Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Číslo patentu: 261080

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mislovičová Danica, Biely Peter, Kalač Vladimír, Markovič Oskar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

amo rno vvNAuzv 45 Vydané 15 05 39 A omsvvAutor vynalezu MISLOVIČOVÄ DANICA ing. Csc., BIELY PETER RNDr. CSc.,MARKOVIČ OSKAR ing. RNDr. Drsc., KALÄČ VLADIMÍR ing. Csc.,BRATISLAVARiešenie sa týka novej zlúčeniny tr 0 jso~d~ nej soli 0-14-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sulfobenzén-l-azo-2-l-hydroxy-Sfi-bissulfonaft-l-yl amíno -1,3,5-triazín-2-y 1 ł~ škrobu vhodnej na detekciu a selekciu mikrobiálnych producentov oo-amyláz a na stanovenie aktivity oz-amyláz. Riešenie má využitie v biochémli i biotechnológli.Vynález sa týka trojsodnej soli O-4-N-ety 1-N-feny 1 amino-6-éł-metyl-Z-sulfobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissullonaft-l-yl-aminoj-1,3,5-triazín-2 ~ý 1 jškrobu vhodnej na detekcia a selekciu mikrobiálnych producentov w-amyláz a na stanovenie aktivity a-amyláz. iDoteraz bolo pripravených niekoľko typov chromogénnych substrátov pre lor-amylázy. V prvom rade sú to vodonerozpustné farebné substráty ako Phadebas Pharmacia South Seas Co.) Amylochrome Roche Diagnostics farebná amylóza Ca 1 biochem. CDu a amylopektin Sigma Chemical Co.. U nás bola príprava takýchto substrátov patentovaná V CS AO č. 192 202. Druhý typ farebných substrátov sú vodorozpustné, které sú výhodnejšie z dôvodu rovnomernejšieho vytvárania enzým-silbstrátiověho komplexu V celom objeme zmesi. Z nich boli pripravené farebné deriváty amylopektinu Dyamyl i General Diagnostics, Lyosine Red-Reliable Reagents 00.), ainylôzy alebo škrobu modifikovaných karboxymetylácioil. hydroxypropyláciou, hydnoxyetyláciou, SLUÍOGÍYÍĚCÍOU a pod. US pat. č. 4 321 364, CS A 0 č. 2.37 101. Nevýhodou prvého typu vodorozpustných substrátov je obtiažna priprava spojená s izoláciou farebného amylopektínu od -neviazanéh-o farbiva gélovotl tiltráciou na drahých dovozových molekulových sitách Sephadex G~ 25.V druhom prípade je nevýhodou nutnost chemickej modifikácie škrobu, ktorá je technicky náročná a spôsobuje zmeny vlastností substrátu pre enzýmovü hydo r lýzu a má za následok zníženie citlivosti pri detekcii i stanovení aktivity ae-amyláz. Pri detekcii cr-amyláz V géloch CS AO č. 241 341 sa použil kovalentne farbený derivát hydroxyetýlškrobu. Hydroxyetylškrob však nie je v súčasnej dobe dostupný na trhu a jeho priprava je náročná a vyžaduje špeciálne bezpečnostné opatrenia a taktiež použité farbivo je dovážané z devizovej oblasti.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje tento vynález.Podstatou vynálezu je trojsodná sol O-4 l-N-etyl-N-fenylaminot-6-4-metyl-2-sulfo benzén-l-azow-Z- 1-hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-ylj-amimo-1,3,5-triazin-2-y 1 jškrobu.Táto zlúčenina sa pripraví z čiastočne hydrolyzovaného škrobu reakciou vo vod nom prostredí s obsahom 1 až 2 °/o hmot. hydroxidu sodnéhio alebo draselného za prítomnosti soli ako octan, siran alebo chlorid sodný alebo draselný pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 2 hodin s tro-jsodmou soľou 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissultonaft-l-yamínoj-LBE-triazínu pri hmotnostných pomeroch hydrolyzovaný škrob trojsodná sol 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-tenylamí 4 no-6-4-metyl-2-sulfobenzén-l-azo-Z-1-hydroxy-B,B-bissultonft-1-ylamino-1,3,5-triazinu hydroxid sodný alebo draselný 1 0,3 až 0,6 0,3 až 0,6. Načo sa zatarbený škrob vyzráža 2 až 4 objemami 96 °/o obj. etylalkoholu a neviazané farbivo a farebné nižšie molekulárne frakcie škrobu sa odstráni vymývaním s roztokom obsahujúcim 1 »objem 0,6 až 1 hmot. vodného roztoku octanu sodněho a 2 až 4 objemy 96 obj. etylalkoholu.Trojsodna sol O-4- N-etyl-N-fenylamíno -6- 4-metyl-2-sulfobenzén-l-azo-Z- l-hydroxy-3,6-bissu 1 t onaft-l-yl amin-o-l, 3,5-triazín-Z-yljškrobu je substrátom oe-amyldáz a jej výhody spočívajú v tom, že má výrazné červené sfarbenie a že je ro-zpustná vo vode a v putroch, ale pritom sa clá z týchto roztokov kvantitatívne vyzrážat etylalkohlnllom. Z tohto dôvodu je vhodná na stanovenie aktivity oz-amyláz, na detekciu a na selekciu producentov oc-amyläz v géloch. V porovnani s predchádzajúcim vodorozpustným substrátom pripravený/m na báze hydroxyetylškrobu, Iiový substrát vykazuje lepšie substratové vlastnosti, ktoré sa prejavujú vo vyššej citlivostivdetekcie a stanovenia aktivity a-amyláz. Dalšie výhoda je, že čiastoč v ne hydrolyzovaný škro-b je komerčne do stupný. Príklad5 g čiastočne hydroolyzovaného škrobu sasuspenduje v 100 ml vody pri 50 °C. Potomsa pridá 1,6 g farbiva Ostazin Brilliant Červeň H-3 B rozpustenej V 25 ml vody. Potom sa postupne pridáva 1 g octanu sodného a po dôkladnom premiešaní 1,5 g hydroxidu sodnétro rozpusteného v 25 m 1 vody a mieša sa 2 hod. pri teplote 50 °C. Potom sa reakčná zmes zneutralizuje s kyselinou octovou na pH 7 a zráža etylalkoholom v pomere 3 1. Vyzrážaný produkt sa pretiltruje a premýva roztokom obsahujúcim 1 diel 0,6 obj. Vodného roztoku octanu sodněho a 3 diely 96 9/0 obj. etylalkoholu do bezfarebného iiltrátu. Potom sa zrazenina rozpustí v 500 m 1 0,6 hmot. vodného roztoku octanu sodného a vyzráža sa s 1500 ml etylalkoholu a znovu sa vymýva roztokom obsahujúcim 1 diel 0,6 hmot. vodného roztoku octanu sodnêho a 3 diely 96 obj. etylalkoholu až do bezfarebného iiltrátu. Zrezenina se vymyje roztokom obsahujúcim 4 diely 96 obj. etylalkoholu a 1 diel vody, potom etylalkoholo-m, acetónom a vysuši sa. výťažok je 4,5 g, pričom obsah farbiva je 10,4 0/0 hmot.vynález má využitie v biochémii a biotechnológii pre detekciu a selekciu rniknobiálnych producentov oz-amyláz a pre rýchle stanovenia aktivity w-amyláz.»k phvgAosaazui nan (51) Int. cigçžąün»n 31/12mum na warm A 0113 h í

MPK / Značky

MPK: C08B 31/12

Značky: trojsodná, 0-(4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1, hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261080-trojsodna-sol-0-4-n-etyl-n-fenylamino-6-4-metyl-2-sulfobenzen-1-azo-2-1-hydroxy-36-bissulfonaft-1-ylamino-135-triazin-2-ylskrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu</a>

Podobne patenty