Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Marek Stanislav, Filouš Jiří, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. Po PIS vv NAÄLEZ U 260093(54) Fluidní rolí so zapąlovaci sous-tavouFluidní rošt se zapalovací soustavou V niatěji fluidniho topeniště, se skládá z fluidizačních trubic äikmo.u 1 ožených a uprostřed se kłížicích a v těchto místech podepŕených zapalovací trubicí nebo trubicemi. Při zapalování topeniště se přivádí horké apaliny z vnějšiho zdroje,hoŕeni se rozšiřuje ze středového pásma postupně na celou plochu nístěje. Pak se zastaví płivod horkých spalín tím, že se do vnějšího tepelného zdroje nepřivádí palivo a zapojí se fluidizační trubice. Ty výhodně jsou umiatěny vedle sebe na doraz, takže při pohledu shora tvoří souvislou plochu. Na odvráceném konci trubice mají uzávěr.Vynález se týká uspořádání fluidního roštu tvořeného kombinací fluidizačních a zapalovacích trubic, kdy fluidizační trubice jsou navzájem střídavě zkříženy.Vlastní rošt tvořený z kanálů nebo trubic, opatřený otvory pro výtok fluidizační tekutiny, procházejících napříč nístějí fluidního lože, jsou s výhodou používány v případech, kdy technologický proces vyžaduje rovnoměrné odvádění fluidujícíoh částío z celé plochy roštu.Za tím účelem jsou trubice uspořádány rovnoběžně, se vzájemnou mezerovitostí, která dovolujeprůchod i největším částicím technologické frakce.Pro potřebu zahřátí částic fluidní vrstvy na zápalnou a provozní teplotu bývá nad rovinou fluidizačních trubic v rovnoběžné rovině umístěna sada zapalovacích trubic, opatřených pro výtok horkých spalín přiváděných 2 vnějšího tepelného zdroje, uspořádaných se stejnou mezerovitostí, jako fluidní trubice.V provozním tepelněm stavu jsou fluidizační i zapalovací trubice značné namáhány tepelně i silovými účinky fluidujícího obsahu technologických/částic, zejména pak zapalovací trubice,které nejsou dostatečně chlazeny. V důsledku tepelných dilatací a případných silových účinku dochází k deformaoi všech trubic V nedefinovatelných směrech, což je příčínou konstrukční destrukce roštové plochy s důsledkem nerovnoměrné fludizace vrstvy a snížení technoloqické účinnosti. Uvedené nedostatky se mohou vyskytovat rovněž u fluidního roštu sestaveného ze zkřížených fluidizačních trubic s mezerovitostí v místě vzájemného křížení rovnou nebo menší,než je rozměr největší častice vyskytujíci se ve fluidní vrstvě.Uvedené nedostatky odstraní konstrukce fluidního roštu, tvořeného kombinací zkřížených fluidizačních trubic a soustavou zapalovacích trubic, procházejících napříč nistějí fluidujícího topeniště podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že fluidizační a zapalovací tru~ bice jsou k sobě navzájom kolmé, přičemž zapalovací trubice se nachází mezi fluidizačními trubicemi v místě jejich křížení a vzájemné se tečně dotýkají. Výhodné řešení je, když fluidi~začni trubice jsou navzájem uspoŕádány bezmezerovitě. Zapalovací trubice mohou být jednanebo více a jsou v místě křížení fluidizačních trubic uspořádány symetricky.Rošt podle vynáležu je znázorněn na vyobrazení, kde na obr. 1 je schematický příčný svislý řez fluidním topeništěm a na obr. 2 je příslušný půdorysný pohled, z nichž je zřejmě uspořádání fluidizačních a zapalovacích trubic.Rošt je V nístěji l fluidizačního topeniště, po jejímž obvodě je vzduchové komora 3, opatřená vstupním hrdlem 3 pro přívod ll fluidizačního vzduchu. zkříženéf 1 uidizační trubice1 jsou opatřeny otvory § pro výtok íluidizačního vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného zdroje g, k němuž je napojen přívod g spalovacího