Hydraulický uzáver

Číslo patentu: 260338

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlov Ladislav, Kravec Ján, Pračko Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PIO VVNMEIV 45 vydane 15 04 59 A omvv75 Autor vynálezu KRAVEC JÁN ing., PAVLOV LADISLAV ing.,PRAČKO IÁN mg., MICHALOVCERiešenie sa týka hvdraultckého uzáveru pre pohyb pohyblivej dosky a vyvodenie hlavnej dotykuove sily, zvlášť u vstrekova~ cíoh lisov pre spracovanie plastických hmôt a. u strojov pre líatie kovov pod tlakom a spočíva v tom, že v hydraulickonl valci sú urožené čelom k sebe dva piesty s piestnicami a. medzi ich čelom je vytvorený pracovný dotlačný medzípriestor. Pred prvým pÍGSÍOIH je prvý pracovný priestor a za druhým piestom je druhý pracovný priestor. Plnenie tlakovott kvapalinou medzipriestoru sa prevedie otvorom vo valcl alebo «prípoom priestoru otvorom a priestoru otvorom.pre Lizatváranie foriem u vstrekovacích lisov na spracovanie plastických látok, gumy, bakelitu a u strojov pre liatie kovov. pod tlakom. Hydraulický uzáver je použiteľný aj v v iných oblastiach a tov polohe horizontálnej a vertikálnej.Nedostatkom doteraz známych hydraulických uzáverov je, že .pre veľké uzatváracia sily je potrebná veľká plocha piestu hydraulického valca a pri veľkých zdvihoch veľké množstvo tlakovej kvapaliny. Tento nedostatok sa vo svete rieši rôznymi spôsobmi. Napríklad pomocou samostatných lpriamočiarych hydrom-otorov pro rýchly pohyb pohyblivej dosky a po uzatvorení uzáveru uvedením do činnosti .prlamočiareho hydromotora o veľkom priereze valca. Iný spôsob spočíva v tom, že pri pohybe pohyblivej dosky, pomocou rýchlych priamočiarych h-ydromotorov, sa pohybuje piest vo valci o veľkom priereze veľkého hydromotora a nasávat tlakovú kvapalinu z pridavnej Iládržky nad uzáverom, potiaľ kým sa hydraulický uzáver neuzatvorí. Potom sa zapojí nasávací ventil a tlakové kv-apalina sa privedie do valca, kde vyvodi požadovanú uzatváracia silu.Uvedené nedostatky odstráňtljepredmetný vynález liydraulického uzáveru pre pohyb ipohyblivej dosky a vyvodenie dotlaku, zvlášť u vstrekovacích lisov na spracovanie plastických látok a strojov .pre liatie kovov pod tlakom, ktorý pozostáva z líydraulického valca s dvoma piestami »a piestnicami, so závorami otvoru v zadnom strmeni, ovládaných dvoma priamočiarymi hydromotormi,podľa vynálezu, ktorého podstata sjočíva V tom, že v hydraulickom valci sú uložené čelom k sebe dva piesty s pisetnicami, medzi ich čelami je vytvorený pracovný medzipriestor pre vyvodenie hlavnej dotlakovej sily,.pred prvým piestom je prvý pracovný priestor a za druhým »piestom je druhý pracovný priestor a záveru tvoria dve oceľové dosky, ktoré na jednej strane majú polkruhové vybranie pre čiastočné prekrytie otvoru a sú k sebe alebo od seba posüvané dvoma clvojčinnýxni lpriamočiarymi hydromotormi.Výhody hydraulického uzáveru podľa vyziálezu spočívajú v tom, že pro rýchle uzatváranie a otváranie formy je použitý len jeden pľĺaľilOČĺiiľV hydromotor s dvoma piestami a troma pracovnými priestormi, pri uzatváraní sa využíva protitlaku na tlmenie nero-vnomerného chodu a zároveň je možné zastaviť pohyblivü dosku s veľkou presnostou. Pritom sa pohybuje malá hmotnost hydromotora a to len piest s piestnicou H malé zotrvačné sily. Do piestnice je možné namontovaľ priamočiary hydromotor pre vyrážanie. Do medzipriestoru medzi piesty je možne privádzať tlakovú kvapalinu o vysokom tlaku z multiplikátora bez rizika, že tesnenie prepustí časť tlakovej kvapaliny do vonkajšieho .priestoru, čo umožňuje zmenšiť rozmery prlamočiareho hydromo-tora.Prestavovanie výšky formy je plne hydraulické, jednoduché a rýchle a hydraulický uzáver je nenáročný na výrobu. Tlak Inedzi