Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Číslo patentu: 261549

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo wumzv 45 Vydané 15 05 89 A OBJEVYAutom vynalezu ELIÄŠ RUDOLF ing., PARTIZÁNSKERiešenie sa týka obuvníckeho priemyslu,konkrétne problematiky zlepovania p 0 d-ošiev so zvrškom ob-uvi. Účelom je navrhnúť obuvnícke lepidlo na .báze polyuretánových elastomérov, ktoré sa v porovnaní s doteraz používanými lepidlami vyznačuje zvýšenou počiatočnou pevnosťou spoj-a. Účelu sa dosahuje tým, že obuvní-cke lepidlo obsahuje 75 .až 95 hmot. 0/0 zmesí .acetónu s to~ luénom v ľubovolnom vzájomnom lpomere a 5 až 25 hmotnostných percent sušiny, ktoTú sušinu tvori, 60 až 99,5 hmotnostného dielu silnnolçryštalicłkéhno polyuretánu so silnou termoplastioitou, o viskozitä 15 -ného roztoku V metyletylketótne, p 1 i 20 °C,400 .až 800 tmiPa . s, 0,5 až 40 hmotnostných dielo-v nízkomolekulárneho homopolyméru viny-lchloridu s viskozitným číslom 65 až 90 Inl/g, s K hodnotou 5 v 3 až 60, s obsahom chlóru 53 až 57 0/0 »a so sypnou hmotnosťou 550 až 650 g/l a poprípade 3 až 12 hmotnostných dielov izokyanátového síeťujúceho prostriedku.. i vynález sa týka osbüvníckeho grozpiłlawAko je znama z literárnych prameňov .a.ako .a.j potvrdzuje prax, používajú sa v obuvnickom priemysle na prilepovanie podošiev z polyuretánu, polyvinylctrloridu alebo z termoplastických elastomérov a z gumových vulkanizatov, ktorých povrch je pre zvýšenie |p 0 larĺty chemicky upravovaný,napriklad halogenizaciou, ako aj ku zvrškom z prírodných alebo syntetických usnl,polyuretánové lepidlá. Tieto lepidlá sa rovnako tak používajú pri výrobe koženej .obuvi s priamym nástrekom podošiev z polyvinylchloridu na kožený zvršok obuvi, pri vlepova-ní medzipo.došiev, o-pätkov a jPOdŠĺ vok .do odliatkov u. odlievanej alebo u .celoodlievanej obuvi z pasty polyvinylchloridu. To isté platí aj u rôznych iných operáciach,kde sa zlepujú syntetické materialy s inými druhmi materiálov alebo navzajom medzi sebou.Ako je ďalej známe, bol pre p-oužitie polyuretánových lepidiel vypracovaný celý rad špeciálnych výrobných postupov, u ktorých sa zmenami su-šiny v zpolyuretanových roztokoch a kombinovaním .alebo .opakovanim nánosov lepidla tak na jeden, .ako aj druhý zlepovaný materiál dosahuje čo najekonomickejšieho využitia zlepovacich vlastností polyuretánových zložiek lepid-l.a, čo dokladujú nnapríklaud čs. auto.rské osvedčenia číslo 198 021, 20.9 777. V súvislosti s tým boli vyriešené .aj lepidlá s vyššou tep-lostálostou spoja čs. autorské osvedčenie číslo. 213 756 a. so špecifickou adhéziou ku gumovým vulkanizátom..použití týchto lepidiel alebo výrobných postupov sú všeobecne veľmi dobré, no v niektorých prípadoch vykazujú nedostatočnú pevnosť spoja, to zname-né pevnosť, ktoré sa dosahuje do 15 minút po vytvorení spoja. e síce známe, že z niekto-rých lineárnych typov p-olyuretánov s velmi silnou kryštalizáciou je možné pripraviť lepidlá, ktoré zvýšenú počiatočnú pevnosť majú ich nevýhodou je však veľmi slabá termoplasticita, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť aktivácie filmu lepidla pred zlepovaním. To predovšetkým, a. po druhé sú tieto typy polyuretánov nevýhodné aj ekonomicky.Preto bolo pre odstránenie týchto nevýhod vyvinuté obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo,najmä v zmesi .acetóntt s t-oluénom, na báze jiolyuretánových elastomérov, s prípadným prídavkom izokyanátového sietujúceho prostriedku, podstata kt.orého spočíva v tom,že obsahuje 75 až 95 hmot. 0/0 zmesi acetonu s toluénom v ľubovolnom pomere .a 5 .až 25 hmot. sušiny, ktorú tvorí .(30,0 až 99,5 hmot. dielu siinokryštaliokého ,polyuretánu so silnou termoplasticitou, o v-iskozite 15 Vo-ného roztoku v metyletylketone, pri| na. . 4041251 aosqnr.