Zariadenie pre priečne strihanie pasikovitého materiálu pod roznym uhlom strihu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Zariadenie pre priečne strihanie pasikovitćho materiálipod rôznym uhlom strihuvynález su týka zariadenia pre priečne sirihaivier, púsiknvitéhr) materiálu pod rôznym 111110111 strihu, najmä obuvuickycli a ,galantérnych pzisikov, jaozostávajúcc z podávm cioho, strihacieho a otočnóhn mrachaniz 11 n 1.P 1 isily 7. kožených, alebo plastických materiálov sa v značnej miere používajú v olvuvníckunn) alebo galantérnoin priemysle 1,111 1 t 11 nššt 1111 rri 11 zvršlm 111111111, či. galantérne výrobky. Tieto jiásiky sa slrihajfi na požadovan( dĺžku a. 111101. strihu je vedený na po~ zdĺžmi vs jaúsika a je závislý od šírky po 11 žitúhn púsika a tĺt-BŽ od zvolenej konštrukcie obuvi, aby jeho dĺžka v otvorc pro stromčekové jiůdovauie bola optimálna. Dopnsial sa strihanie pásikcv pod 111110111 JĽEVÉCÍZUUJ tým spôsobom, že jednu pracovníčka ručne ceri-zltou oznzifíovala podľa plechovej šabló~ ny dĺžku a uhol strihu pásika a ďalšia pracovníčka ručne nožnlcami, asi 40 metrov dlhý pásikoviiý materiál, už označený strihala. Boli pokusy skonštruovat zariadenia pre strihanie kolmo na pczdĺžnu os a dĺžka sa nastavovala ručným posunutím. Takéto spôsoby výroby boli náročné na pracovné sily,čiže málo produktívne aj vzhľadom na značný rozsah použitia pásikov.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre priečne strihanie pásikovitého materiálu pod rôznym uhlom podľa vynálezu. jehopodstata spočíva v tom, že sa skladá z podávacieho, strihacieho a otočného mechanizmu, pričom podávaci mechanizmus je tvorený tyčou V spodnej časti so závitom, na ktorom je presuvne uchytená zarážka pohvbujúca sa v zvislom smere pri otáčani ruč~ llêhD kolieska. Druhá zarážka je pevne spo» jená s piestnou tyčou pneumatického valca a tiež s ozubenou tyčou, ktorá sa pohybuje v zvislej rovine v. drážke dosky.Prlamočiary pohyb ozubenej tyče sa cez ozubené Iro-lesa prevádza na otáčavý, a to je pomocou hriadela spojené s podávacim kolesom pâsikovltého materiálu. Tlak naii vyvodzuje pritlačné koliesko cez pružinu. Pozdĺžna os prestaviteľných voditok do šírky smeruje medzi strihacie nožiky. Strihací mechanizmus je tvorený výkyvným ramenom, na ktorom je strihací nožík. Rameno je otočne uchytené vo vidlici a tá vo výkyvne uchytenom pneumatickom valci, kde na jeho piestnej tyčí je upevnené vidlica a v nej otočne uchytená tyč, ktorá je pevne spojená s hriadelou, ktorá je pevne spojená s hriadeľou, ktorá otâča celý strihací mechanizmus. Uhol strihu sa nastavuje na oblúkovitom ramene, v ktorom sú drážky pre kocky, ktoré vymedzujü uhol strihu pri pohybe zarážky.Účinky vynálezu sa prejavujú v takomskĺbení podávacieho, strihacieho a otočného mechanizmu spolu s oviádacou jednotkou,že podstatne niekoľkonásobne zvyšujú pro.duktivitu práce, odstraňujú ručnú namá havú prácu a zvyšujú kultúrnosť pracovíska. jednoduchá obsluha, vysoká produktivita a spoľahlivý chod zariadenia sú hlavné prednosti zariadenia. Dĺžka pásika sa nastavuje vložením plechovej šablóny medzi zaräžky na tyčí so zävitom a otáčaním ručného kolieska sa nastaví požadovaná dĺžka pásika. Širka V prestaviteľných vodítkach sa tiež nastaví otáčaním ručného kolieska na vodítkach. Uhol strihu sa nastavuje na oblúkovitom ramene, a to premiestñovaním kociek do jednotlivých drážok.Príkladné vyhotovenie zariadenia podľa vynaiezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde wobr. 1 je perspektívny