Výškomer pre nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích

Číslo patentu: 260345

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kovačič Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

oé.°A 5 rą-§ POPIS VYNÁlEZU głçosąš E( AUTORSKÉMU OSVEDČENIUÚRAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 04 39 A OBJEVVII Mor vynllezu KOVAČIČ KAMIL, BRATISLAVA(54) výškomer pre nastavenie oslría nožov, najmä lúpaeíchNa základnom ho-rizontálnom telese s libelou je vertikálne fíxovaná stojlna so žliabkom, v ktorom je mikrometrlcká skrutka. Polohovací kameň, pod ktorým je uložená predpätá tlačná pružina, je na jednej strane upevnený na mlkrowmetrlckej skrutke a na druhej strane je spojený s bežcom hĺbkomera s nóniovým ukazovateľom.vynález rieši výškomer na .nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích.Doposiaľ známe meradlá na nastavenie,alebo kontrolu výšky ostria lúpacích nožov od osi otáčania, sa používajú typové ako napr. hlbknomery, ktoré sú buď čiastočne upravené, alebo prispôsobené požadovanej kontrole, resp. sa používajú pomocou špeciálnych prípravkov. Nevýhodou týchto mcradiel je ich neprektičnosť. Ďalší známy špeciálny výškomer pre požadovaná účely je atypickej konštrukcie. Skladá sa zo základného telesa a nadstavca, v ktorom je posuvne uložené valcové teleso vysúvajúce sa pomocou mikrometrickej skrutky. Nevýhodou popísaného naradia je značná pracnost a požadovaná preciznost výroby. Ďalšie z meradiel, používaných pre tieto účely, sa skladá z typovej prizmatickej vodováhy, opatrenej atypickýin držiakom pre mikrometrickúvanä v držiaku kolmo na horizontalnu rovinu zakladnej prtzmatickej vodovahy. Nevýhodou je malý meraci rozsah, preto pri moraní je potrebné používat sadu nadstavcov. Ďalšia z nevýhod tohto meradle je v tom,že výsuvná valcová časť počas otáčania mikrometrickou skrutkou rotuje okolo svojej osi . ,Vyššie uvedené nedostatky známeho stału meracej techniky sú odstránené výškomerom na nastavenie ostria nožov podľa vynálezu, ktorého podstataspočíva v tom, že na základnom horizontálnom telese s libelou,je vertikálne fixovaná stojina so žliabkom, v ktorom je osadená mikrometricka skratka pomocou ovládacej hlavice, pričom na mikrometrickej skrutke je opevnený polohovací kameň, pod ktorým je uložená predpätá tlačná pružina pomocou vymedzovača axiálnej vôle, pričom druhá strana polohovacieho kameňa je pevne spojená pomocou poistky s bežcom hĺbkomera, ktorého nóniový ukazovateľ je pevne uchytený V základnom horizontálnom telese polnocou ochrannej príchytky.výškomer na nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích, podľa vynalezu predstavuje nové dokonalejšie meradlo, ktoré je zvlášť vhodné pre nastavovanie a kontrolu polohy lúpacieho noža od osi otáčania u lúpacích strojov na dyhy, Predstavuje vyšší kvalitativny stupeň meracej techniky oproti súčasnému stavu. Výhody navrhovaného riešenia oproti súčasnému stavu meracej techniky spočívajú v tom, že meradlo je jednoduchše konštrukcie s vymedzenými vertikalny mi vôľaini, bez väčších požiadaviek na ch jtiažnost výroby. výškomer je účelne ovlá datelný zhora a ovládacie mechanika je okrytovaná voči poškodeniu.Príkladné vyhotovenie zariadenia podY-l vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Výškomer na nastavenie ostria nožov pozostáva zo základného horizontálneho telesa 1, na ktorom je vertikálne fixovaná stojina 2 ~. V hornej časti stojiny 2 je žiiabo-k, v ktorom je osadená mikrometrická skrutka 3, vo vrchnej časti stojiny 2 opatrená ovládacou hlavicou 7 a proti nežiadúcemu uvolneniu je opatrená poistkou. Na mikrometrickej skrutke 3 v žliabku stojiny 2 je naskrntkovaný polohovací kameň 4, pod ktorým je naskrutkovaný vymedzovač 5 axiálnej vôle.Medzi polohovacím kameňom 4 a vyluc.dZOVčlČDlH 5 axiálnej vôle je uložená pred päta tlačná pružina 6. Na spodnej časti je Inikrometricláá skratka 3 opatrenia koncovým dorazom. Polohovací kameň 4 je druhým koncom pomocou poistky pevne spojený s bežcom hĺbkomera. Nóniový txkazovatel 9 hĺbkomera je pevne uchytený pomocou ochrannej príchytky lll v základnom horizontálnom telese 1.Poloha lúpacieho noža voči osi otáčania výrezu sa nastavuje tak, že horizontálne teleso 1 prístroja s libelou sa položí zakladňou na hornú stranu vretena lúpacieho stroja, pričom bežec 8 hlbkomera je nasmerovaný nadol, vertikálne na ostrie lúpacieho noža stroja. otáčaním ovládacej hlavice 7 smerom dolava sa vysúva bežec 8 zo samotného prístroja, t. j. z ochrannej prichytky lil dovtedy, pokial sa libela na horizontálnom telese 1 neustaví do vodorovnej polohy.Ked sa bežec 8 hĺbkomera dostane do kontaktu s ostrím noža, zistí sa presná poloha ostria noža voči otačaniu výrezu otáčaním na nóniovom ukazovateli 9 hlbkomera. Momentálna hodnota vysunutia bežca 8 hĺbkomera sa odčíta s presnosťo-u 0,05 mm. Nastavené výška noža sa odčíta až po polohovani výškomera do horizontalnej polohy podľa libely.Opačným otáčaním ovládacej hlavice 7 sa bežec tl hĺbkomera zasúva.Výškomer na nastavenie ostria noža je určený hlavne pre nastavenie lúpacích nožov, resp. na kontrolu jeho výšky voči osi otáčania kmeňa pri lúpaní dýh.výškomer na nastavenie ostria nožov, najmä lvpacích na dyhy, pozostávajúci z tele« sa, na ktorom je upevnené stojina a z kom~ pletného meracieho systému, vyznačujúci sa tým, že na základnom horízontálnom telesa 1) s libelou je vertikálne fixovaná stojina 2 so žiiubkom, v ktorom je osadená mikroaiwetrická skrutka 3 pomocou ovládacej hlavice 7, pričom na mlkrometrickejskrutke 3 je tlpevnený polohovací kameň(41, pod ktorým je uložená predpätá tlačná pružina (6) pomocou vymedzovača 5 a~ xlálnej vôle, pričom druhá strana polohovacieho kameňa (4) je pevne spojená poznw cou poistky s bežnom 8) hĺbk 0 mera,kto 1 é~ ho iuóniový ukazovateľ 9 je pevne uchytený v základnom ho-rizontálnom telesa 1 pomocou ochrannej príchytky 10, 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: B27G 23/00

Značky: výškomer, lúpacích, nožov, najmä, nastavenie, ostria

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260345-vyskomer-pre-nastavenie-ostria-nozov-najma-lupacich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výškomer pre nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích</a>

Podobne patenty