Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vybavenýni filtračnou vymeniteľnou vložkou z aktívneho uhlia na zachytávalnie škodlivých látok. Pre správnu funkciu prúdiacehoprivádzaněho vzduchu je -na jednej strane a odvod na druhej strane tunela, p-retlakový systém. Pre manipuláciu s čirnou fóliou,a to ako jej zavádzanie do odparovacieho tunela k uloženiu do odparovacich bazénev 2, tak aj k jej zvinovaniu slúži navijacie zariadenie 14. Fólia 11 po zavedení do odparovacich bazénov 2 je po dlhších stranách zatažená vo vytvorených žliabkoch 12 ocelľovými rúrami 13. Po vytvorení úsvušku z pevných kontaminátov sa fólia po wodloženi ocelových rúr 13 na dlhších stranach preloží, aby sa zamedzilo vypadávania pevného kontaminátu a fólia 11 sa pomocou navijacieho zariadenia 14 stočí a vloží do vreca z PE, uloží sa na skládku alebo priamo odvezie na spálenie. Odpadovä voda do odparovacieho tunela bude automaticky jwrivádza Bná prívodným potrubím 8 zo samostatnej skladovacej nevyznačenej nádrže, prečerpávanim do nádržky 9. Hladina odpadových vôd v odparovacich bazénoch 2 je regulovaná neznázorneným mechanickým plavakovým zariadením, ktoré je súčasťou nádržky 9. Pred odstraňovaním pevného kontaminátu sa čerpadlo ručne vypne, čim» sa zastaví prívod odpadových vôd do -odparovacieho tunela a kontamináty sa dosušía na pevný úsušok. V pripade mechanického poškodenia čiernej fólie 11 odpadová voda gravitačne-odtečie do havarijnej šachty 10.odparovaci tunel má široké možnosti využitia pri -čisteni odpadových vôd kontaminovaných pesticidmi a to okrem použitia v poľnohospodárstve aj v Chemickom priemysle, kde sa manipuluje s toxiokými látkami a vznikajú odpadové vody kontamionvané týmito látkami. Odpadové vody z prania pracovných odevov, ochranných prostriedkov,z asanátzie zariadení pri údržbe a iné.Odparovaci tunel pozostávajúci zo žľabový~ch odparovacich bazénov osadených za sebou, prekrytých priesvitným krytom, vybavený pretlakovou ventiláctou, vyznačený tým, že jednu stranu priesvitného krytu 3 tvori akumulačná stena 1 umiestnená napozdĺžnej strane žľabových odparovacích bazénov 2, pričom žlabové odparovacie bazény 2 sú po celej dĺžke vystlané čiernou tólióu 11, ktorá je napojená na zviňovacie zariadenie 14 uložené na konci každého odparovacieho bazéna 21.ÚIAD PIO VVNÁLIIV 45 Vydané 15 04 39 A OMIW75 Autor vynalezu AMRICHOVÁ SONA ing., ŽILINA54 Spôsob výroby nnlioünych výrobkov fm-tiĺflkovaných vlákninouSpôsob výroby rieši použitie vlákniny z cereallí a jej technologlckú úpravu pre vý~ robu Inlíečnyoh výrobkov, ktorá spočíva v tom, že vláknina v» zmesi s wovocnou alebo zelenínovou zložkou sa tepeľne ošetrí pri teplote 65 až 95 °C a až potom sa použije na fortirlkáclu mliečnych výrobkov.Podstatou vynálezu je použitie vlákniny z cereálií, s výh-odou ovsenných vločiek, a jej úprava .pre výrobu mliečnych výrobkov. Vláknina nadobúda v humánnej výžive čoraz väčší význam. Zabezpečuje správnu funkciu tráviacich orgánov a významne ovplyvňuje i vstrebávanie ďalších látok, napr. tuku, cholesterolu a sacharidov. Nedostatok vlákniny v potrave môže spôsobovať celý rad