piestami vyvoláva axíálne sily a svojím činkom tlačí piesty od seba. V jednom smere je axiálne sila zachytená pomocou dvoch závor a v druhom smere pôsobí na pohyblivú dosku. Pri vyvodení hlavnej cl-otykovej sily je fičinok tlaku na hydraulický valec len v smere radiálnom. V axiálnom smere pôsobí sila len pri rýchlom chode a vtedy jej veľkosť činí len okolo 5 až 6 0/0 zo sily dotlaku. , Hydraulický Lizáver podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese v llZ~čiĺ.0 iGnej polohe.Hydraulický uzáver pozostáva z predntłbt) pevného strmeňa 11, pOhVbĺĺVGĺ tlosky 1 G a zadného strmeňa 8, ktoré sú uložené na vodiacich stĺpoch 6, hydraulickćho valca 1 s prvým piestom 2 a druhým piestom 3 s piestnicou 14 pre pohyb pohyblivej tloslty til a ktorý je čelom uložený proti čelu prvého piestu 2. liydrnaulický valec 1 môže byt podoprený podpornou lronzoloil il. V zadnom stremeni 8 súgdva piriainočiaro hydraulické motory 5, »ktoré slúžia na jiosúvonie k sebe a od sebe dvoch závor 4 otvoru D v xndnrnn strmeni łl. Pre prívod tlakovej ltvapaliny do medzipriestoru B je prevedený otvor d v hydraulickom valci 1, alebo prípoj 13 piestu Z. Na obrázku je znázornená forma 12.Pre otvorenie hydraulického uzáver jo potrebné odzávorovať a pomocou tlakovej.kvapaliny uviesť do pohybu piesty 2, 3 v hydraulickom valci 1. Privedie sa tlaková kvapallna do prvého pracovného priestoru A pred prvým -piestom 2 otvorom b. Dotlačný pracovný medzipriestor B medzi piestami 2,3 je cez otvor d, alebo prípoj 13 spojený pomocou šupätka s odpadom. Tlaková kvapalina posunie prvý piest 2 o požadovanú hodnotu doprava, vytlačí časť tlakovej kvapaliny z pracovného medzipriestoru B a tým sa odsunie zadná časť piestnice 15 od závor 4. Posun je veľmi malý. Delená závora 4,t. j. jej polovica sa pomocou dvojčinných hydromotorov 5 od seba vzdialia a úplne odkryjú otvor D v zadnom strmeni (l. Uzatvorí sa odvod tlakovej kvapaliny z medziepriestoru B medzi piestami 2, 3 cez otvor d alebo pripoj 13. Spojí sa prvý pracovný priestor A cez otvor b s odpadom. Do druhého pracovného priestoru C za druhým piestom 3 .a otvorom a sa privedie tlxaková kvapalina, ktorá svojím účinkom na druhý piest 3 na strane piestnice 14 ho uvedie do pohybua súčasne aj pohyblivú dosku 10. Tlaková kvapalina v pracovnom medzipriestore B tlačí na »prvý piest 2, ktorý pri pohybe sprava doľava vysúva piestnicu 15 otvorom D v zadnom strmeni 8 von. otváranie prebieha tak dlho, pokiaľ snímač polohy neda príkaz na zastavenie.Pri uzatváraní hydraulického uzáveru sa pomocou šupätka spojí druhý pracovný prie 260338str-r C cez otvory a, b s prvým pracovným priestorom A. Pracovný medzipriestor B je uzatvorený. Do prvého pracovného priestoru A, ktorý je väčší než druhý pracovný priestor ii menší priemer piestnice), sa privedie tiazkuvzi lçvapalina, ktora svojim účinkom na prvý niest 2 vyvodí potrebnú silu n.a pohyb prvého piestu 2 zľava doprava a cez tlakovú kvapalinu v pracovnom medzipriestoru B porsuva druhý piest 3 s piestnicou 14 doprava. Tým sa pohybuje pohyblivá doska 1.1 zlava doprava. Tlaková kvvapalina z druhého WĽICOVDÓITO priestoru C v hydrauliokom valci 1 je stlačovaná a otvormi a, b preteká do prvého pracovného priestoru A hydraulického valca 1 ixzatváranie je s protitlakom. Tloto riešenie má okrem uvedených výhod(lalšiil výhodu, že priemer piestnice je men Pri uzávorovuní hydraulickćhvo uzávoru sa privedie tlakové kvapalina otvormi o do priamočiarych dvojčinných hydraulických motorov 5, ktoré uzatvoria závory 4. Pracovné priestory A, C v hydraulickom valci 1 sa spoja cez otvory a, b s odpadom. Privodtu sa tlakova lwaupalina do pracovného medzipriestoru Il medzi jaiesty 2, i cez otvor d,alebo ĺľl()~ 13 a ta svojim