne obsahuje 15 až 20 dielov butadién-styrenového kaučuku, 30 až 35 dielov vysojkostyreno-vého kaučuku s obsahom 60 0/0 styrénu, 5 až 10 dielov drevitej .múčky, 2 až 3 diely zinkovej bieloby, 0,5 až 1 diel stearínu, 0,6 až 1,2 dielu benzotiazylwdisulfidu,0,5 až 1 diel -difenylguanidínu, 0,4 až 0,6 dielu fenylbetanattylaminu, 3 až 4 diely kumarönovej živice, 1 až 2 diely kalaiúny,0,7 až 1 diel žltého kysličníkia železitého,0,2 až 0,3 dielu červeného kysličnika železitého, 1 až 2 diely vtitánovej bieloby, 25 až 32 dielov kaolínu a 1 až 2 diely siury, a na ploche privrátenej k ploche ch-odidla uživateľa obuvi je opatrená textilnou vrstvou 10. Vo väčšine prípadov sa u textilnej vrstvy 10 bude jednať o ražné molino.Výroba vkladacej stielky podľa vynálezu spočíva v zamiešani gumovej zmesi v hnetiči, v jej nánosovaní na textil o hrúbke gumovej zmesi 2 mm .na trojvalcovom kalandri,a v navíjani materiálu do balika. Ďalej sa tento gumový materiál priebežne vulkanizuje .na rotačnom lise pri teplote 160 C a pri pracovnom posuve 1 mm za 2 minúty tak,že sa nevedie kolmo do lisu, aby textil bol smer-om od gumovej gurtne lisu. Textilná vrstva 10, konkrétne malino, má ,ten význam, že sa vlisuje do gumy, k-torú potom spevnuje pri ohybe stielky pri nosení, a tiež i z estetického hľadiska. Druhý význam má textilná vrstva 10 v tom, že pri výrobe pôsobí pri lisovani na rotačnom li-se ako nutný izolator, zabraňujúci prilepovaniu gumovej zmesi .na gumovú gurtňu lisu.Zmes pre vukladaciu stielku podľa vynálezu, ktorá ,predstavuje v podstate ideálne riešenie, obsahuje v hmotnostných percentách5 Butadiénstyrénový kaučuk Kralex 010.401 11,0 Butadiénstyrénový .Kaučuk SKS 30 ARKM-lä 6,0Pneumax DM 0,9 Fenylbetanafvtylamín 10,45 Kumarónovú živicu tmavú 3,25 Kalafünu WG 1,6Kysličník železitý žltý 920 0,8 Kysličník železitý červenýZ materiálu opísaného zloženia sa vysekávajú jednotlivé vkladacie stíel-ky podľa vynálezu, ktoré majú tvmdost 92 až 98 °Sh a mernú hmotnosť 1,20 g.cm 5 a .tie sa vkladajú do šitej obu-vi zhora opísaného typu.V-kladacia stielka do obuvi šitého typu so zvrškom, stielkou a podošvou, ktorej zvršok je prišitý ,priamo s podošvou na jej zvýšených okrajoch, vystupujúvcich v podstate kolmo hore z jej hornej, čiže vnútornej ploA chy, rozdelenej najmä v pätnej časti systémom pozdlžnych a npriečnych rebier s príbližne rovnobežnými zvislými ste-nami na väčšie množstvo vzájomne od seba oddelených vyvbraní s plochou dna prebiehajücou o podstate rovnobežne s nášľapovou časťou,čiže vonkajšou plochou podošvy a od nej vzdialenou v nemeniacej sa vzdialenosti,vyznačená tým, že má mernú hmotnosť 1,20 gramu . cm lpTi tvrdosti 92 až 93 °Sh,hmotnostne obsahuje 15 až 20 dielov buta diénstyrénového kaučuku, 30 až 35 dielov vysokosiyrénového kaučuku s obsahom 6 U percent styréąnu, 5 až 10 idiel~ov drevitej múčky O, 2 až 3 diely zinkoviej bieloby, 0,5 až 1 diel stearíuu, 0,6 až 1,2 dielu benzothiazildisulfidu, 0,5 až l diel clífenylguanidínu, 0,4.až 0,6 dielu fenylbetvanaftylaminu, 3 až 4 diely kumarónovej živice, 1 až 2 diely ukalafúny, 0,7 až 1 diel žltého kysličníka že 1 e~ zitého, 0,2 až 0,3 dielu červeného -kysličiníka železitého, 1 až 2 diely titánovej bieloby,25 až 32 dielov kvaolinu a 1 až -2 diely síry,a na ,ploche privrátenej k ploche chodidla uživateľa obuvi je opatrená textil-nou vrstvou.

MPK / Značky

MPK: A43B 17/14

Značky: obuvi, vkládacia, stielka, šitého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261804-vkladacia-stielka-do-obuvi-siteho-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vkládacia stielka do obuvi šitého typu</a>

Podobne patenty