Čelusťové vreteno navíjacieho zariadenia

Číslo patentu: 260333

Dátum: 15.12.1998

Autor: Nedělka Gabriel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

um mo vynmzv 45 VVdWé 15 04 89(54) Caľusťnvě vreteno navíiacieho zariadeniaČeľusťové vreteno navíjacleho zarmdenia pre navíja-niei prírodných alebo chemických vláken, ktoré má upínanie vretene riešené bez pokynu obsluhy. Vreteno je na vnútornom koncl olpatrené vencxom upínacích odpružených kolíkov a na vonkajšom konci samostatným pneumatickým upmačom, ktorý má vo svojom telesa tri radiâlne uložené posuvné čeľuste, upínajúce dutinka posúvaním sa na vonkajší obvod prostredníctvom píesta, ovládaného v pracovnej polohe pružinou a vo vypnutej polohe vzduchom.Predmetom vynálezu je čeľusťové vreteno navíjacieho zariadenia pre navíjanie prírodnych a chemických vláken, nití, pásiek a motúzov.Pre rýchlu a ľahkú výmenu dutinky na navíjacom zariadení sa vyžaduje taká konštrukcia vretena, ktorá umožňuje pevné upnutia a rýchlu výmenu dutinky bez manipulácie s upínacím mechanizmom vretene.Sú známe rôzne typy v-retien navíjacích,zariadení, rovzlišujúcich sa ako druhom ovlá-dania, ako je mechanický, pneumatický alebo elektrický, a tiež aj rupinacími elementami, ako sú napr. upínacie lišty, upínacie valčeky, listové pružiny a mnohé iné druhy. Napríklad podľa SU A 0 č. 308 892 je upínací mechanizmus tvorený pomocou rozvierajúcich sa lamiel. Pre náviny o väčšej hmotnosti je použiteľný mechanizmus podľa CS A 0 198098, kde je nosný valec opatrený aspoň troma po obvode symetricky us-poriadanými pozdlžnymi otvormi, v ktorých sú radlálne posuvne uložené nožovité výstupky priečnikov. Každý priečnik je posuvne uložený vo dvojici vodiacich skrutiek ulkotvených na nosnom valci a opatrený tlačnými pružlnami.Prevažná časť navíjacích vretien vyžad-uje pri výmene návinovzásah obsluhy. V týchto prípadoch, kde sa robí výmena automaticky, sa väčšina navíjacích vretien vyznačuje velmi zložitou konštrukciou.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktoré pozostáva z puzdra vretena, ktorého rotačný pohyb je zaistený trenim od odvaľovacleho valca. Puzdro vretena je uložené na pevnom dutom čape, votknutom do telesa navijacieho zariadenia. Na oboch koncoch pevného dutého úapu sú uložené guľkové ložiská, na ktorých so otáča puzdro vretena, unášajúce na vnútornom konci upĺnacie koiíky a na vonkajšom konci samostatný pneumatický upínač, pozostávajúci z pneumatického valca upínača, do ktorého je zasunutý piest, tlačený do upinacej plochy pružinou, opierajúcou sa o veko upínača, do ktorého sú posuvne uložené čeluste, ovládané pohybom plesta a proti úplnému vysurilutĺu zaiste-né kolikmi. Upnutý stav dutiny zabezpečuje pružina, ktorá vytláča piest až do jeho pracovnej polohy, čím vysunuje čeľuste uložené na kužeľovej časti piestu na vonkajší obvod vretena a svojím rozovretím upína dutinku. Uvoľnenie dutinky sa uskutoční pomocou tlakového vzduchu, ktorý je privádzaný z opačnej strany piesta do notujúcej hlavy prostredníctvom neotéčajúceho sa nátrubku, uloženého na guľkovom ložisku v hlave upínača. Vzduch v-níká do priestoru pneumatického valca, 4čim zatlačí piest do východzej polohy a zároveň pritlačí nátrubok prívodu vzduchu na tesnenie uložené v sedle nátrubku a Litesní ho. Celuste skĺznu prostredníctvom