vysokým tlalc)11 i,pôsobiacim nu velké plochy mestov 2, 3 vyvoclí uzatvârachx silu. Protože sa pĺGSlllĺCčl 15 prvého picstu 2 (rjirie o delenú závoru 4,začne táto sila tlačiť na pohyblivú dosku ll a udelí jej potrebný dotlak pri Lizatvárani liydraulického uzaveru.Flaková kvaipaliua privádzaná do pracovného dotlačného medzipriestoru B medzi piesty 2, 3, môže byt od hydrogenerátorapriamo alebo z multiplikätora. Možný výrou tlakovej kvapaliny netesnosiou medzi piestami 2, 3 a hydraulickým volcom 1, sa dostane do pracovných priestorov C, A, ktoré sú V tej dobe spojené s odpadom.Hydraulické prestavovanie výšky formy sa prevádza nasledovne v polohe, ked piesty 2, 3 sa čelami dotýkajú, je nastavený hydraulický uzáver na maximálnu výšku formy. V pripade, že sa použije menšie výška ormy, pripadne minimálna, jirestavenie sa prevedie nasledovne. Uzatvorí sa piestnica 15 prvého piestu 2 pomocou závor 4 L. Prepoji sa druhý pracovný priestor C cez otvor a s odpadom. Otvorom d vo valci 1 alebo pripojom 13 sa privedie tlaková kvapalinai do pracovného Inedzíjuriesatoru 1. je účinkom sa začne prohybovvat tlruhý jiiust 3 zlava doprava a posúva pohyblivtl tlosku lil na požadovanú vzdialenost od predného pevneht) strmeiia 11. Prívod tlakovej kvaps-iliny do medzipriesiortt l za zastaví a tým je prestavenie výšky formy ukončené, Prestuvranicvýšky lormy z lliĺilĺlllii na inaxiuituitpiest nica 1.5 piest z sa mcaixmoiuije. Medzipriesiot i sa spojí cez otvor cl alebo prijm 1.3 s odpadom a privedie sa Uaková kvłrlpłilĺľlĺi do do priestoru C. jej účinkom sa pohybuje Jiest 3 zpruava doľava a JUSÚVä poliyhlivu(iosku 1.0 na potrebnú vzdialenosť od predného pevného strmeňa 11. Tlakové kvapalina v medzipriestore B medzi piestami 2, 3 slúži k nastaveuiu, prenosu pohybu z jedného piestu na druhý a »k doposial popisaným účelom.1. llydrtaulický uzáver na prísun a odsun pohyblivej dosky a vyvinutie hlavnej dottlačnej sily najmä u vstrekovacích lisov na spracovanie plastických látok a strojov pre liatie kovu pod tlakom, pozostáva z jpohyblivej upinacej dosky vloženej medzi pevným predným a zadným strmeňom spojených vodiacimi stlpami a zadnom strmeni su umiestnené dve závory s dvojčinnými priamočiarymi hydroinotoiuni a medzi zadným strmeňom a pohyblivou upínacou doskou, kde v. ich strednej osi je umiestnený .trojčinný priamočlary hydromotor, vyznačený tým, že hydraulický valec 1 je opatrený ,prirubou 17 .pre pevné uchytenie strmeňu 8 a otvormi a, b, vd pre prívod hydraulickej kvapaliny, v ktorom sú uložené čelami k sebe dva piesty 2, 3 s tesnicimi lkrúžkami 22 a s piestnicami 14, 15, kde piestnica 14 je pevne uchytenä pomocou príruby 16 k pohyblivej Lupínacej doske 10, čímsa vytvorí pracovný iuetlzijirieslui B pre vyvodenie hlavnej (lotlačnej sily., pred ,prvým piestom 2 je pracovný ,priestor A a za druhým piestottt 3 je druhý pracovný priestor C, kde piestnice 14, 15 sú utesnenê tesniacimi krúžkairui 19, ZD umiestnených v prírubách 17, 18 a priruba 18 je pevne uchytená prevazne jionjottou svoruikových skrutiek 21, 2. Ilydraullcký uzáver podla. bodu ,l vyznačuje sa tým, že hydraulický valec l je podoprený podpernou konzol-au 9.3. Hydraulický uzáver ,podľa bodov 1 a 2 vyznačuje sa tým, že prívod hydraulickej kvapaliny do priestoru B pre vyvodenie hlavnej dotlalkovej sily je zabezpečený prívodným nprípojom 13 cez piest 21.4. Hydraulický uzáver ,podľa bodov 1 až 3 vyznačuje sa tým, že priruba 18 je pevne spojená .priamo s hydraulickým valcom

MPK / Značky

MPK: B22D 17/26, B29C 33/24

Značky: hydraulický, uzáver

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260338-hydraulicky-uzaver.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický uzáver</a>

Podobne patenty