Vozík lanovkového žeriava s obežným lanom

Číslo patentu: 261527

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynâlezu ROŠKO PAVEL proí. ing. DrSc., TISOVEC54 vozík lanuvknvéhu žeriava s obežným lannmVozík la-novkového žerlava s obexžným lanom je určený na sústredovanie dreva v lesnom .hospodárstve po obežnom Lane, ktoré plní funkciu lana nosného, ťažného, zdvíhacíeho a vratného. Pojazdné časť vozíka je riešená na prechod cez porhperu po obidvoch vetvách obežného lana. Koniec ťažnej vetve obevžného Lana je vyvedený okolo otočnej kladky na ,prednú smerovaciu kLadku a po nadvádzvacej kladxke so dostane znova do vertikálnej osi vozíka, odkiaľ je vyvedený z vozíka okolo vodiacej kladky a môže byť použitý na upínaníe, zdvĺhaníe, prepravu va» odpínanie vnákluadov. Koniec vratného lana je vyvedený z pojazdnej č~astí vozíka podobným spôsobom na zadnej častí a je upevnený v bočniciach vozíka .na čape.Vynález sa týka vozíka lanovk-ového žerLava s obežným Lanom, ktorý rieši »prechod vozíka cez podpery po obidve-ch vetvách horizontalneho obežného lana a vyvedenie voľného konca talžnej vetve obežněho lana zakončenej hákom z vozíka.Doteraz známe vozíky na obežné lano sú riešené väčšinou pre jedn-opolové Lanové systemy, preto sa môžu pohvbovat po obežnom Lane len v rozpätí jedného polia. Takéto lanové systémy sú vhodné na krátke trate a na konkavne terény.Vozíky pre viacpoľové trasy majú riešený prechod cez podperu po jednej alebo po obidvoch vetvách obežněho lana vedeného vo vertikálnej rovine. Pri prechode po jednej vetve funkciu nosného lana plní len jedna vetva, »druhá prebieha bucľ vo vzduchu ~- konkavne terény, alebo sa odiera o terén - k-onvexnê terény. Pri prechode po obidvoch vetvách sú Lanové päatky namáhané veľkým excentrickým tlakom, preto majú značnú hmotnosť.Vyššie uvedené nedostatky rieši vozík lanovkového žeriava s obežným lanom podľa vynälezu, ktorého podstatou je vedenie priebežnej vetve obežného lana ,pod samostatnými pojazdnými kladkami, umiestnenie prednej a zadne-j votočnej kladkymedzlpojazdnými kladkami v- druhej pojazdnej častivozíka a na vonkajšej strane ľavej bočnjce vna predlžených čajpoch pojazdných kladiek Liloženie prednej a zad-nej srnerovacej kladky. Voľný konieo ťavžnej vetve obežného lana je vedený po predne smerovacej kladke. prednej nadvádzacej kladke a po vodiacej kladke. Vratná vetva obežného lana je vedena ,po zadnej smerovacej kladka a zadnej nadvádzvacej kladke. Koniec vrautnej vetv-e obežného lana je opevnený na čape uloženom vbočni-ciach vozíka.Vedením oxbežného lana v horizontálnej polohe a vyvedením voľného konca ťažnej a vratnej vvetve z uzavretého protilu vozíka na vonkajšiu stranu bočníc po otočných a smerovacích kladkách sa docieli toho, že v pojazdnej časti vozíka ostane voľný priestor pre prechod cez .podpery, voľný koniec tažnej vetve obežného lana zakončený hákom, iusmernený prednou nadvádzacou kladk-ou sa dostane do vertikálnej osi vozíka a po prechode po vodiacej kladke je vyvedený z vozíka a môže byť použitý na upínanie,prepravu a odpínanie nákladov. Koniec vratnej vetve obežného Lane usmernený zadnou nadvádzacou klaudkou je opevnený v potrebnej výške vo vertikálnej ose vozíka.Na pripojených výkresoch je znázornená prevedenie vozíka lanovkového žeriava s obežným Lanom podľa vynálezu, kde vpredstavuje obr. 1 pozdlžný rez vozíkom s pohľadom na vedenie voľného konca tažnej vetve a konca vratnej vetve obežného- lana v pojazdnej časti vozíka, pojazdné, otočné,smerovacie a n-advádzacie kladky a v.odiacu kladka konca tažnej vetve obežného lana,obr. .2 schému vozíka na horizontálne vedenie obežného lana.Vozík 1 Lanovkového žeriava s obežným Lanom má pojazdnú časť 14 riešenú na prechod cez podporu po priebežnej vetve 20,ta-žnej vetve 23 a vratnej vetve 24 obežného lana, pričom voľný koniec 11 ťažnej vetve obežného lana prebieha popod pojazdnú kladke. 3, je ot-očený okolo prednej ot-očnej kladky 7 a» vedený po prednej smerovacej kladka 5 a prednej nadvádzacej kladka 8 do vozíka 1 na vodiacu kladku 10, odkial je vyvedený, zakončený ihakom pod vozík 1. Koniec vraitnej vetve 12 obežného lana prebieha popod pojazdnú kladku 2, je otočený okolo zadnej otočnej kladky i a vyvedený.po zadnej smerovacej kladke 4 a zadnej nadvádzawcej kladke 9 do vozíka 1, kde je upevnený na čape 13.Pri jazde nraprázdno sa vozík pohvbuje po nobežnom lane napnutom navijákom lanovéh-o zariadenia. Na mieste upínania nákladov sa obežné lano uvoľní, vozík klesne na terén .a koniec ťažného lana sa vyiiahne ručne alebo ,pri väčšom odpore mechanicky navijakom. Na voľný koniec lana zakončený hákom sa lprípevní náklad, okruh obež-ného lana sa dopne a náklad sa približuje po obežnom lane v polozávese. Na skládku sa náklad odopne po uvoľnení napnutia ohežného lana a cyklus sa opakuje.Vozík lanovkového žerlava s obežným Lanom pozostávajúci z pojazdnejí časti pre prechod cez podperu po obidvoch vety-ach horizontálneho obežného lana, s pojazdným 1, otočným-l a smerovacími kladkami, predsnej nadvádzacej kladky a vodiace kladky voľného konca ťažnej vetve obežného lana a zadnej nadvádzace-j kladky konca vratného lana, vyznačujúci sa tým, že v pojazdnej časti T 4 vozíka l sú pojazdné kladky 21 a 22 umiestnené na priebežnej vetve 20 obežného lana, medzi pojazdnými kladkami 3 .a 2 je umiestnená predná otočná kladka 7 a zadná otočná kladka 8, navonkajšej strane bočnlce 15 vozíka 1 je uložená na predĺženom čape 16 pojazdvnej kladky 3 smerovacie kladka 5 a na predlženom čape 17 pojazdnej kladky 2 je uložená smerová kladka 4, pričom pod pojazdnou časťou 14 vozíka 1 je uložená predná nawdvádzacia kladka B ia na strednom čape 18 vodiace kladka 10 volného konca 11 tažne vetve »obežného lana a zadná nadvádzacia kladka 9 konca vratnej vetve 112 obežněho lana upevneného na Čülpe 13 uloženého v dolnej čas-ti bočníc 15 a 19 vozíka 1.

MPK / Značky

MPK: B61B 12/02

Značky: žeriava, oběžným, lanom, vozík, lanovkového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261527-vozik-lanovkoveho-zeriava-s-obeznym-lanom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vozík lanovkového žeriava s obežným lanom</a>

Podobne patenty