Laserový merač deformácie pneumatik

Číslo patentu: 260334

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdallatif

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i 75) Autor vynáiezu ABDALLA ABDULLATIF ing. CSc., TRENČÍN54 Laserový merač deformácie pneumatíkZariadenie meria a číslicovo vyhodnocuje deformácie dynamicky zaťažených pneumatík, ,pričom presnosť merania dosahuje 0,08 111 m v rozsahu 0 až 10 mm. Meranie sa realizuje tým, že na jednej nosnej ironštrukcii sú v rôznych výškach i v rôznych rovinách umiestnené najmenej tri zdroje laserového žiarenia, pričom zdroj je umiestnený v rovine dotyčnice s povrchom pneumatiky a zdroje sú z obidvoch bokov pneumatiky a na jnroiiľahlej strane na druhej nosnej kon~ širukcii sú soosove so zdrojmi laserového žiarenia, umiestnené obrazové CCD snímače,ktorých výstupy sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke. Zdroje laserového žiarenia vysieiajú kolimované lúče, ktoré sa dotýkajú povrchu a obidvoch bokov pneumatiky a dopadajú na obrazové CCD snímače. Pri dynamickom zaťažení pneumatiky na vysoké rýchlosti narastá jej obvod a zužuje sa jej šírka, a to spôsobuje zmeny intenzity Laserových lúčov na CCD isnímačoch. Tieto zmeny sa vyhodnocujú vo viyhodn-ocovacej jednotke, ktorá udáva ich hodnoty v milimetroch.vynález rieši meranie deformácie pneumatik pri ich dynamlckoum zaťažení za účelom posúdenia ich kvality.Známy spôsob merania deformácie pneumatík spočíva v tom, že z jednej strany pneumatiky je umiestnený zdroj svetla, ktorý osvetluje celú pneumuatiku. Na druhej strane pneumatiky je umiestnený raster ociachovaný V milimetroch, na ktoré dopadä tieň pneumatiky. Pri dynamickom zaťažení pneumatiky sa registrujú jej rozmery na tomto rastri. Tento spôsob merania je tie-presný a neumožňuje objektívne vyhodnotenie kvality pneumatiky v súvislosti so zmenami jej rozmerov.Uvedené nedostatky odstraňuje laserový merač deformácie pneumatik podla vynálezu, ktorý pozostáva zo zdrojov laserového žiarenia umiestnených na jednej strane pneumatiky a z obrazových CCD snímačov umiestnených na druhej strane pneumatiky. Obrazové CCD snímače sú pripojené k vstupom vyhodnocovacej jednotky, ktorá je vybavená digitálnym zobrazovačom udávajúcim nameraných hodnôt nárastu obvodu a zúženia šírky pneumatiky v milimetroch.Príkiadné prevedenie laserového merače deformácie pneumatík je na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je základné usporiadenie laserového merače deformácie pneumatik a na obr. 2 je blokova schéma obvodu vyhodnocovacej jednotky.Laserový merač deformácie pneumatik pozostáva najmenej z troch zdrojov laserového žiarenia 50, 60, 70 umiestnených V rôznych výškach a v rôznych rovinách na jednej nosnej konštrukcii 4 D a to tak, že nosnékonštrukcia 40 je opatrená priečnym ramenom 10, na ktorého koncoch sú dva spodné zdroje laserového žiarenia tak, že jeden zdroj 60 je z jedného boku pneumatiky 110 a druhý zdroj 70 je z druhého boku pneumatiky 110.Tretí zdroj laserového žiarenia 50 je umiestnený na no-sniku konštrukcie 40, tak,že jeho lúč prechádza dotyčnicou povrchu pneumatiky 110. Na druhej nosnej konštrukcii 30 sú umiestnené protilahle súosove so zdrojmi laserového žiarenia obrazové CCD snímače B 0, 90, 100, ktorých výstupy sú pripojené k vstupom vyhodnocovacej jednotky 120.Na vstupoch vyhodnocovacej jednotky 120 sú zapojené generátory riadiacich impulzov 121, 122, 123, ktorých výstupy sú pripojené k vstuspom kompawrát-orov 124, 125, 128, ktoré svojimi výstupmi sú pripojené k vstupom čitačov impulzov 127, 128, 129, ktorých výstupy sú pripojené k číslicovoanalogovým prevodníkom 130, 131, 132, ktoré svojími výstupmi sú pripojené k vstupom kalibračných jednotiek 133, 134, 135, ktorých výstupy sú pripojené k digitálnym zobrazovačom 135,137, 138.Zdroje laserového žiarenia vysielajú kolirnované lúče 51, 51, 71, ktoré sa dotýkajú povrchu a obidvoch bokov. pneumatiky 110 a dopadajú na obrazové snímače 80, 90, 100. Pri dynamickom zaťažení pneumatiky na vysoké rýchlosti narastá obvod a zužuje sa širka tejto pneumatiky a to sposobuje zum-any intenzity laserových lúčov na CCD snímečoch. Tieto zmeny sa vyhodnocujú vo vyhodnocovacej jednotke 120.1. Laserový merač deformácie pneumatík pozostávajúci zo zdrojov laserového žiarenia umiestnených na konštrukcii na jednej strane pneumatiky a z obrazových CCD snimačov umiestnených na konštrukcii na druhej protiľahlej strane pneumatiky, vyznačujúci sa tým, že na jednej nosnej konštrukcii 40 sú v rôznych výškach a v rôznych rovinách umiestnené najmenej tri zdroje laserového žiarenia 50, 60, 70, z nich horný zdroj 50 je umiestnený nad povrchom pneumatiky 110 a spodné zdroje 60, 70 sú z obidvoch bokov pneumatiky 110, a na protiľahlej strane na druhej nosnej konštrukcii 30 sú súosove so zdrojim laserového žiarenia umiestnené obrazové CCD sní mače 80, 90, 100, -ktorých výstupy sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke 1202. Laserový merač deformácie pneumatik podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že na vstupoch vyhodnocovacej jednotky 120 sú zapojené generátory riadiacich impulzov 121, 122, 123, ktorých výstupy sú pripojené k vstupom komparátorov 124, 125, 126 svojimi výstupmi pripojenými k vstupom čítačov impulzov 127, 128, 129, ktorých výstupy sú pripojené k čislícovoanaialgovým prevodnikom 130, 131, 132 svojimi výstupmi pripojeným k vstupom kalibračných jednotiek 133, 134, 135, ktorých výstupy sú pripojené k digitálnym zobrazovač-om 136,137, 138.

MPK / Značky

MPK: G01B 21/32, G02B 27/64, H01S 3/101

Značky: laserový, merač, deformácie, pneumatik

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260334-laserovy-merac-deformacie-pneumatik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Laserový merač deformácie pneumatik</a>

Podobne patenty