Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNAIEZV A omg/y 45 Vydané 15 05 897 | 5 utor vynllezu KOLLÁRIK DUŠAN ing., NOVE ZÁMKY(54) Odkladacie zariadenie pre čelný unłšnčRiešenie sa týka odkladacieho zariadenia pre čelný llłlâšač pozostávajúceho z bubnového zásobníka otočne spojeného s ramenom vysúvateľným do pracovného priestoru obrábacíeho stroja a rieši jeho telesné Llsporiadanie. jeho podstatou je, že aspoň jedna uchytávacia plocha pre záber s povrchom čelného unäšača je vytvorená na rotačnom prvku, ktorý je otočne ttsporiadaluý v dutina telesa bubnového zásobníka.je vhodné xxajnnä pre čelné unášače uchytené v dutlne vretena obrábacleho stroja,pri ktorých uvoľnení sa vreteno obrábacieho stroja natáča.vynález sa týka odkladacieho zariadenia pre čelný unášač pozostávajüceho z bubnového zásobníka otočne spojeného s ramcinom vysúvateľným do jiracovného priestoru obrabacieho stroja a rieši jeho telesné usporiadanie.V súčasnej dobe sú známe odkladacie zariadenia pre čelný unašač, ktoré majú v telese bubnového zásobníka usporiadané uchytávacie plochy pre záber s povrchom čelného unášača, ktoré uchytávajú čelný unášač pri jeho uvoľnení z kužeľovej dutiny vretena v axiálnom smere. Nie sú však vhodné pre odkladanie čelných unäšačov, ak sa pri ich uvoľnení z dutiny vretena vreteno natáča. Mohlo by dôjsť ku skrúteniu uchytávacich prvkov, prípadne k nespoľahlivemu uchytenia čelného unášača v bubnnvom zásobníku.Tieto nevýhody zmierňuje odkladacie zariadenie pre čelný unášač podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že aspoň jedna uchytávacia plocha pre záber s povrchom čelného uuašača je vytvorená na rotačnom prv ku, ktorý je otočne usporiadaný v dutineĺ.telesa bubnového zásobníka pre rotačný prvok vytvorenej.Odkladacie zariadenie podľa vynálezu umožňuje .uchytenie čelného unášača ľubovoľným známym spôsobom uplatneným pri odkladacich zariadeniach a jeho následné uvoľnenie z kuželovej dutiny vretena obrábacieho stroja, pričom uchytävacia plocha sa natáča spolu s vretenom a čelným unašačom.Odkladacie zariadenie pre čelný unášač podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidiet priklad jeho prevedenia v čiastočnom pohľade a reze, na obr. 3 je iný príklad usporiadania odkladacieho zariadenia v čiastočnom reze a pohľade a na obr. 3 je ďalší príklad prevedenia odkladacieho zariadenia v čiastočnom reze a pohľade.Odkladacie zariadenie ll) pre čelný imášač 4 U pozostáva z bubnového zásobníka 20 a z ramena 30, na ktorom je bubnový zá 4sobník 2 D otočne uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení čelného unášača 40 sa s ním natača i rotačný prvok 24 a tým nedochádza ku SkľÚCaľlÍll Lichytavacích plôch 25 a uchytenie je spoľahlivé. Nakoľko pri vkladaní čelného unášača 40 do vretena obrábacieho stroja nie je nutné uhiove polohovanie,voľné otočné uloženie čelného unášača díl v bubnovom zásobníku 20 nemá obmedzujúci vplyv na prevádzanie automatickej výmeny čelných unášačov 40. Za účelom zniženia trenia je medzi telesom 21 bubnového stroja nie je nutné uhlové polohovanie,vytvorená aspoň jedna mazacie drážka 29. Dutina 23 je prepojené so známym vysúvacim zariadením 22, ktoré zabezpečuje spoľahlivé vysunutie čelného unášača 40 z bubnového zásobníka 21.V axiálnom smere je rotačný prvok 24 zabezpečený vekom 25, ktoré je skrulkaini 27 pripevuené k telesu 21. e možné umiestniť medzi teleso 21 a rotačný prvok 24 valivé ložisko 28 ako je to vidiet na obr. 2. Na obr. 3 je znázornená také Lisporiadanie odkladacieho zariadenia 1 D, kde rotačným prvkom 24 je priamo ložisko s kužeľovou dierou 31, respektíve jeho vnútorný krúžok 32, zatiaľ čo vonkajší krúžok 33 je neotočne uložený v telese 21 bubnového zásobníka 2 U.Odkladacie zariadenie 10 podľa vynalezu nájde uplatnenie v automatizovaných výrobných systémoch, kde sa vyžaduje automatická výmena čelných unášačov 4 U uchytených priamo do kužeľovej dutiny vretena obrábacieho stroja a pri ich uvoľnení z nej sa využíva natáčanie vretena obrábacieho stroja.1. Odkladacie zariadenie pre čelný unašač pozostávajúca z bubnového zásobníka otočne spojenéhos ranienom vysúvateľným do pracovného priestoru obrabacieho stroja,pričom bubnový zásobník má na sebe uspodiadanú aspoň jednu uchytavaciu plochu pre záber s povrchom čelného unášača vyznačené tým, že aspoň jedna uchytávacia plocha 25 pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40 je vytvorená na rotačnom prvku (24), ktorý je otočne usporiadaný v dutine (23) telesa (21) bubuového zasobnika (20).2. Odkladacie zariadenie pre čelný unašač podľa bodu 1 vyznačený tým, že medzirotačným prvkom 24 a dutinou 23 telesa 21 je vytvorená aspoň jedna mazacia drážka (29).3. Odkladacie zariadenie pre čelný unašač podľa bodu 1 alebo 2 vyznačené tým,že medzi rotačným prvkom 24 a dutinou 23 telesa 21 je usporiadané aspoň. jedno valivé ložisko 28.4. Odkladacie zariadenie pre čelný unašač podľa bodov 1 až 3 vyznačené tým, že rotačným prvkom 24 v dutine 23 telesa 21 bubnového zásobníka 20 je ložisko s kužeľovou dierou 31 pre záber s čelným kuželovým povrchom 42 čelného Lmášača

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, odkladacie, unášač, čelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260352-odkladacie-zariadenie-pre-celny-unasac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odkladacie zariadenie pre čelný unášač</a>

Podobne patenty