pohľad na celé pracovné ústrojenstvo, na obr. 2 je časť pôdorysu s podávacími kolieskami a strihacími nožikmi, na obr. 3 je odstrihnutý pásik.Zariadenie pre priečne strihanie pásikovitého materiálu pod rôznym uhlom strihu obr. 1, pozostáva z podávacieho, strihacieho a otočného mechanizmu. Podávací mechanizmus sa skladá z tyče 1, ktora má v spodnej časti závit 2, na ktorom je presuvne uchytená zarážka 3, pohybujúca sa v zvislom smere otáčaním ručného kolieska 4. Druhá zarážka 5 je pevne spojená s piestnou tyčou B pneumatlckého valca 7 a ozubenou tyčou B, pohybujúcou sa v zvislom smere v drážke 9 dosky 10. Cez ozubené koleso 11Zariadenie pre priečne strihanie pásikovitého materiálu pod rôznym uhlom strihu, najmä obuvníckych a galantérnych pásikov pozostávajúca z podávacieho, strihacieho a otočného mechanizmu, vyznačujúce sa tým, že podávací mechanizmus je ivorený tyčou 1 v spodnej časti so závltom 2, na ktorom je presuvne ilchytená zarážka 3 a ručným kolieskom 4, druhú zarážka 5 je pevne spojená s piestnou tyčou 6 pneumatického valca 7 a ozubenou tyČUU 8 v drážke 0 dosky 1.0, na hriadcli 12 je upevnené wozubené koleso 11 a podávacic koleso 13 pásilçovitého maleriálu 14 a vo vertikálnej rovine nad podáa hriadel 12 sa otáča podávacie koleso 13 pásikovitého materiálu 14.Tlak naň vyvodzuje prítlačné koliesko 15 cez pružinu 16. Pozdĺžna os prestavitelných vodítok 17, 18 smeruje medzi strihacie nožíky 19, 20. Strihací mechanizmus je tvorený výkyvným ramenom 21, na ktorom je upevnený strihací nožík 20. Rameno 21 je otočne uchytené vo vidlici 22 a tá vo výkyvne uchytenom pneumatickom valci 23.Otáčanie strihacieho mechanizmu je umožnené pomocou výkyvne uchyteného pneumatického valca 24, kde na jeho piestnej tyči 25 je upevnená vidlica 26. V nej je otočne uchytená tyč Z 7 a tá upevnené 111 hriadeli 28, ktorá otáča celý strihací mechanizmus. Uhol strihu sa nastavuje na cblúkovitom ramene 29 s drážkami 30 a kocky 31, 32 vymedzujú uhol strihu oz, (5 pri pohybe zarážky 33.Pracovný postup pri priečnom strihaní pásikovitého materiálu pod rôznym uhlom strihu podľa vynálezu je nasledovný.otáčaním ručného kolieska 4 nastavujeme dĺžku strihaného pásika 34 neznázornenou plechovou šablonou, ktorú vkladanie medzi zaräžky 3, 5. Prestavitelné vodítka 17,18 nastavíme podľa šírky pásikovitého ma teriálu 14 a ten vsunieme do vodítok, pri čom nadvihneme prítlačné koliesko 15 až medzi strihacie nožiky 19, 20. Na ohlúkovitom ramene 29 premiestnime kocky 31, 32 do drážok 30 podľa požadovaného uhiu strihu a, B.varím kolesom 13 je príilačne koliesko 15 s pružinou 16, pozdĺžna os pr stavitelných vodítok 17, 18 je kolmo k vertikálnej rovine strihacĺch nožíkov 10, 20 strihacieho mechanizmu, ktorý je tvorený výkyvným ramenom 21, na ktorom je upevuený nožik 20, a to je otočne mghytiené vo vidiici 22 a tá vo výkyvne uchytenom jmeumatickom valci 23, so ZñľáŽkDLl 33 V rovine kovlmej na os hriadeľn 28 je výkyvne uchytený pneumatický valec 24,kde na jeho piestnej tyčí 25 jc iupevnená vidlica 26 a v nej otočue uchytenia tyč 27, na ohlúkovitoín ramene 20 s (lľĚiŽkami 30 sú kocky 31, 32.

MPK / Značky

MPK: A43D 8/00

Značky: zariadenie, uhlom, materiálů, roznym, pásikovitého, střihu, strihanie, priečne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260340-zariadenie-pre-priecne-strihanie-pasikoviteho-materialu-pod-roznym-uhlom-strihu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre priečne strihanie pasikovitého materiálu pod roznym uhlom strihu</a>

Podobne patenty