Sposob prípravy ropnej živice

Číslo patentu: 260324

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

spôsobuje vznik živice s nižšou teplotou mäknutia .a zároveň prítomnost dicyklopentadiénu zhoršuje farebnosť a oxidačnú stabilitu živice. Dicyklowpentadiěn sa do frakcie 130 až 210 C dostáva dimerizáciou cykloptentadiénu. jeho nínožstvo vo frakcii 130 až 210 stupňov. iColzia je možné znížiť, a to zahrlatím frakcie na teploty vyššie ako 160 °C, a.však nižšie .ako sú potrebné na termickü polymerizáciu ilvedenej frakcie. Tým dochádza k dimerizácíi dicyklopentadiénu na cyklopentadiěn, ktorý má podstatne nižšiu teplotu varu a dá sa ľahko odstrániť destiláciou. Dicy-lçlopentadién z frakcie 130 až 210 stupňov Celzia je možné odstranit, .alebo aspoň znížiť jeho koncentráciu chemickou reakciou, napríklad depolymerizáciou a naslednoru destiláciou ale-bo reakciou Diels-Alderovh-o typu. l( tomuto účelu je možné použiť »a-lta, beta nenasýtené kyseliny alebo anhydiriidy, napríklad melainanhydrid, ktoré reakciou s dicyklopentadiénom vytvárajú v pyrolýzvnom benzĺne málo rozpustné adukty, ktoré sa dajú odstrániť ľiltiráciou.Výhody spôsobu prípravy repnej živice podľa vynálezu je vidieť z nasledovných príkladov.Polyniorizaclii sla robili v i dm nerezovom reaktoiro elektricky vyhrievanom. Roakčna zmes sa preníiešavaia vrtulkovým miešuadlom poháňyaným elektromuotorom a teplota reakcie sa snímala a regulovala termočlânkoni umiestnenýnix v jinike, ktorzi bola p-onorená priamo v reakčnej zmesi. Do reaktora sa nnvážilo 400 g frakcie nehydrogenovaneho pyr-olýzneho benzínu, hustoty 894 kg . m 4, vriaceho v intervale teplôt 135 až 195 °C, ktoré ohsahovaia 41.7 0/0 hmot. nenasýteiíých uhľovodíkov, z ktorých obsah alfa-metylstyrénu tvoril 4,7 a orbs~ah clicyklopentzadiénu 4,6 hmot. Obsah reaktora sa za miešania postupne vybriai na teplotu 250 °C, čim sa zvýšil tla/k v reaktore na 0,65 MPa. Pri tejto teplote sa reakčná zmes miešala 8 hodín. Po ochlaidení reaktora a znížení tlaku sa reakčná zmes preliala do destilačnej banky, kde sa oddestilova-li nezreagované uhlovodiky, najmä pri normálnom tlaku do teploty 150 °C a potom za zníženého tlaku. Destiläcia sa ukončila, ked pri tlaku 1,3 kPa teplote kvapaliny v banke dosiahla 150 °C. Počas vákuovej destilácie sa d-o kvapaliny v dlestilačnej banke kontlnuálne privádzal vysušený ciusik. Po ukončení destilácie a upravení tlaku na normálny, obsah banky sa za horúca preiial do pripravenej kovovej nádoby, ochladil a zvážii. Reakciou sla získalo 217 g ropnej živice s teplotou mäknutia (metódou krúžok - gulôčka 65 °C, brómovým číslom 16,2 g Br 2//100 g živice a priemernou mólovou hmot nosťou SĎBADOVBIIOU kryoskopicky 403 g.Postuip ako v príklade i, ale surovina sa pred polymerizácirou podrobila rektiiikácii,pričom sa ~oddeiila irakcia destilujúca za normálneho tlaku v rozmedzí teplôt 162 a 164 °C- Tým sa znížil obsah .alĽa-metylsyrénu v surovine nia 2,4 0/0 hmot. a obsah dicyklopentadiénu na 1,4 0/0 hmot. a mierne poklesol obsah vinyliolénov, pričom celkové m-nožstvo olefinov vo frakcii bolo 35,1 hmot., 400 g takto upravenej suroviny sa polymeirizovalou postupom ako v. príklade 1. Po SpIWEICOVIHIHÍ reakčnej zmesi sa získalo 207 g ropnej živice s teplotou mäknutia 91 °C, brómovým číslom 14,4 g Br 2/100 g ia priemernou mólovou hmotnosťou 540 g.mól 1.Postup ako v príklade 1, ale ako surwovina sa použila irakcia pyrolýzneho benzínu vriaca v intervale teplôt 140 až 195 °C obsahujúca 40,9 W 0 hmot. nenasýtených uhľovodíkov, pričom obsah alta-metyilstyrénu je 2,7 percenta hmot. a obsah dicyklopentadiénu 5,1 0/0 hmot. Prolymeiúzácioix pri teplote 260 stupnov Celzia po dobu 4 hodín a spracovaním renkčnej zmesi rovnako ako v príklade 1 sa získala ropné živica vo výťažku 49 percent hmot. s teplotou mäknutiia B 6 °C,priemcrnnotl níúlovou hmotnosťou 506 g.Podmienky ako