Nožový unášač

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75 l Autor vynmazu KOLLÁRIK DUŠAN mg., NOVÉ ZÁMKY,ZSIGO ZOLTÁN mg., BAIČRiešenie sa týka nožového unášača a rieši pružné usporiadanie stredlaceho hrotu a unášacíoh hrotov.Podstatou riešenia je, že v základnom telese nožového unášača je vytvorená uzavretá dutina prepojené s axíálnym vedením strediaceho hrotu a s vedeníaml unášacíçh hrotov, pričom uzavretá dutina je zaplnená tlakovým médlom.vynález se týka nožového unášača a rieši pružné prepojenie unášacích hrotov so strediacim hrotom.V dnešnej dobe sú nožové unášače riešené tak, že unášacie hraty sú vzájomne pružne prepojené a strediaci hrot je samostatne odpružený mechanicky tanierovými pružinami. Tento spôsob odpruženie najmä pri väčších axiálnych silách si vyžaduje veľkú stavebnú dĺžku pružiacej časti, čo najmä u nožových unášačov s valcovou stopkou pridáva na hmotnosti nožového unášača, navyše jedna pružiaca časť je dimenzovaná na jednu axiálnu silu a pri menšej sile nie je zaručený spoľahlivý záber unašacich hrotov.Tieto nevýhody zmierňuje nožový unäšač podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v základnom telese nožového unášača je vytvorená uzavretá dutina prepojené s axiálnym vedením strediaceho hrotu a s vedeniami unášacich hrotov, pričom uzavretá dutina je zapinena tlakovým médiom.Nožový unášač podľa vynálezu znižuje stavebnú dĺžku pružiacej časti a zaručuje spoľahlivé prenášanie krútiaceho momentu pri rôznych axiálnych silách, nakoľko strediaci hrot a Linášacie hroty sú zaradené pružne do série.Nožový unášač podľa vynálezu je znázor- nený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidieť priklad usporiadania nožového unášača v priečnom reze a na obr. 2 je iný príklad usporiadania nožového unášača v priečnom reze.Nožový unášač 100 pozostáva zo základného telesa 101, v ktorom je usporiadaný strediaci hrot 102 v axiálnom vedení 104 a inášacie hroty 103 symetricky usporiadané vo svojich vedeniach 105 okolo strediaceho hrotu 102 na spoločnej rozstupovej kružnici. V základnom telese 101 je vytvorená uzavretá dutina 106, ktorú uzatvára zadné teleso 111 spojené so základným telesom 101 skrutkami 112. Uzavretá dutina je prepojené s vedeniami 105 unášacích hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť tesniaoi krúžok 114. Medzi každým unášacim hrotom 103 a základným telesom 101 vo vedení 105 je usporiadaný vratný pružný prvok 107, napriklad pružina, ktora vtláča unášacie hroty 103 v nezataženom stave do základného telesa 101, čim sa strediaci hrot 102 vysunie axialne za úroveň unášacích hrotov 103 a tým sa zabezpečuje,že nastane stredenie ešte pred spevnenim. Za týmto účelom môže byt usporiadané pomocná pružina 115 do série so strediacim hrotom 102 a so zadným telesom 1.11. Na obr. 2 je tlakové médium 108 tvorené malými guľôčkami 109. Toto usporiadanie umožnuje vypustiť tesnenie 113 ako i tesniace krúžky 114 z konštrukcie nožového unášačrt 100. V tomto prípade je možné pomocnú pružinu 115 pod strediacim hrotom 102 uložiť do dutiny 115 vytvorenej v strodiacom hrote 102, do ktorej je zasunuté zadné teleso 111 svojim výstupkom 117. Vedenie 105 i axiálne vedenie 104 sú vytvorené ako valcové otvory, ktorých priemer sa smerom k čelu 118 nožového unâšača 100 skokom 119 zmenšuje, pričom na vnútornom konci 120 unášacích hrotov 103 ako i strediaceho hrotu 102 je vytvorené osadenie 110, ktoré zabezpečuje, aby sa Linášacie hroty 103 ako i strediaci hrot 102 nevysunuli axiálne smerom k čelu 118 nožového unášača 100 úplne zo svojich vedení 105, respektíve axiálneho vedenia 104. Strediaci hrot 102 je cez obrobok 130 vtiáčaný do základného telesa 101, pričom pôsobí tlakovou silou F, do uzavretej dutiny 106 na tlakové médium 108. Tlakové médium 108 pôsobí odpovedajúcou axiálnou silou Fa na unášacie hroty 103,ktoré pôsobia touto axiálnou silou Fa do obrobku 130 po prisunuti sa k jeho čelnej ploche 131.1. Nožový unášač, pozostávajúci zo základného telesa, v ktorom je v- strede umiestnený v axiálnom vedení odpružený stredíaci hrot a z unašacich hrotov, usporiadaných symetricky okolo stredlaceho hrotu vo vedaniach na jednej rozstupovej kružnici, pričom unášacie hroty sú pružne vzájomne pre.pojené a zabezpečené voči natočeniu vo vedeni, vyznačený tým, že v základnom telese 101 nožového unášača 100 je vytvorená v axiálnom smere.3. Nožový unášač podľa bodov 1 a 2 vyznačený tým, že tlakové médium 108 tvoria usporiadané guľôčky (109).

MPK / Značky

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, nožový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260356-nozovy-unasac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nožový unášač</a>

Podobne patenty