ą ñ,p,5 š.ažattniíoít. dieloxłg, ízkcgjiĺělłyjkćülfá, homopolyméru vinyre lori tr-s višk zitným číslo-m as až 90Technický účinok .vynálezu sa prejavuje tým, že sa predovšetkým zvyšujú počiatočné pevnosti spojov o 5 .až 15 N/2,.5 cm, jpritom špecificky výrazný účinok je najmä vtedy, ked sa lepidlo podľa vynálezu použije .ak.o jednozložkové, čím sa. rozumie použitie bez izokyanátového sietujdceho prostriedku. Súčasne sa na minimum zmenšujú problémy spojené s prilepovaním podošiev ku zvrškom, spôsobené nerovnomernostou napinacej záložky zvršku. Naviac je lepidlo podľa vynalezu výhodnejšie aj ekonomicky,nakoľko. sa pri jeho použití šetria výrobné náklady.Ako už bolo spomenuté, má lepidlo podľa vynálezu sušinu 5 .až 25 hmot. 0/0. Nakoľko ide o. rozpúšťadlové lepidlo, je táto sušina rozpustená v odpovedajúcom množstve zmesi rozpúšťadiei, konkrétne v zmesi acetônu s toluénom. Ked napríklad lepidlo podľa vynálezu obsahuje celkom 18 0/0 sušiny, ktora je rozdelená do 13 hmot. dielov polyuretánu a 5 hmot. dielov vinylchloridu opísaných fyzikalných vlastností, ktoré sú nutným predpokladom pre dosiahnutie technického účinku, bude podiel organických rozpúštadiel tvorit spolu 87 hmot. 0/0, z čoho 72 0/0 pripadne na .acetón .a 15 0/0 na toluén. V týchto percentných podieloch je vrátený aj 5 (Vo-ný prebytok organických rozpúštšadiel,S ktorými sa v obuvníckych rozpúštadlových lepidlách ráta pre priebežné -odparovanie vo výrobe.obecne je v lepidlách podľa vynalezu obsah polyurctanu v sušine 60 až 99,5 hmo-t. dielu .a .obsah nízkomolekulárneho vinylchloridu 0,5 až 40 hmot. dielov. U nízkomolekulárneho homopolyméru vinylchloridu sa musí jednať o taký polymér, ktorého viskozitné číslo je v medziach 65 až 90 ml/g,K hodnota 53 až 60, obsah chrlóru 53 .až 57 percent a sypná hmotnosť 550 až 650 g/l. Elestomer-na polyuretánové zložka .obuvníckeho. lepidia. podľa vynálezu má tieto fyzikálne parametre je to silnokryštalický polyuretán so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 °/i-ného roztoku v metyletylketóne, pri 20. C, 400 .až 800 mPa . s.Opísaný homopolymér vinylchlori-du rozhodujúcou mierou vplýva n.a zvyšovanie počiastovčných pevností spoja Ak-o bolo overené výsledkami laboratórnych skúšok, počia točné pevnosti spoja rastú úmerne so zvy-šovaním hmotnostného percent.a nízk-omolekullárneho homopolyméru vinylchloridu v lepiacej zložke lepidla podľa vynálezu v. celom udanom rozpätí, hoci v množstve prevažujúcom 25 hmot. dielov sa už prejavujezníženie termoplasticity aj pri relatívne dl hej dobe schnutia 30 minút. Nad hranicou, .ktorá je uldana hornou hodnotou obsahu nízkomolekulárneho homopolyméru vinylchloridu, je ku zlepeniu potrebná neúmerne vysoka teplota aktivácie filmu lepidla, ktorá súčasne deformuje zlepovaný materiál.U lepidla podľa vynálezu je možné v závislosti na rastúcom obsahu nizkomolekuldrneho homopolyméru vinylchloridu úmerne znižovať prípadný prídtavok izokyanátového sieťujüceho prostriedku, a to je možné nesporne tiež rátať medzi jeho výhody, tak technické, ako aj ekonomické.Ked už bolo lepidlo podľa vynalezu takto opísané z pohľadu jeho- zloženia a vlastnosti, bude v nasledujúcom popise uvedené jeho použitie v obuvnickom priemysle pri nasledovných výrobných postupoch, ktoré sú opísané vo form-e zobecnených príkladov aplikácie. V závislosti na druhu aplikácie obuvníckeho rozpüšťadlového lepidla podľa vynálezu sa mení v jednotlivých príkladoch tak sušina, ako ajrozupätie účinných zložiek lepidla, hoci rozpúšťadlová komponenta nie je uvádza-ná, nakoľko je vždy zložená z tej istej zmesi .acetónu s toluénom, doplňujúcej sušinu .do 100 hmot. 0/0, s prípadným prí davvkom 5 0/0 navyše pre odparenic, ako užbolo v opise spomenuté, teda napríklad 72 hmot. 0/0 acetónu a 15 hmot. 0/0 toluénu a podobne. Namerané hodnoty počiatočných pevnosti sa vo všetkých prípadoch zvýšili o 5 až 15 N/2,5 cm, teda z pôvodných 34 N/. Na zdrsnené napínacie záložky zvrškov sa nenesie jeden nános lepidla s obsahom sušiny 22 až 24 hmot. 0/0, ktorá pozostáva zo 75 až 99 hmot. dielov polyuretánu a z 