vpriklade 3, ale k surovlne sa pridal alľn-inetylsiyrén čistoty 96,2 puzrcenťa hmot. v takom množstve, že obsah aliła-metylstyrénu v polymerizovanej surovine sa zvýšil na 8,4 hmot. Polymerizáciou sa zisktala ropné živice vo výťažku 48 percent hmot. s teplotou mäknutia 69 C,priemernou mólovou hmotnosťou 442 g.Z porovnania výsledkov v príkladoch 1 a 4 s výsledkami v príkladoch 2 a 3 vidiet,že zvýšenie obsahu valfa-metyistyrénu v spracovavanej sure-vine spôsobuje vznik repnej živice s nižšou teplotou mäknutiia.Ropné živice pripravené zo suroviny podla vynálezu sa používajú pri výrobe farieb a lakov, impregnawčných a adhéznych materiálov, gúm, plnidiel a ďalších apllkaciách. Podlla potreby možno ich ďalej chemicky upravovať, napr. reakciou s maieinanhydridom, formaidehydom, hydrogenačne rafinovaf, čim sa získajú živice s inými vlastnosťamí.Spôsob prípravy ropnej živice termickou polymerizäciou nenasýtených uhľovodíkových fnakclí pri teplotách 190 až 300 °C, vyznačujúci sa tým, že termickej polymerizácii sa podrobí frakcie pyrolýzneho benzínuvrlaca v~ intervale teplôt 130 až 210 °C s obsahom menej ako 2,8 0/0 hmot. .alfa-metylstyrénu, pričom hmotnostný pomer alfa-metylstyrénu ku dicykl-opentxadiénu sa udržiava v rozsahu 1 20,1 až 2,0.šzgcgąjkkggçąxg POPIS VYNÁlEZU 330mo no vvmuzzv 451 Vydané 15 04 39 A oau-vv(751 Aułm vynulezu SUROVČIK RUDOLF, HORNA STREDA54 Ochrany kryt pilovćhn kotúčeOchranný kryt pilového kotúče pozostáva z telesa, opatreného na vstupnej časti zdvíhacím kotúčom krytu a na výstupnej časti záveisnýln čapom. Riešeným problémom je zvýšenie stupňa bezpečnosti pri práci, čo sa dosahuje tým, že na závesný čaip telesa krytu je pripojený jeden koniec dv-ojramwennej páky, ktorej druhý koniec je opxatrený zúveažím a ktorej stredná časť je uchytenä Ě 194. .12 .l, š., Ľ. na prvom čape rebra rozvieracieho klinu, i i v a. 10 ~v 11 o»bež 11 e s dvojramennou pákou je uspovaduąna jednoriamenná páka, ktorej jeden koniec je pirlupojený na prídavný závesný čap telesa krytu ia- ktołrej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebna rozvieracieho klinu.Vynález sa týka ochranného krytu pílovéhto kotúče, pozostávajúceho z telesa krytu, opatreneho na vstupnej časti zdvíhacím kotúčom krytu a nia výstupnej časti závesným čapom.Podľa známeho stavu techniky býva závesný čap telesa krytu uchytený na nosnej konzolke, upevnenej napriklad na stolovej doske kotüčovej píly, prípadne na inej časti majúcej pevnú polohu voči stolovej doske. Určitou nevýhodou takéhoto riešenia je, že zdviha-nie krytu pri prísune rezaného materiálu k pílovému -kotúču se deje otáčaním krytu okolo závesného čapu, ktorý má voči stolu pevnú polohu. Tým vzniká medzi stolom a dolnými hranaml telesa krytu klinovitá štrbina, ktorá je tým väčšia, čím je teleso krytu viac sklenené, teda čím tenši materiál sa privádza do píly. Štrbinou môžu jed nak vylebovat triesky a jedna-k može dôjstjk priamemu kontaktu obsluhujúceho pracovníka s pllou.Uvedené nevýhody odstraňuje ochranný kryt pil-ového kotúča podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na závesný čiap telesa krytu je pripojený jeden koniec dvojramennej páky, ktorej druhý koniec je opatrený závažím a ktorej stredná časť je uchytená na prvom čape rebra rozvieracieho klinu a rovnobežne s dvojrame-nnou pákou je usporiadané jednoramennú páka, ktorej jeden koniec je pripojený na prídavný závesný čanp na telese ochranné-ho krytu ta ktorej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebra rozvieracieho klinu.Výhodou ochranného krytu jyodlaa vynálezu je, že sa pomocou neho zvyšuje stupeň bezpečnosti pri práci, pretože dolné hrany telesa ochranného krytu sú v každej polohe odklopenia krytu rovnobežne so stolovou doskou, čim je pílový kotúč pri lubovolnej hrúbke rezaného materiálu v rámci daného pracovného rozsahu vždy v maxi-malnej miere zakrytý. Pritom