Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

okno mo WNALEZY 45 vydané 15 05 8954 Zosilňovač s automatickým číslicuvým nastavením zosilnenhRiešenie sa týka zapojenia zosilňovača s automatickým číslicovým nastavením zosil« menia vstupného signálu. Podstatou riešenia je, že vstupná svorka B je pripojená na prvý vstup riadiaceho člena 1, ktorého výstup je pripojený na vstup zosilňovače 2, jeho výstup je spojený s výstupnou svorkou 9 a zároveň s prvým vstupom komparátora 3, ktorého druhý vstup je spojený so svorkou 12 referenčného napätia a ktorého výstup je pripojený na druhý vstup čítača 4 impuizov. Na prvý vstup čítača impuizov je pripojený generátor 5 impulzov a na druhý vstup je pripojená svorka 11 riadiaceho signálu. Výstup čitača 4 impulzov je pripojený na prvý vstup jiamäti 6, ktorého druhý vstup je spojený so svorkou 10 nulovacieho impulzu a ktorej výstup je spojený so vstupom spínače 7, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena (l). Riešenie je možné využiť na automatické číslicové nastavovanie zosilnenía vstupného signálu.Vynález sa týka zapojenia zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia vstupného signálu.Zosilňovače s automatickou reguláciou zosilnenia sa rozdeľujú podľa toho, ako sa nastavuje zosilnenie pri meniacom sa vstupnom signáli, na zosilňovače s plynulou reguláciou, podľa úrovne signálu udržujücu na výstupe konštanené napätie, a na zosilňovače s reguláciou s pamäťou, ktoré si pamätá minimálne nastavené zosilnenia.Známe zapojenia zosilňovačov s automatickým nastavením zosilnenia sú riešené tak, že z analógového signálu sa pomocou špičkového detektora určí špičková hodnota, ktorá sa zapamätá v analógovej pamäti. Zosilnenie zosilñovača je nastavené nelineárnym prvkom, ktorý je ovládaný napätím z pamäťového obvodu. Nevýhodou týchto zosilňovačov s automatickým nastavením zosilnenia je najmä -to, že na nelineárnom prvku dochádza k skresleniu prenášaného signálu a analógová pamäť neumožňuje dlhodobú stálosť nastaveného zosilnenia. Pretože regulačné prvky sú teplotne závislé, je nutné uskutočňovať výber regulačných prvkov.Spôsob automatického nastavenia zosilnenia podla čs. autorského osvedčenia č. 178 297 nastavuje zosilnenie zaraďovaním lł-pólov do kaskády a nastavené zosilnenie je zaznamenané v číslicovej forme na výstupe čítača impulzov, pričom skutočne nastavené zosilnenie nastane inverziou výstupných stavov čitača. Nastavené zosilnenie zapamätané v číslicovoni tvare zostane konštantné ľubovoľne dlhý čas.Nevýhodou tohto zapojenia je pomerne zložité obvodové riešenie. Zložitost naviac zvyšuje použitie dvoch špičkových detektorov s prepínačom kódu a nutnost použitia relé.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vstupná svorka je pripojená na prvý vstup riadiaceho člena, ktorého výstup je spojený so vstupom zosilňovače, ktorého výstup je spojený s výstupnou svorkou a zíiroveň s prvým vstupom komparátora, pričom druhý vstup komparátoru je spojený so svorkou referenčného napätia. Výstup komparátora je pripojený na druhý vstup čítača impulzov, na ktorého prvý vstup je pripojený generátor impulzov a na ktorého tretí vstup je pripojená svorka riadiaceho signálu. Výstup čítača impulzov je pripojený na prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom tvare zostane konštantné ľubovoľne dlhý čas. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že odstraňuje neperspektívne a nespolahlive prvky, napríklad relé, a že číslícové riadenie procesu nastavenia a nulovania umožňuje automatizáciu a digitalizáciu merania. Výhodou je i jednoduchosť zapojenia, čo má vplyv na spoľahlivosť.Na priloženom výkrese je znázornená hloková schéma zapojenia zosilňovače podľa vynálezu.Zapojenie zosilňovače podla vynálezu, ako je znázornená na priloženom výkrese, p 0 zostáva z riadiaceho člena 1, na ktorého prvý vstup je pripojená vstupná svorka 8. jeho výstup je pripojený na vstup zosilňovača 2, ktorého výstup je spojený s výstupnou svorkou 9 a zároveň s prvým vstupom komparátora 3, ktorého druhý vstup je spojený so svorkou 12 referenčného napätia. Výstup kornparátora 3 je pripojený na druhý vstup čítača 4 impulzov, na ktorého prvý vstup je pripojený generátor 5 impulzov a ktorého tretí vstup je spojený so svorkou 11 riadiaceho signálu. Výstup čítača 4 impulzov je pripojený na prvý vstup pamäti B,ktorej druhý vstup je spojený so svorkou 10 nulovacieho impulzu. Výstup pñlľläľĺ B je pripojený na vstup spínače 7, ktorý je tvorený potom riarlenými tranzistormi MNOS a ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena 1. Funkcia zapojenia zosilňovače podla vynálezu je nasledovná. Zosilñovaný signál sa privádza na vstupnú svorku B. Tá je spojená s prvým vstupom riadiaceho člena 1, V ktorom sú V kaskádach zapojené odporové deliče napätia. Signál z riadiaceho člena 1 sa privedie na vstup zosilňovače 2, z výstupu ktorého sa po zosilnení privedie na prvý vstup komparátora 3. Tu sa signál porovná s refereučuým napätím, privedeným cez svorku 12 referenčného napätia na druhý vstup kolllpílľátoľâ 3. Z jeho výstupu je signál privedený na druhý vstup čítača 4 impulzov, na ktorého prvý vstup je pripojený generátor 5 impulzov a na tretí vstup riadiaci signál (Jez svorku 11 riadiaceho signálu. V čítači 4 impulzov sa vytvorí sled impulzov, ktorý ovláda čislicovú pamät B, nulovanü nulovacím impulzom, privedeným cez svorku ll nulovacieho impulzu na druhý vstup pamäti S. Signál z jej výstupu ovláda spínač 7, realizovaný s polom riadenými tranzistormi. Výstupný signál spínače 7 je privádzaný na druhý vstup riadiaceho člena 1, ktorý zaradením vhodnej kombinácie oclporov nastaví prenos odporovej kaskády tak, že po zosilnení zosilňovačom 2 je na výstupnej svorke 9 požadované napätie.Zosilňovač s automatickým čísllcovým nastavením zosilnenia, vyznačujúci sa tým, že vstupná svorka 8 je pripojená na prvý vstup riadiaceho člena 1, ktorého výstup je spojený so vstupom zosilňovače (2), kto~ rého výstup je spojený s výstupnou svorkou 9 a zároveň s prvým vstupom komparátora 3, pričom druhý vstup komparátora 3 je spojený so svorkou (12) referenčného itapätia a jeho výstup je pripojený nadruhý vstup čítača 4 impulzov, na ktorého prvý vstup je pripojený generátor 5 impulzov a na. ktorého tretí vstup je pripojená svorka 11 riadiaceho signálu, pričom vý~ stup čítača 4 impulzov je pripojený na prvý vstup pamäti 6, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou 10 nulovacieho impulzu a ktorej výstup je spojený so vstupom spínača 7, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena 1, 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: H03F 1/26

Značky: nastavením, automatickým, číslicovým, zosilňovač, zosilnenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260357-zosilnovac-s-automatickym-cislicovym-nastavenim-zosilnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia</a>

Podobne patenty