pomocných pružiniek na malý priemer kužeľa piestu a uvoľnia dutinku. Po jej výmene zastavením tlaąku vzduchu sa čeluste tlakom pružiny opät rozopnú a upevnia prázdnu dutinku. Uvedené riešenie umožňuje automatizáciu a mechanizáciu výmeny návinov.Predmet vynálezu je bližšie vysvtlený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornené vreten-o v pozdĺžnom reze a na obr. 2 je to isté vreteno v náryse.Na obr. 1 je znázornený pozdĺžny rez čelusťovým vretenom navijacieho zariadenia,ktoré pozostáva z pevného dutého čapu 1,na ktorom je prostredníctvom guľkových ložísk 2 a 3 poistených proti vypadnutiu maticou 5 s podložkou 4 a vekom 7 nasunutéotočné puzdro ü unäšajúce z vnútornej stra ny veniec 9 s nalisovaným puzdrom ti slúžiacim ako podpera pružinám 1 D, vytláčajúcim upínacie k-olíky 11. Veniecp 9 je pevne spojený s puzdrom G pomocou skrutiek 12. Krycie puzdro 13 je na puzdro G upevnené skrutkami 14. Näboj 15 je upevnený skrutkaml 15 a unáša teleso pneumatického valca 21, do ktorého je posuvne uložený piest 22 s manžetou 20. Piest 22 je do upínacej polohy tlačený pružinou 23 opierajúcou sa o veko 24 spojené s pneumatickým valcom 21 a näbojom 15 pomocou skrutiek 29 s spodložlkami 25. Piest 22 tlačený pružinou 23 vysunuje pomocou svojho kužeľa čeľuste 25 poistené proti vypadnutiu kolikmi 27. Rúrka 31 s moticou 32 privádza vzduch cez nepohybujúci sa nátrubok 19 s tesnením 18 uložený V ložisku 17 a poistený krúžkom 31 do pneumatického valca 21, ktorý svojím tlakom premôže pružinu 23 a piest 22 presunie do východzej polohy, čím sa čeľuste 25 presunú tlakom pomocných pružín 2 G na spodný priemer kužeľa piestu 22 a uvoľnia dutinku 33. Vvpnstením vzduchu pružina 23 presunie piest 22 opäť do Lipínacej polohy, čím sa vysunú čeluste 25 a upevnia dutinku 33. 7Na obr. 2 je znázornená to isté vreteno v náryse, kde je znázornená trojica čelustí 25, ktoré upínajú dutinku 33. Čeľuste 25 sú oproti vypadnutiu poistené kolíkmi 27. Veko 24 je upevnené skrutkami 29.Čeľuisťvové vreteno V tomto prevedení je možné využiť v chemickom a textilnom priemysle pri výrobe a spracovaní vlákien všade tam, kde sa vyrobené vlákno alebo priadza navija na dutinky vretien navíjacích strojov.Čzrľusmavé vreteino navíjacieho zariadenia pnmustfsvajíxce z pevného dutého čapu, na(ktorom na ložisku je uložené otočné puzdro opatrení tvpínacími prvkami dutinky, vyznačené tým, že spodná časť otočného puzdra 6 je pt-wrxe uložená v nábojl 15, na ktorý pevnn naväzuje teleso pneumatického valca 2 s posuvłným plestom 22, tapatreným manžetou 20, ktorý e tlačený pružmou 23 oplerajúcou sa o spodné veko 24, vktorom sú uložené čeľuste 25 dosadajúce na šiknuí nábehovíl plochu posuvného piesta (22) a wpínajúce dutinku 33, .pričom čeľuste 25 sú opatrené ~p 0 n 10 cnýrní pružínkamí (26) npierajúcímí sa o kolíky 27 a pod piestom 22 vyúsťuje pevný nátrubok(19) uložený v. ložísku 17 v. osi náboja 15, na ktorý je napojená prívodná rúrka(311 tlakovéh-o vzduchu prechädzajúca clutým čapom (1).a NN mm mm N, mm Ň

MPK / Značky

MPK: D01H 7/16

Značky: čelusťové, vřeteno, navíjacieho, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260333-celustove-vreteno-navijacieho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čelusťové vreteno navíjacieho zariadenia</a>

Podobne patenty