Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Číslo patentu: 260335

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoš Vladimír, Waradzin Walter, Krajčí Pavol, Al-ali Irena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Spôsob prípravy kryštaliekej močuviuy s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie1 2 spôsobom a zariadením na prípravu myštallcke adltívovanej močovlny pôsobí sa adítívnymví prísadami na vlhkú kryštallckü moč-ovinu s následným pôsobením vzdušniny s teplotou Z 0 až 130 °C. Pomerová zmes sa podnebí homogenizácii pred a/alebo po výstupe z prúdu vzdušnirny samostatne, alebo s ptodsitným podielom triedenej močoviny. Zariadenie pozostáva zo zásobníkom prúdovej sušiarne, dávkovačov, separátorov a homogenlzátorov. v prepojení podľa vyobrazenia.Vynález sa týka spôsoby prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenia pre jeho uskutočnenie.Aditívované typy močoviny predstavujú produkty, ktoré rozširujú alebo zlepšujú úžitkové vlastnosti tohoto produktu najmä V oblastipoľnohospodárskej aplikácie a to ako vo výžive rastlín, tak aj v-o výžive poľnohospodárskych zvierat, Účelom aditivácie je prídavok iných komponent, napr. síranu amonného s cieľom obohatit močovinu o síru, prídavok zeolitu s cieľom znížiť toxický účinok močoviny pri nadmernom dávrkovaní v živočíšnej veľkovýrobe, inhibítor nitrifikácie, pre obmedzenie strát močoviny v pôde, obohatenie mikroelementami pre zvýšenie účinku a podobne, ktoré sú predmetom patentov NSR 2454 282, NDR 110 031, SU 782 787, SU 983 122, AP 81 084 394, USA 3 825 414. Doposiaľ známe postupy vychádzajú z granulovanej močoviny s prídavkom aditívnych prísad do hmoty v procese gra-nulácíe do taveniny, ktorá sa získava roztavením vysušenej kryštalickej močoviny, alebo sa tento prídavok uskutočňuje na povrch granúl, alebo až po rozomletí granulátu močoviny. Pre rad aplikácií, kde je nevýhodné používat granulat močoviny, napr. u kŕmnýcli zmesí je granulácia zbytočná a energeticky zaťažuje technologický proces výr-obne mvočovi.ny pre vysoké tavné teplo močoviny, ktoré predstavuje hodnotu 241,6 kj/kg iľlDČOVĺlly. Technické zvládnutie granulácie kompaktnvaním súčasne dáva predpoklad vylúčenie granulácie aditívovaných zmesi, napr. močovina, siran amónny granuláciou cez taveninu. Ukázalo sa, že je výhodné pripraviť modifikovanú močovinu spôsob-om a zariadením podľa vynálezu podstatou, ktorého je,že na vlhkú .kryštalickú močovinu sa pôsobí aditívno-u prísadou, ako je zeolit, mletý dnlomit, síran amonny, tetraboritan sodný,na čo sa pomer-eva zmes podrobi pôsobenia prúdu vzdušniny. Pomerová zmes sa podrobí homogenizacii pred a/alebo po výstupe u prúdu vzdušniny samostatne, alebo s podsitným podielom trio-danej moču-viny. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu prípravy podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že prüdová sušiareň s odstredivkou muočoviny je napojená potrubím močoviny, dávkovačom kryštalickej .močoviny a potrubím aditívov a dávkovačom aditivnej prísady prepojená na zásobník aditívnej prísady, pričom separátor prúdovej sušiarne je so siiom uaditívovanej močoviny prepojený cez homogenizátor. Prúdová sušiareñ je na potrubie kryštalickej močoviny a potrubie aditívov napojená cez homogenizátor sušiarne.spôsobom a zariadením podľa vynáiezu sa zabezpečí príprava aditívovanej močoviny v jedinej technologickej operácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou technológie výroby močoviny bez potreby produkcie granulátu z taveniny, tým následné úspory energie,pričom sa nevylučuje následný proces tvarovania do formy granulâtu kompaktova 4ním. Umožní sa dokonalá homogenita aditívnej prísady v celom objeme kryštalickr-j močoviny vzhľadom na Využitie intenzívneho pohybu v procese sušenie v prúd-ovej sišiarni. Uplatnenim zariadenia sa súčasne zabezpečí dopravná výška potrebná pre dispozičné riešenie zásobneho produktu bez potreby separátneho transportnéhwo zariadenia inak potrebného pri zvolení iného spôsobu sušenie. Systém súčasne umoňuje spracovanie podsitneho podielu močoviny, ktorý ako neštandartný produkt sa doposial známymi postupami rozpúšťa a vracia do procesu kryštalizácie, energetickým náročnejším spôsobom. Systém súčasne nevylučilje V špeciálnych prípadoch takto upravenú kryštalickú močovinu granulovat