je zariadenie výrobne nenáročné. Výhoda Inaximâlneho zakrytia pílového kotúče v každej polohe krytu sa obzvlášť priaznivo prejaví v prípade,ked je teleso ochranného krytu vo svojej hornej časti opatrené odsávacim nadstavcom. V takomto prípade sa dosahuje účinnejšie odsáv-anie rezného priestoru pily. Ďalej je výhodné, ked teleso ochranného krytu je vo svojej vstupnej časti opatrené zvonku čelným pozorovacím okienkom a bočným poz-orovacim okienkom a zvnútra tiakovzdušnou dýz~ou a osvetlovacím telesom. Tým sa ešte výraznejšie zvýši bezpečnosť pri upráci, čo má priaznivý vplyv aj na produktivitu práce.Prlklaud vyhotovenia ochranného krytu podla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje bokorysný pohľad na teleso krytu, obr. 2 pôdorysný pohľad,obr. 3 rez časťou krytu s osvetľovacim telesom v. rovine A-A z obr. 2, obr. 4 rez časťou krytu s vvyobrazenými pozorovacimi oklenkami v rovine B-B z obr. 1, obr. 5schemsatický bokorysný pohľad na celkovú dispozicíu pily a obr. 6 pôdorysný prehlad na celkovú dispozíciu pily vybavenej kryt-om podla vynálezu.Ochranný kryt pílvového kotúča pozostava z telesa 1 krytu, ktorého vstupná časť je opatrená zdvíhacim kotúčom 2 krytu a výstupná časť závesným čapom 3. Na závesný čap 3 je pripojený jeden koniec dvojromennej páky 4, ktorej druhý volný koniec je ionpatrený závažim 5. Stredná časť dvojramennej páky 4 je uchytená na prvom čape 6 rebra 7 ro-zvieracieho klinu B. Pod dvojramennou pákou 4 je rovnobežne s ňou usporiadané jedno-ramenná páka 9, ktorej jeden koniec je pripojený na prídavný závesný čap 16, opevnený na telese 1 ochranného krytu ia ktorej druhý koniec je pripojený na druhý čaip 11 rebrta 7 rozvieracieho klinu 6. Uvedené rebro 7 je vo svojej hornej častí opatrené aj pevným dorazom 12 pre dvojramen-nü páku 4. Dvojramenná páka 4,podobne ako aj jednoramenná páka E je zdvojená a je usporiadarná z obidvoch strán rebra 7 rozvieriaicieho klinu 8. Teleso 1 ochranného krytu je vo svojej hornej časti opaitrené odsávacím nadstavcom 13 s pripojovaoou priruhou- Vo vstupnej časti je teleso 1 ochranného krytu opatrené zvonku čelným pozorovaním okienkom 14 a bočným pozorovacim okienkom 15 a zvnútra tlakovzdušnou dýzou 16 a osvetľovacím telesom 17. Tvlaikovzdušná dýza 16 pozostáva z rúrky, opatrenej výľukovýini otvormi nasmerovanými na sklá obidvoch pozorovacích okienok 14, 15. Osvetľovacia teleso 17 je usporiadané tak, že je svojou päticou umiestnené v rúrkovom nadstavci 18 privarenoni k tulesu 1 krytu.Jvojranienná páka 4 spolu s jednoramennou pákou 9 vytvárajú iparalcliogrrarm-ový mechanizmus, ktorý umožňuje rovnobežný pohyb telesa 1 krytu so stolovou doskou pri zowdvihnuti zdvíhacieho kotúče 2 pri vstupe matertálu do priestoru pílového kotúče 19. Vzhľadom na to, že pri podávaní materiálu vzniká pri lubovolnej hrúbke materiálu len minimálne štrbina medzi dolnými hranami telesa 1 krytu .a rezaným materiálom, je možnosť úrazu minimálna. Pevný cloraz 12 ohraničuje vertikálny pohyb telesa 1 krytu a tým zabraňuje aj vzniku spätného vrhu rezaného materiálu a chráni takto obslužnéhlo pracovníka. V pripade, že je teleso 1 krytu opatrené odsávacim nadstavcom 13, tento zachytáva najmä druhotné trisky, vznikajúce v mieste 20 druhého kontakt-u rezných častí pilového kotúče 19 s, rezaným materiálom. Aj v tomto prípade má stála vodorovné poloha telese 1 krytu priaznivý účinok, prejavujúci sa v znížení množstva nežialdúceho prisávaného vzduchu. Poporovanie okienka 14, 15 spolu s tlakovzdušnou dýzou 16 a osvetlovacím telesom 17 umožňujú priame pozorovanie rezu zvonku bez ohrozenia pracovníka, čo je obzvlášť

MPK / Značky

MPK: C08F 2/46

Značky: živice, přípravy, ropnej, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260324-sposob-pripravy-ropnej-zivice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy ropnej živice</a>

Podobne patenty