onemocnení, najmä funkčných porúch žalúdka a čriev. Vedci zaoberajúci sa výživou a humánnou medicinou odporúčajú z hľadiska zdravej v-ýživy zvýšenie príjmu vlákniny v prijimanej strave. Jednou zmožností zvýšenia príjmu vlákniny je i ľortifikácia bežne vyrábaných mliečnych výrobkov, ako sú napr. fermentované výrobky, tvarohové dezerty a rôzne iné. Zatiľ sa v SSR mliečne výroby s vlákninou nevyrabajú. Prídavok vlákniny do mliečnych výrobkov ovplyvňuje ich organoleptické vlastnosti, najmä však chuť a vzhľad, čo sa môže prejaviť iodmietavým stanoviskom niektorých skupin spotrebiteľov. Uvedené nedostatky rieši vynález, ktorého podstatou jt použitie vlákniny z Cereálií, s výhod-ou ovsenných vločiek, vyznačujúci sa tým, že vláknina v zmesi s ovocnou alebo zeleninovou zložkou sa pred prídavkom do mliečnych výrobkov vopred tepelne ošetrí pri teplote 65 až 95 °C a nasledovne ochladí na 10 až 20 °C, pričom pomer vlákniny a prídavnej zmesi je 5 95 až 30 70. Touto technologickou úpravou, väzbou vody z ovocnej alebo zeleninovej zložky sa zníži,resp. úplne odstráni tvrdost vlákniny a väzbou arómy a farbiva z ovocnej alebo zoloninovej zložky sa výrazne zlepší vzhľad,farba i chut vlákniny pridanej k mlicčnemu výrobku. Ztlíženio, resp. odstránenie tvrdosti vlákniny sa kladne prejav-i i pri plnení a balení iortifikovaného mliečneho vý 4robku. ľepellné ošetrenie vlákniny s ovocnou alebo zeleninovou zložkou zníži i možnost rekontaminácie iortifikovaného mliečneho výrobku.Zmes pozostávajúca z 10 kg ovsenných vločiek a 90 litrov jahodového sirupu sa zahreje na 85 C a po vychladení na minimálne 20 °C sa pridá k 900 litrom vychladeného termizovaného jogurtového. koagulátu so sušinou 15 0/0 a obsahom tuku 65 g . l 1. Hotový výrobok sa plni do spotrebiteľských obalov a do expedície sa uchováva pri leplote do-10 °C.Ku zmesi 67 litrov koinpótu z čiernych ribezli a 33 kg cukru sa pridá 10 kg ovsenných vločiek. Po zahriatí na 80 °C a nasledovnom ochladeni na 20 C sa zmes pridá ku 890 litrom vychladenélio jogurtového »koagulátu so sušinou 15 0/0 a obsahom tuku 35 g . l 1. Hotový výrobok sa .plni do spo-trebiteľských obalov a do expedicie sa uchováva pri teplote do 10 °C.Zmes pozostávajúca zo 75 litrov ovocnello pretlaku o 1 U kg ovsenných vločiek sa zalireje na 90 C a po vychladeui na minimálne 20 C sa pridá k 950 litroiu vychladoného jogurtového koagulatu s obsahom tuku 32 g. l 1 a sušinou 12,7 0/0. Hotový výrobok sa plni do spotrebiteľských obalov a do expedície sa uchováva pri teplote do 10 C.Spôsob výroby mliečnych výrobkov fortiiikovaných vlákninou z cereállí, s výhodou ovsenných vločiek, vyznačujčci sa tým, že vláknlna v zmesi s ovocnou alebo zeleninovou zložkou sa pred prídavkoin do mlieč nych výrobkov vopred tepelne ošetri pri teplote 65 až 95 °C a nasledovne ochladí na 10 až 20 °C, pričom pomer vlákniny a prídavnej zmesi je 5 95 až 30 70.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/14

Značky: tunel, odpařovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260328-odparovaci-tunel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odparovací tunel</a>

Podobne patenty