doposiaľ známymi technologickými postupmi, napr. rozstrekom taveniny prilovacou .technológiou, granulzíciou v tanierovom alebo fluidnom granulatore.Na pľipojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia. Kryštalická močovina v zmesi s matečným roztokom vstupuje potrubím 3 kryštalickej zmesi do odstredivky moČoviny 1. Vlhká kryštalická zmes potrubíni 5 kryštalickej motčoviny je dávkovačom 2 kryštalickej IHDČOVÍJJY privádzaná do homogenizátora sušiarne 15. Aditívna prísada je zo zásobníka 4 aditívnej prísady Liávlrovanaí do homogenizátora sušiarne 15 Cez dávkovač G aditívnej prísady potrubílm 14 adití vov. D-o homogenizátora 15 sušiarne sa vha ňa vzdušnina ventilátorom 9 Cez kaloriier 8. Dávkovana zmes vychádzajúca z homngenizátora 15 sušiarne prechádza prúdovoit sušiarnou 7 do separát-ora 10 prúdovej sušiarne a vstupuje do homogenizátora 11 spo jenćho so sllom 12 aditivovanej moč-oviny, z.ktorého sa expedujú systémom 13 dopravuje bud na expedícia, alebo do granulačného systému 16 .k-oinłjnalrtovaníiii. I-Ioníogenizátrur sušiarne 15 a liomogenízátoi 11 je potrubim 17 -podsitneho podielu napojený cez dávkovač praškovej močoviny 18.800 kg kryštalickej močoviny s obsahom vlhkosti 1,95 hmot. sa dávkovučom privádza do homogenizátora sušiarne, do ktorého sa súčasne pridáva 200 kg jemne mletého zeolitu. Zmes zeolitu a kryštaliclçej močoviny sa v prúde 25 000 Nm 3/h s teplotou 130 °C vzdušniny zhomogenizuje. výsledný produkt tvorí homogenná jemne kryštalická zmes močoviny a zeolitu o zložení 36,2 0/0 N a obsahu vlhkosti 2,4 °/o hmot. Spekavosť zmesi meraná metódou ISO je 130 N.750 kg vlhkej kryštalickej močoviny sa v. homogenizátore zmieša s 250 kg kryštalického síranu amónneho, Zmes sa zhomogenizuje a dosuší v prúde vzdušniny ako vpríklade 1 s teplotou 80 °C. Vysušená zmes sa upraví v homogenlzátore pred vstupom do kompaktného granulátvora. Výwsledný produkt obsahuje 39,1 hmot. dusíka.Do prúdu vzdušniny ako V príklade 1 sa dávkuje cez homogenizátor sušiarne 28 000 kilogramov ikryštalickej močoviny s obsahom 0,017 0/0 hmot. biuretu, 1,23 0/0 hmot. vody za súčasného dávkovanie 280 kg tetraboritanu sodného. Následne na to sa zmes podrobí granulácli V kompaktore.Do prúdu VZduŠHÍHy, ako v príklade 1 sa dávkuje 600 kg kryštalickej HlOĎOVŽElY s vlh» kosťou 2,3 0/0 hmot. vody za súčasného dávkovanie 300 kg kryštallckého síranu amónneho a 295 kg jemne mletého CÍOÍIOIHIÍÍLI. Zmesná kompozícia sa upraví v homogeni~ zátore pred vstupom do koínpaktného granulátora. Granulát obsahuje 28,2 0/0 hmot. dusíka a 0,6 0/0 hmot. vody.1. Spôsob prípravy kryštalícikej močoviny s aditívnymi prísadami vyznačený tým, že na vlhkú kryštalickfl močovintí sa pôsobí adi~ tívnou prísadou, ako je zeolit, mletý dolomit, síran amóniíy, tetraboritan sodný v množstve 0,1 až 49,5 9/0 hmot., na čo sa pomerová zmes puodrobi pôsobením vzdušniny s teplot-ou 20 až 130 °C.2. Spôsob prípravy kryštalickej močoviny s iaditívnymi prísadami podľa bodu 1 vyznačený tým, že pomerová zmes sa podrobí homuogenizácií pred a/alebo po výstupe z prúdu vzdušniny samostatne alebo s podsltíiým podielom trledenej močoviny.3. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu prípravy kryštalíckej močovíny podľa bodu 1, 2 pwozostávajúce zo zäsobníkov, ,prúdovejsušiarne, dávkovače, separátov, homogenizátorva a z odstredíviky kryštalickej nzočo~ viny vyznačený tým, že prúdová sušíareň 7 s odstredivkou Inočoviny 1 je napojená potrubím 5 kryštalickej močoviny dávkovačom 2 kryštalickej močoviny a potrubím 14 aditívov. a dávkovačvoní 6 aditívnej prísady prepojené na zásobník 4 aditívnej prísady, pričom separátor 10 prúdovej sušiarne je so silom 12 aditívovane močoviny prepojený cez homogenizátor 11.4. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu prípravy lcryštaliokej močoviny podľa bodu 3, vyznačený tým, ž,e prúdová sušíareñ 7 je na potrubie 5 kryštaliclçej močoviny a potrubie 14 napojená cez homo-genízátor sušiarne.

MPK / Značky

MPK: C07C 126/08, C07C 126/10

Značky: spôsob, močoviny, aditívnymi, uskutočnenie, přísadami, kryštalickej, zariadenie, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260335-sposob-pripravy-krystalickej-mocoviny-s-aditivnymi-prisadami-a-zariadenie-pre-jeho-uskutocnenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie</a>

Podobne patenty