Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§gąr.j§( po P|S VYNÁLEZU 260060(75) Auwrvynáhzu SYNEK PAVEL ing., KADLEC KAREL ing., PŘIBRAM(54) Zapojenĺ systému vyhodnoceni magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků zapojení systému vyhodnocení magnetic kého záznamu naipovrchu dopravních prostřed~ ků lze uplatnit v konstrukcí zařízení, která vyhodnocují magnetický záznam na povrchu dopravních prostředků. skládáse z mikroprocesorového záznamu, dvou čtecích systémů, výstupní jednotky a napájecího zdroje. zapojení pracuje tak, že mikroproceaorová řídící jednotka se prostřednictvím shěrnice v uzavřeném cyklu dotazuje jednotek vyhodnocení magnetického záznamu, spojených se čtecími systémy, zda se v blízkosti čtecích systémů vyskytuje magnetický záznam. Při přiblížení bočních atěn dopravního prostředku označeného magnetickým záznamem ke čtecím eystémům obdrží řídící jednotka první informacio druhu magnetického záznamu, kterou zpracuje, uloží do své paměti a tak pokračujeaž do naplnění vyhrazeného prostoru své paměti nebo do odjezdu dopravního prostředku. Stntisticky zpracovanou informaci o magnetíckém záznamu pak předá prostřednictvím ahěrnice do výstupní jednotky. Hlavní předností zapojení je vysoká apolehlivost při vyhodnocování magnetického záznamu.vynález se týká zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravníchOznačování dopravních prostředků magnetickým způsobem je známé a zvláště výhodné pro důlní provoz. Tento způsob umožňuje automatické počítání důlních vozů označených dle důlních úseku, jejich registraci a třídění. Nosičem ídentifikačních informací u tohoto systému jebýt nikterak měněny a nevyžadují dalších přídavných zařízení.Hlavním nedostatkom, který brání širokému využití, je velmi nízká spolehlivost při vyhodnocování záznamu, která je z velké míry podmíněna zapojením systému vyhodnocení magnetického záznamu. Dosavadní systémy jsou schopny vyhodnotit magnetický záznam jen s použítím jednoho nebo několika vzorků měření. V případě, kdy je boční stěna dopravního prostředku poškozena například deíormací, může snadno dojít k chybnému vyhodnocení magnetického záznamu.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení systému vyhodnocuní magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že mikroprocesorová řídící jednotka je sběrnicí spojena se dvěma jednotkami vyhodnocení magnetického záznamu a s výstupní jednotkou. S první jednotkou vyhodnocení magnetického záznamu je svým vstupem budicího signálu a svými výstupními signály spojen čtecí systém první boční stěny. S druhou jednotkou vyhodnocení magnetického záznamu je svým vstupem budicího signálu a výstupními signály spojen čtecí systém druhé boční stěny. S mikroprocesorovou řídící jednotkou je výstupy napájecích napětí spojen napájecí zdroj , který je spojen výstupem napájecího napětí s oběma jednotkami vyhodnocení magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a napájecí zdroj g.Dále jsou vyznačený vstupy 1 ł, lg budicích signálu, výstupy lg, łi výstupních signálů čtecích systémů.lg, li, výstupy łá. lg. ll napájecích napětí napájecího zdroje a výstup 3 výsledku vyhodnocení.zapojení dle vynálezu pracuje tak, že jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu přivádějí budicí signál přes vstupy li, 33 do čtecích systémů 5, Q a ze signálu na jejich výstupech lg, lg zjištují přítomnost a druh magnetického záznamu. Čtecí systémy 5, Q jsou umístěny zpravidla tak, že každý z nich se při průjezdu dopravního prostředku přiblíží k jedné jeho boční stěně. Mikroprocesorová řídící jednotka l se prostřednictvím sběrniceg v uzavřeném cyklu dotazuje jednotek g, 5 vyhodnocení magnetického záznamu zda se v blízkosti čtecích systémů 1, É vyskytuje magnetický záznam. V tomto cyklu setrvá až do příjezdu dopravního prostředku do blízkosti čtecích systémů 1, 5.Jestliže dostane první informaci o druhu magnetického záznamu, pak ji zpracuje uloží do své paměti a tak pokračuje až do naplnění vyhrazeného prostoru své paměti nebo do~odjezdu dopravního prostředku z blízkosti čtecích systémů 5, É. Statisticky zpracovanou informacio magnetickém záznamu pak předá prostřednictvím sběrnice g do výstupní jednotky 1, která je schopna předat tuto informaci k dalšímu zpracování svým výstupem 3. Pak řídící jednotkał opět přejde do uzavřeného cyklu.Ke své činnosti potřebuje mikroprocesorová řídící jednotka 3, jednotky 3. 3 vyhodnocení magnetického záznamu i výstupní jednotka 1 napájecí napětí, která jim dodává svými výstupy lg, lg, ll napájecí zdroj §.Popsané zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků podle vynálezu lze uplatnit v konstrukcí zařízení, která vyhodnocují magnetický záznamna povrchu dopravních prostředků. Jeho hlavní pžedností je vysoká spolehlivost při vyhodnocování magnetického záznamu.zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků vyznačená tím, že mikroprocesorová řídící jednotka (1) je sběrnicí (2) spojena jednak se dvěma jednotkami (3, 5) vyhodnocení magnetického záznamu a jednak s výstupní jednotkou (7),kde a první jednotkou (3) vyhodnocení magnetického záznamu je svým vatupem (11) budicího signálu a výstupem (12) výstupního signálu spojen,čtecí systém (4) první boční stěny, zatímco s druhou jednotkou (5) vyhodnooení magnetického záznamu je svým vstupem (13) budicího signálu a výstupom (14) výstupního signálu spojen čtecí systém (6) druhé boční stěny, zatímco s mikroprocesorovou řídící jednotkou (1) je první výstup (15) napájecích napětí spojen napájecí zdroj (8), který je spojen druhým vstupem (16) napájecích napětí s oběma jednotkami (3, 5) vyhodnocení magnetického záznamu a dále je spojen třetím výstupem (17) napájecích napětí s výstupní jednotkou (7), která je spojena s výstupem (a) výsledku vyhodnocení.

MPK / Značky

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: systému, zapojení, povrchu, dopravních, vyhodnocení, prostředků, magnetického, záznamu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-260060-zapojeni-systemu-vyhodnoceni-magnetickeho-zaznamu-a-povrchu-dopravnich-prostredku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků</a>

Podobne patenty