Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou

Číslo patentu: 261778

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Cahel Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aumrvynüezu STRAKOŠ LADISLAV doc. ing. CSO., CAHEL LADISLAV ing., BENO(54) Elektrický troj točivý s nosntkovou kontrouŘešehi se týká elektrického stroje točivého s tenkoatěnnou ngsníkovou kostrouf tvořenou systémem podélných nosnikü zakotvených V okrajových přirubúch a pláštěm kostry, opatřeným ve spodní části vyztuženými patkami. Účelem je zvýšit ohybovou tuhost kostry i tuhost uchycení celého elektrického stroje k základu. Uvedeného účelu se dosáhne tim, že se nosniková kostra vyztuží zeaílenou nosnou přepážkou upevněnou mezi okrajovými přirubami a vyztužené patky elektrického stroje se zakotvi svými płíčnými žebry do podélných nosniků i vnějšího pláště kostry. přičemž se části kostry V místech nad patkami zesilí úseky vnitřniho pláště. pživařenýmí k vnitřním částem podélných nosníků.vynález se týká elektrického stroje točivého s nosníkovou kostrou tvořenou systémem podělných nosníku zakotvených v okrajových přírubach kostry a tenkostěnným pláštěm opatřeným na dolní části vyztuženými patkami, která je opatžena zesílenou střední nosnou přepážkou a pomocnými krátkými skříňovými nosníky pro akotvení patek, čímž se dosáhne podstatnêho zvýšení tuhosti kostry i uchycení celého elektrického stroje k základu.U stávajících konstrukcí tenkostěnných nosníkových koster elektrických strojů jenosná část kostry tvořena systémem podélných nosníků zakotvených jen V okrajových přírubách,k nimž jsou uchyceny štíty motoru. Statorový svazek nalisovaný v kostže, zatěžuje svou tíhou pouze nosníky umístěné pod osoukostry. Jeho tíha se rozdělí na jednotlivé nosníky úměrně k jejich ohybovým tuhostem k rovině rovnoběžné s vodcrovnou rovinou procházející osou kostry. To způsobí, že nosníky nad osou kostry se vůbec nepodílejí na přenosu ohybového momentu od tíhy statorového svazku a nosníky, nejčastějí ploché, pohlíž osy statorového svazku, mají jen malou ohybovou tuhost k rovině rovnoběžné s vodorovnou rovinou procházející osou kostry. Ohybová tuhost kostry je tak tvořena převážně ohybovou tuhostí jednoho ažtří dolních nosníků, takže průhyb statorového svazku i chybové kmity celého statoru mohou nahýt významných hodnot. Patky elektrického stroje, vyztužené přičníky žebry, určují svou ohybovou tuhostí tuhost celého uchycení elektromotoru k základu. Příčná žehra patek, zakotvenő kolmo do tenkostěnného plášte, nejsou dostatečně tuhou oporou patek, protože tenkostěnný plášt není schopen účinně přenašet síly působící kolmo na jeho povrch.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny konstrukcí elektrického stroje točivého s nosníku vou kostrou podle vynâlezu. jehož podstata spočíva v tom, že mezi okrajovými přirubamikostry je umístěna alespoň jedna silnostěnná nosné płepážka, která je svařena nebo snýtovánas tenkostěnným pláštěm kostry i jejími podélnými nosníky. Tím je dosaženo toho, že tíha statorového svazku se přes nosnou pŕepáiku přenáší do všech podélných nosníků i tenkostěnného pláště a průžez kostry nese jako nosníková poloskołepina, tj. že všechny podélné nosníkyi tenkostěnný plášť přenáší smykovým ohybem zatížení od stntorového svazku. Ohybova tuhost kostry se tak zvětší padesátkrát i více. což má příznivý vliv na frekvence vlastních ohybových kmitů nosníkové kostry a tím i na knitáni e tuhost celého elektrického stroje. za účelem výrazného zvýšení tuhosti patek a tím i tuhosti uchycení celého stroje k základu jsoupłíčná zebra patek vytvořena tak, aby byla zakotvena do krátkych