1 až 25 hmot. dielov nízkomolekulárneho homopolyméru vinylchloridu s viskozitným číslom 65 až 90 ml/g, K hodnotou 53 až 60., s obsahom chloru 53 až 5 v 7 0/0 a so sypnou hmotnosťou 550 až 650 g/l. Do lepidla bolo vopred pridaných 5 až 12 hmot. dielov izokyanátového sieťujüceho prostriedku. Na podošvu sa nanáša lepidlo obsahujúce v sušine 18 hmot. 0/0 samotného polyuretánu,s lprídavkom 6 až 10 hmot. dielov izokyanátu ako sietujúceho prostriedku.Vo výrobe koženej obuvi s priamym nástrekom podrošiev z po-lvizinyl-chloridu sa na napínaciu záložku zvrškov alebo pod obsádzku nanáša lepidlo s obsahom sušiny 17 až 21 hmot. , ktorá obsahuje 60 až 75 hmot. dielov polyuretánu a Z 5 až 40 hmot. dielov nízkomolekulárneho homopolyméruvinylchloridu s viskozitným číslom 6.5 až 90 ml/g, K hodnotou 53 až 60. s obsahom chlóru 53 až 57 0/0 a so sypnou hmotnosťou 550 až 650 g/l. Do tohoto lepidla bolo vopred pridaných 4 až 10 hmot. dielov izokyanátovéhc- sietujúceho prostriedku.Nta zdrsnené napínacie záložky zvrškov sa nenesú dv.a samostatné nánosy lepidla,ktoré má sušinu 16 až 210 hmot. 0/0 tá pozostáva z 80 až 99,5 lrmot. dielu polyuretánu a z 0,5 až 2-0 hmot. dielov nízkomolekulárneho homopolyméru vinylchlo-ridu s viskozitným číslom 65 až 90 ml/g, K hodnotou 53 až 60, s obsahom chlóru 53 až 57 a so sypnou hmotnosťou 550 až 650 g/l. Toto lepidlo bolo vopred upravene pridavkom- 5 až 12 hmot. dielov izokyanátového sieťujüceho prostriedku. Na podošvu sa robí jeden rán-os toho istého lepidla.Pre vlepovanie medzipodošiev, optltkov a podšívok do odliatkov z pasty polyvinylchloridu, sa na tieto odliatky. medzispodošvy, opätky .a podšívkv robí jeden nános za použitia lepidla s obsahom sušiny 16 až 22 hmot. 0/0, ktorá obsahuje 6 D až 85 hmot. dielov polyu-retánu a 15 až 40 hmot. dielov nízkomolekulárneho vinylchloridového homopolyméru s viskozitným včislom 65 až 90 mililitrov/g, s K hodnotou 53 až 60, s obsahom chlóru 53 až 57 0/0 a so sypnuou hmotnosťou 550 až 650 g/l, pričom bolo do tohoto lepidla vopred pridaných 3 až 10 hmot. dielov izokyanátovélío sieťujúceho prostriedku. V alternativnom prípade bolo to iste lepidlo použité samotné, teda bez ízokyanátového sieťujúceho prostriedku.Analogickým spôsobom boli použité aj také typy lepidiel, ktoré obsahovali sušinu 18 hmot. 0/0, z čoho pripadalo 17 hmot. dielov na polyuretán .a 1 hmot. diel na vinylchloridový homotpolyměr, popripade so sušinou Z 3 0/0, z čoho polyuretán bol 20 hmot. dielov a homopotlymér vinylchloridu 3 hmot. diely. jednalo sa o vinylclrloridcvvý homopolymér lineárneho tyjpu .a vlastnosťami opisanými v opisea v predchádzajúcich príkladoch. IZVOKYHIIEÍÍOVÝ sietujüoi prostriedok sa alternatívne používal alebo vynechaval, v závislosti na type lepidla. Vo všetkých prípadoch bolo pre rozpustenie zložiek sušiny použité zmesi organických rozpúštadiel, pozostávajúcich z acetónu a toluénu približne v pomere 5 1.Obuvnícke rompúšťadlové lepidlo, najmä v zmesi acetónu s toluénom, na báze polyuretánových elastomérov., s prípadným prídavkom izokyanátového slefujüceho prostriedku, vyznačujüci sa tým, že obsahuje 75 až 95 hmot. °/o acetónu s toluénom v ľubovoľnom pomere a 5 až 25 hmot. suš 1 ny, ktorú tvorí 60,0 až 99,5 hmot. dielu silnokryätalického polyureténu so silnoutermoplasticitłou, o vlskozite 15 Ú/o-ného roztoku vł metyletyükietóne, pri 20 C 400 až S 00 mPa .s, 0,6 .až 40 hmot. dielov .nízkomo»lekulárnehn homopolyméru vinylchloridu s r-lskozltným číslom GS-až 90 url/g, s K hodnotou 53 až 60, s obsahom chlóru 53 až 57 percent a so sypnou hmotnosťou 550 až 650 gramov/l, a poprípade 3 až 12 hmot. dielov izokyanártového sieťujúceho uprostriedku.

MPK / Značky

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnícke, rozpúšťadlové, lepidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261549-obuvnicke-rozpustadlove-lepidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo</a>

Podobne patenty