Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valentovič Ernest, Duhar Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŘÄĚŠ PRO FVNÁLÉÍY A WW., 45 Vydané 15 05 39(751 Autor vynálezu VALENTOVIČ ERNEST ing. CSC., DUHÁR JOZEF, NOVÉ MESTO nad Vahom54 Spoj posuvových saní s matieou pohybovej skrutky1 I Riešenie sa týka spoja posuvových saní s maticou pohybovej skrutky, zabezpečujúceho bezvőiľový a jednoznačný prenos pohybu i v prípade, keď os skrutky nie je rovnobežná so» smerom pohybu posuvových saní. Spoj posuvových saní s maticou pohybove skrutky je tvorený kompenzačnou spojkou. Na pohybovej skrutke je uložená pomocné matíca, ktorá má na obvode vytvorené poisťovacie dräžky, do ktorých zasahuje poisťovacia skrutka zaskrutkovaná V posuvových saniach. Medzi pomocnou maticou a pevnou časťou kompenzačnej spojky je uložená pruzma.Vynález sa týka spoja posuvových saní s maticou pohybovej skrutky, zabezpečujúceho bezvôľový a jednoznačný prenos pohybu i v prípade, ked os skrutky nie je rovnobežná so smerom pohybu posuvových saní.niach sa požaduje, aby sa matica na hnacej skrutke pohybovala bezvôiovo a aby bezvôlový prenos pohybu z matice na posuvové sane bol bez zadrhávania a priečenia i V prípade ak os skrutky nie je dokonale rovnobežná so. smerom pohybu posuvových sani.U doteraz známych riešení sa bezvúiový prenos pohybu zo skrutky na maticu a z matice na posuvové sane zabezpečuje osvovým narezaním a vzájomným stláčaním narezaných časti pružinou, ktorej predpätie sa nastavuje skrutkou. Nevýhodou tohto riešenia posuvocých saní a. osi skrutky sa u znápätia medzi skrutkou a maticou a zakusovanie matice do skrutky V miestach jej osového rozrezania. Nerovnobežnosť vedenia posuvovýoh .saní .a osi skrutky sa u znamych riešení eliminuje tak, že matica je uložená v kardanovom závese, ktorý je pripojený k posuvovým saniam. .Nevýhodou tohoto riešenia je konštrukčná a výrobná zložitosť a náročnosť na priestor a tiež zložité vymedzenie vôle v kardanovom závese. Iný známy spôsob eliminovania nerovnobežnosti vedenia posuvových saní a osi skrutky spočíva V tom, že guľový výstupok na matici silovo spoluzaberá s drážkou tvaru písmena V vytvorenou v telese posuvových saní, alebo matica má dva gulové výstupky, pričom jeden výstupok je V silovom kontakte s prvou rovinnou plochou vytvorenou na posuvových saniach a druhý výstupok je V silovom kontakte s druhou rovinnou plochou vytvorenou na posuvových saniach, pritom táto druhá plocha je kolmá na prvú plochu. Nevýhodou týchto riešení je, že sily v stykových bodoch matice a posuvových saní nepôsobia v osi skrutky a vytvárajú klopný silový moment.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje a technicky problém rieši spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky tvorený kompenzačnou spojkou, podstatou ktoréhoje, že na pohybovej skrutke je uložená pomocná matica ktorá má na obvode vytvorené poisťovacie drážky. Do drážok zasahuje poisťovacia skrutka zaskrutkovaná v posuvových saniach. Medzi pomo-cnou maticou a pevnou časťou kompenzačnej spojky je uložená pružina.Výhodou spoja posuvových saní s maticou pohybovej skrutky je, že sa pren-.os pohybu z matice na sane bezvôliovo a jednoznačne realizuje i ked smer pohybu matice a smer pohybu saní sú z dôvodov nepresnej výroby. a montáže mimobežné. Sila pôso-biaca na maticu pôsobí v smere osi skrutky a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení skrutky a matice.Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky je príkladne znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené spojenie V náryse v čiastočnom reze, na obr. 2 je nakresiené spojenie V pôdoryse v čiastočnom reze a na obr. 3 je rez rovinou osi D 4 z obr. l.Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky pozostáva z pohybovej skrutky 1, matice 2 pohybovej skrutky 1, posuvnvých saní 3 a kompenzačnej spojky 4. S posuvovými sañami 3 je pevne spojená prostredníctvom skrutiek 5 prvá čast da kompenzačnej spojky 4, ktorá má vytvorenú zvislú klinovü drážku B. V zvislej klinovej drážke 6 prvej časti 4 a kompenzačnej spojky 4 a V zvislej klinovej drážke 7 vytvorenej strednej časti 4 b kompenzačnej spojky 4 sú uložené guľky 8, 9. K obidvom stranám strednej časti 4 h kompenzačnej spojky 4 sú prostredníctvom nitov 19 pripevnené držiaky 10, 20 guliek 8, 9, 11, 12. V strednej časti 4 h kompenzačnej spojky 4 je vytvorená tiež vodorovné klinová drážka 13, oproti ktorej je v hlavnej matici 2 vytvorená vodorovná klinova drážka 14. Vo vodorovných klinových drážkach 13, 14 sú uložené guľky 11, 12. Na pohybovej skrutke 1 je tiež uložená pomocné matica 15, ktorá má na obvode vytvorené poisťovacie drážky 16. Do drážok 16 zasahuje poisťovacia skrutka 17 zaskrutkovaná v posuvových saniach 3. Medzi pomocnou maticou 15 a prvolu časťou žina 18.Funkcia spoja posuvových saní s maticou pohybovej skrutky je nasledovná Uťahovaním pomocnej matice 15 na pohybovej skrutke 1 sa vytvorí osové predpätie medzi pomocnou maticou 15 »a maticou 2 pohybovej skrutky 1, čim sa v matici 2 pohybovej skrutky 1 vymedzí vôľa v zävitoch. Zároveň sa vymedzia vôle medzi jednotlivými časťami kompenzačnej spojky.Hlavná matica 2 vzhľadom k posuvovým saniam 3 má štyri stupne v-oľnosti posuv V smere osi 03, otáčanie okolo osi 03, posuv v smere osi 0 kompenzačnej spojky 4 a otáčanie okolo osi 04. Tieto stupne voľnosti umožňujú jednoznačný a bezvol-ovy prenos pohybu saní 3 i v pripade, že smery pohybu matice 2 posuvových saní 3 nie sú rovnobežne a priame. Výsledná sila pôsobiaca na maticu 2 pohybovej skrutky 1 pôsobí v jej osi a nevytvára k nej klopný moment, preto tlaky v závitoch sú rovnomerne rozložené. Predpätie v spojení sa dá citlivo nastavit pomocnou maticou 15, čím saminimalizujú straty trením. Závity v hlavnej matici 2 pohybovej skrutky 1 1 pomocnej matici 15 sú súvislé a nezadrhávajú sa preto do pohybovej skrutky 1. Spojenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a je ho možné rozmerovo minimalizovať.Spoj posuvových sani s maticou pohybo vej skrutky, tvorený kompenzačnou spaojkou ný pre presné polohové servomechanizmý a »odmerné systémy používané v presnej nechvaníke, optike a výrobnej technike pre kroelektroniku. Spoj je ąno~žné použit i pre vaiívé skrutkové dvojice, tzv. guikovê skrutky.Spoj posuvových sani s maticou pohybovej skrutky, tvorený kompenzačnotl sporjkou význačujúci sa tým, že na pohybovej skrutke 1 je uložená pomocnú matica l 5 i,ktorá má na obvode vytvorené poisťovacie dräžky 16, do ktorých zasahuje poisťova cia skratka (173 zaskruüšovaná v posuvo~ vých saniach 3, pričom medzi pomocnou. maticou 15 a pevnou časťou Ma kompenzačnej spojky 4 je vložená pružina 18.

MPK / Značky

MPK: F16H 25/22

Značky: posuvových, skrutky, sání, pohybovej, maticou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-261077-spoj-posuvovych-sani-s-maticou-pohybovej-skrutky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky</a>

Podobne patenty