uzavfených skfíñovýchnosníků o délce rovnající se minimálně rozteči příčných žeber a tvořených odpovídajícímiúseky podélných nosníků kostry, jejího vnějšího pláště a úseky vnitřního pláště pevné připojenými k vnitřním částem alespoň dvou sousedicích podélných nosníků nejméně na délce rozteče příčných žeber patek. zatížení reakcí z patky stroje je pak přenášeno jejími příčnými žebry do podélných nosníků, k nimiž jsou příčná žebra přivařena a moment od zatížení je přenašen kroucením krâtkáho uzavřeného skříñováho nosníku. S výhodou lze zde použít řešení,kde jsou vnější příčná žebra patek vytvořena jako prodloužené část okrajových příruh nosníkovéNa připojeném výkrese je znazorněn příklad provedení elektrického stroje točiváho s tenkostěnnou nosníkovou kostrou, kde na obr. l je znázorněno v celkovém axonometrickám pohledu provedení tenkostěnně nosníkové kostry, u níž jsou vnější příčná žebra patek vytvořena jako prodloužené část okrajových přírub kostry, na obr. 2 podélný řez kostrou s nalisovaným Itatorovým svazkem a se střední nosnou přepážkou a na obr. 3 v příčném řezu detail provedení,krátkeho uzavřeneho skŕíňového nosníku pro zakotvení příčných žeber patek elektrickéhoNosniková kostra l je tvořena systémem podélných nosníků g o průłezu tvaru pismene,zakotvených v okrajových přírubách 3 nosnou płepážkou 5 prstenccvitého tvaru umístěnou uprostřed mezi okrajovými přírubami Q a přivařenou k plášti A 2 tenkostěnného plechu i k podélným nosníkům g a patkami §, jejichž příčná žebra § jsou zakotvena v nosníkově kostře l pomocí krátkých uzavřených skříñových nosníků, které jsou tvořeny odpovídajícími úseky podélných nosníků g, pláště 1 a úseky vnitrního pláště 1 přivařenými k vnitřním pásnicím podělných nosníků g mezi okrajovými přírubami 1 a příčnými žebry Q na vnitřních stranáchpatek §. Příčná žebra g patek § jsou na své horní části přivařena k vnějšim částem podélných nosníků 3 1 k pláäti 1. statorový svazek g je nąlisovaný do nosnikové kostry l.xonstrukcl nosnikové kostry elektrického stroje točivého podle vynálezu lze použít pro tenkostěnné nosníkové kostry a zvláště pak u těch, které maji na svém vnějším povrchu uspořádaný trubkový chladič.1. Elektioký stroj točivý s nosnikovou kostrou tvořenou systémem podélných nosníkú zakotvených v okrajových přírubách a pláštěm opatřeným na spodnich okrajových částech vyztuženými patkaml, vyznačující se tím, že nosníková kostra (1) je opatřena alespoň jednou nosnou přepćžkou (B) tvaru prstence, umístěnou mezi okrajovými přírubami (3), pevně spojenou s pláštěm (4) i podélnými nosníky (2) nosníkové kostry (1). přičemž jsou k vnitřním částem podélných nosniků (2), V místech nad přičnýml iebry (6) patek (5), nejméně na délce rozteče příčných žeber (6). pevné pripojeny úseky vnitřniho pláště (7) a příčná žebra (6) patek(5) jsou pevně spojenn s podélnými nosníky (2) 1 pláštěm (4) nosníkové kostry (1).2. Elektrický stroj točivý podle bodu 1, vyznačujici se tim, že příčná žebra (6) patek (5) na vnějších okrajích nosníkové kostry (1) jsou vytvořena jako prodloužené část3. Elektrický stroj točivý podle bodu 1 B 2, vyznačujici se tim, že pevné spojeni nosné přepážky (8) s pláštěm (4) i s podélnými nosníky (2), pevné spojeni úseků vnitřního pláště (7) s podélnými nosniky (2) a přičných žeher (6)rpatek (5) s pláštěm (4) í podélnýmí nosniky (2), je provedeno svařením nebo nýtovánim.

MPK / Značky

MPK: H02K 5/04

Značky: kostrou, točivý, elektricky, nosníkovou, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261778-elektricky-stroj-tocivy-s-nosnikovou-kostrou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou</a>

Podobne patenty