Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov najmä rotorových a statorových plechov

Číslo patentu: 260283

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čobirka Ján, Bauernfeind Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ono ano VYNÁLEZY 45 Vydané 15 04 89 A oauzvv54 Zariadenie na zruvnávanie pakety nastahuvaných výstrižkov, najmä rotor-svých a statorových plechovNavrhované riešenie obsahuje dotlâčacie.ramená umiestnené nad úrovňou dopravníka, ovládané prevodovými mechanizmami pre zmenu prl-amočlareho pohybu valca votáčivý pohyb dotláčacích ramíen, pričompanketa rnastohovaných výstrlžkov je opretá p narážku.Vynález sa týka zariadenia na zro-vnávanie pakety s-tohovaných výstrižkov, najmä rotorových a statorov-ých plechov vynášaných doprav-nikom z priestoru stohovania,čím je umožnená ďalšia mechanizácia, resp. automatizácia nasledujúcich operácií.V súčasnosti sa odoberanie nastohovaných výstrižkov rotorových a statorových plechov rôznych priemerov prepravovaných dopravníkom vykonáva pomocou manipulátora, resp. rotora. Nastohované výstrižky v paketách sú -vynášané z pracovného priestoru lisu a dopravované na odobenacie stanovisko pomocou reťazového dovprarvnlka, kde sú presne polohované v smere posuvu s dodržaním konštantného rozstupu medzi paketami. Avšak v praxi presné polohovanie pakiet s dodržaním konštantného rozstupu je pre .mechanizáciu odoberania výstrižkov nedostatočné. Nasadenie manipunlátora resp. robota okrem iného Ipodmieñuje sa aj presnou xvzájomnou polohou nastohovaných výstrižkov po výške, tj. vylúčením vzájomného posunutia výstrižkov v pakete v priebehu ich dopravy. Vzájomné posunutie.nastohovaných výstrižkov zabraňuje uchy»tenie pakety pomocou chápadiel manipuláutora, resp. robota nakoľko spr-avidla statorové plechy sa Zachytávajü po vonkajšom »priemere a rotorové plechy - po vnútornom.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov rotorových alebo statorových plechov, upevnenom na dopravnínku pre vynášanie pakiet výstrižkov zo stohovacieho priestoru, podľa vynálezu, podstata ktorého spočíva v tom, že obsahuje dotláčacie ramená umiestnené nad úrovňou dopr-avníka, ovládané prevodovými meichanizmami pre zmenu priamočlareho pohybu valca v- otáčavý pohyb dotlača-cích ra 4mien, pričom paketa nastohovaných výstrižkov je opretá o narážku.l Príklad vyhotovenia zariadenia .na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov podľa vynálezu je na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pohľad na zariadenie zhora, obr. 3 - pohľad zboku a obr. 2 predstavuje priečny rez zariadením.Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov, nachádzajúcich sa na odoberacom mieste dopravníka pozostáva z telesa 2, uchyteného na bočných stranách dopravnika 6 a dvoch zhodných prevodových mechanizmov 3 na zmenu priamočiareho pohybu valca 5 v otáčivý pohyb dotláčacích ramien 1. Valec 5 je uchytený na telese 2 zariadenia v osi dopravníka 6 a dotlačacie ramená 1 sú výkyvne uložené .taktiež v telese 2 pomocou zvislých čapov sa tvoriacich súčasť prevodových mechanizmov 3. Pričom dotlačacie ramená 1 musia byt vyššie alebo rovné výške pakety.Zariadenie .na zrovnávanie pakety 8 nastohovaných výstrižkov pracuje nasledovným spôsobom vo východzej polohe, kedy je piest valca 5 vysunutý, sú dotláčacie ramená 1 rovnobežne s osou dopravníka B. Po presunuti pakety 8 výstrižkov na náražku 7 je daný signál na zasúvanie piestu valca 5, ktorý cez tiahlo 4 .a prevodové mechanizmy 3 natača dotláčacie ramená 1. Tie začnú tlačiť na paketu B .n-astohovaných.výstrižkov až ju dotlvačia na narážku 7, kedy sa paketa H nastohovaných výstrižkov vyrovná. Po .nastarvenom čase sa dá impulz na vysúvanie piesta valca 5, čim sa dotláčacie ramená 1 vrátia do východzej polohy,kedy je možné paketu 8 nastohovaných v-ýstrižkov odobrať.Zariadenie podľa vynálezu je možné používať aj na zrovnávanie pakiet nastohovaných výstrlžkov iných tvarov, napríklad transformätorových plechov a podobne.Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov najmä rotorovýcvh statorových plechov, upevnené na dopravníku pre vynášanie pakiet výstrižkov- zo stohorvacieho priestoru vyznačené .tým, že obsahuje dotläčacie ramená 1 umiestnené nadúrovňou dopravnika 6, ovládané prevodovými mechanlzmami 3) pre zmenu priamočiareho pohybu valca 5 v otáčavý pohyb dotláčacích ramien 1, pričom paketa 8 nastohovaných výstrlžkov je opretá o narážku 71.

MPK / Značky

MPK: B21D 43/22

Značky: plechov, výstrižkov, najmä, zrovnávanie, statorových, nastohovaných, pakety, zariadenie, rotorových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260283-zariadenie-na-zrovnavanie-pakety-nastohovanych-vystrizkov-najma-rotorovych-a-statorovych-plechov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov najmä rotorových a statorových plechov</a>

Podobne patenty