vzduchu a přívod lg paliva. Fluidní vrstva je tvořena z technologických částic, přicházejícíchpřívodem lg shora a dělíse na pásmo lg vnitřní a pásmo gg okrajová.Každá zapalovací trubice É je vždy proložena mezi fluidizačními trubicemi A tak, aby všechny byly zespodu podepřeny, což je podstatou vytvoření kompaktního celku trubic, odolného proti deformacím. Protože se však fluidizační trubice 5 a zapalovaoí trubice Q pouze tečně dotýkají bez jakéhokoliv dalšího spojení, může celá soustava trubic i při zvýšené tuhosti volně dilatovat ve všech směrech, a to při jakémkoliv teplotním«režimu.Jak je patrno na obr. 2, fluidizační trubice 3 jsou k sobě přiřazeny na doraz, což při některých technologických postupech je výhodné, tedy bezmezerovitě. Pouze mezi krajními trubicemi a rovnoběžnou stěnou nístěje l fluidního topeniště je mezera o šířce maximálně jednoho průměru fluidizační trubice 1. zapalovacích trubic É může být jedna i více, jsou symetrickyrozmístěny kolem místa zkřížení uvedených trubic. Na druhém konci od jejich napojení na rozvod lg horkých spalín je uzávěr łg a tentoje vyveden vně mimo nístěj fluidního topeniště 1.U tohoto provedení fluidizačních a zapalovacich trubic je efektivní nájezd na provozní5 tav. Místo dosavadní potřeby u známých zařízení, kdy před provozem je třeba zahřát celoufluidní vrstvu horkými spalinami z vnějšího tepelného zdroje na provozní teplotu, v tomto uspořádání postačí zahřát pouze vnitřní pásmo lg odkud se zaváděním technologické frakce.přívodem lg teplota zvětšuje do celé provozní výšky i plochy fluidního topeniště. Teprve potom se uvedouv činnost fluidizační trubice 3, které rozfluidují i okrajová pásmo lg, načež se vyřadí z provozu zapalovací trubice §tím, že se přeruší přivod lg spalín do vnějšího tepelného zdroje g. Spalovací vzduch se jeho přívodem 2 přivádí dále, a V zapalovacíoh trubících Q plní funkcichladicího media. Je odváděn otevřenými uzávěry lg jako předehřátý vzduch vhodně využívaný v technologickém agregátu.Toto zařízení podle vynálezu při zachování všech výhod fluidního roštu tvořeného kombinací zkříženýoh fluidizačních trubic a zspalovacích trubic dále přináší zvýšení celkové tuhosti soustavy těchto trubic a jejich stability při provozních teplotách, přičemž toto uspořádání umožňuje účinný nájezd fluidní vrstvy na provozní stav.1. Fluidní rošt se zapalovaoí soustavou, tvořený kombinací zkřížených fluidizačních trubic a soustavou zapalovacich trubic, procházejících napříč nístějí fluidního topeniště, vyznačený tím, že fluidizační trubice (4) a zapalovací trubice (6) jsou k sobě navzájem kolmé,přičemž zapalovací trubice (6) se nachází mezi fluidizačními trubicemi (4) v místě jejich křížení a vzájemné se tečně dotýkají.2. Fluidní rošt podle bodu 1, vyznačený tím, že zkřížené fluidizační trubice (4) jsou navzájem k sobě přiřazeny bezmezerovitě, š výjimkou krajních trubic, mezi nimiž a rovnoběžnoustěnou nístěje fluidního topeniště (1) je mezera o šířce maximálně jednoho průměru fluidizační trubice (4).3. Fluidní rošt podle bodů 1 až 2, vyznačený tím, že zapalovací trubice (6) jsou rozmístěny symetricky ke zkříženým fluidizačním trubicím (4) v místě jejich křížení, přičemž jejichvolné konce jsou vně nístěje (1) fluidizačního topeniště a jsou opatřeny uzávěrem (16).

MPK / Značky

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, soustavou, zapalovací, rošt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260093-fluidni-rost-se-zapalovaci-soustavou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fluidní rošt se zapalovací soustavou</a>

Podobne patenty